BIP

Uwaga

Program Wychowawczy

I. Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki powstał w oparciu o obowiązujące akty prawne i wewnątrzszkolne dokumenty szkoły:

Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU 1997 nr 78, poz. 483 ze zm.);

Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.);

Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: DzU 2006 nr 97, poz. 674 ze zm.);

Powszechną Deklarację Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.;

Konwencję o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.;

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU 2009 nr 4, poz. 17);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU 2007 nr 83, poz. 562 ze zm.);

Statut Szkoły;

Wnioski z posiedzenia Rady Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2013/ 2014;

Program Wychowawczy Szkoły 2011 - 2014.

Rządowego Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła 2014-2016

II.  Program wychowawczy powstał w oparciu o wizję i misję szkoły, które zostały opracowane  po uprzednim

zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i nauczycieli oraz oczekiwań rodziców. Przedstawia w sposób całościowy treści i działania o charakterze wychowawczym podejmowane w szkole i jest realizowany przez całą  społeczność szkolną.

III.  Specyfika środowiska wychowawczego szkoły

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach w roku szkolnym 2014/2015 liczy 16 oddziałów, do których uczęszcza 347 uczniów. Jest placówką publiczną.

Sytuacja materialna wielu rodzin znajduje się na niskim poziomie, a znaczna część uczniów objęła jest opieka MOPS. Rodzice większości uczniów zainteresowani są pomocą  dydaktyczną i wychowawczą oraz profesjonalną opieką,   dlatego duża grupa dzieci korzysta ze świetlicy szkolnej oraz zajęć pozalekcyjnych. W odległości kilku kilometrów o

szkoły zlokalizowane są dwa domy kultury, biblioteka  publiczna,  klub „Puchatki”, dwie świetlice środowiskowe, Klub sportowy „Kolejarz” oraz MOSiR.

Rodzice oczekują od szkoły bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych i zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, bowiem ważny dla nich problem stanowi pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniom zdolnym. Społeczność lokalna oczekuje od szkoły zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków edukacyjnych i wychowawczych oraz promowania zdrowego stylu życia.

IV. W Programie określono również :

Powinności wychowawcze

Sylwetkę absolwenta

Zasady współpracy z rodzicami

Instytucje i organizacje współdziałające w realizacji Programu Wychowawczego szkoły

Program wychowawczy realizowany w latach 2014-17 obejmuje następujące dziedziny:

Ja w społeczeństwie

Jestem obywatelem i patriotą

Ja i mój region 

Ja w świecie kultury i sztuki

Zyje zdrowo i ekologicznie

 

POBIERZ PROGRAM

MODYFIKACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

MODYFIKACJA DZIAŁAŃ

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ NA ROK 2016/17

MODYFIKACJA- LISTOPAD 2016

MODYFIKACJA HARMONOGRAMU LISTOPAD 2016
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.