BIP

Uwaga

Jestem u progu

W roku szkolnym 2017/2018 będzie kontynuowany w naszej szkole projekt „Jestem u progu". Podjęte w poprzednich latach działania sprawiły, że dzieci nie odczuwały lęku przed szkołą, zaadoptowały się w nowym środowisku, aktywnie uczestniczyły w życiu szkoły. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów oraz nauczycieli. Został uznany za przykład Dobrej Praktyki i umieszczony na stronie MEN.

PROJEKT EDUKACYJNY „JESTEM U PROGU"

Adresaci: dzieci 6, 7 letnie, uczniowie edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele, rodzice
Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 17 w Katowicach, Miejskie Przedszkola nr 82, 73, 27, 47 w Katowicach
Czas realizacji: rok szkolny 2017/2018

Koordynatorzy projektu: Katarzyna Czyż, Grażyna Marciniak, Ewa Krawczyk

Sposób realizacji:
1. Projekt będzie realizowany w następujących formach:
- zajęcia prowadzone przez nauczycieli w szkole dla grup przedszkolnych
- zajęcia dla klas edukacji wczesnoszkolnej prowadzone przez nauczycieli drugiego etapu edukacyjnego
- udział dzieci 6, 7 letnich w uroczystościach i imprezach szkolnych
- udział uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej w zajęciach na terenie przedszkola i imprezach organizowanych przez przedszkole
- spotkania dyrekcji, nauczycieli z rodzicami dzieci przedszkolnych podczas Dnia Otwartego
- spotkania czytelnicze i przyrodnicze uczniów klas drugiego etapu edukacyjnego z przedszkolakami.
2. Wychowawcy klas i nauczyciele przedmiotów będą kontaktowali się z koordynatorami projektu i realizowali zaplanowane działania.
3. W czasie trwania projektu będzie funkcjonowała:
a) zakładka na stronie internetowej szkoły „Jestem u progu", gdzie będą eksponowane założenia projektu, prace uczestników oraz dokumentacja fotograficzna z realizacji zadań
b) Tablica informacyjna „Jestem u progu" z opisem działań i prezentacją prac uczestników.

Cel główny:
Ułatwienie adaptacji uczniów klas pierwszych w środowisku szkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci sześcioletnich.
Niwelowanie trudności związanych z przekraczaniem przez uczniów kolejnego etapu edukacyjnego.

Cele szczegółowe:
Wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do prawidłowego funkcjonowania w warunkach szkolnych
Skrócenie czasu adaptacji dzieci w nowym środowisku, w nowej sytuacji, w nowej roli
Poznanie możliwości dzieci, wspomaganie ich w działaniach
Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej
Przybliżenie dzieciom specyfiki kolejnego etapu edukacyjnego
Łagodzenie stresu związanego z przekraczaniem kolejnego progu
Zapoznanie z Dyrekcją , nauczycielami i innymi pracownikami szkoły
Zapoznanie z obiektem i pomieszczeniami szkoły
Informowanie o zajęciach prowadzonych w szkole
Uświadamianie roli rodzica w procesie przekraczania progu edukacyjnego przez dziecko
Przewidywane osiągnięcia:
Dzieci nie odczuwają lęku przed szkołą
Szybko adaptują się w nowym środowisku
Aktywnie uczestniczą w życiu szkoły
Odnoszą sukcesy
Rodzice czynnie wspierają rozwój edukacyjny swoich dzieci.

 

12 stycznia 2018 r. uczniowie klasy 3c uczestniczyli w zajęciach komputerowych prowadzonych przez p. Ewelinę Zbrońską - Langner. Zajęcia poświęcone były programowi Baltie - budowanie sceny. Uczniowie przypomnieli sobie zasady budowania z przedmiotów umieszczonych w różnych "bankach przedmiotów" oraz budowli scenę zgodnie z poleceniami prowadzącego. 

baltie 1

6 marca 2018 r. klasa 3b, a 8 marca 2018 r. klasy 3a, 3c, i 3d uczestniczyły w apelu promującym działalność Spółdzielni Uczniowskiej "Pingwinek". Apel zorganizował Opiekun spółdzielni p. Ewelina Zbrońska - Langner. Uczniowie otrzymali ulotki oraz pamiątkowe listy do kroniki klasy.

apel 08.03

 

12 kwietnia 2018 r. w klasie 3c odbyła się lekcja matematyki na temat mnożenia liczb naturlanych sposobem pisemnym. Na początku uczniowie nauczyli się śpiewać piosemnki "Działania arytmetyczne". Następnie poznali zasadę mnożenia pisemnego przez liczbę 2, 20 i 200, a na końcu przez 222. Każdy uczeń wylosował sobie pracę domową spośród przykładów łatwych, średnich i trudnych. Lekcja byłą okazją praktycznego wykorzystania tabliczki mnożenia. Uczniowie zostali zmotywowani do pamięciowego jej opanowania. Lekcję poprowadziła mgr Ewelina Zbrońska - Langner.

3c jestem u progu 12 1   3c jestem u progu 12 2

10 maja 2018 r. uczniowie klas III uczestniczyli w apelu poświęcownym zapisom statutowym począwszy od klasy IV. Zwrócono szczególną uwagę na ocenianie zachowania w klasach starszych. Apel poprowadziła p. Ewelina Zbrońska - Langner, Rzecznik Praw Ucznia w szkole.

 apel prawa 10 1   apel prawa 10 2  apel prawa 10 3 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Rok szkolny 2016/2017

 W roku szkolnym 2016/2017  kontynuowany był w naszej szkole projekt „Jestem u progu”. Podjęte w poprzednich latach działania sprawiły, że dzieci nie odczuwały lęku przed szkołą, zaadoptowały się w nowym środowisku, aktywnie uczestniczyły w życiu szkoły. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów oraz nauczycieli. Został uznany za przykład Dobrej Praktyki i umieszczony na stronie MEN. 

Projekt był realizowany zgodnie z harmonogramem przez cały rok szkolny 2016/2017.

 

Adresatami projektu były dzieci 6 i 7 letnie, uczniowie klas I-III, nauczyciele, rodzice. W realizację projektu zaangażowani byli: dyrektor, 15 nauczycieli, pedagog szkolny, pracownicy szkoły. Kontynuowano współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Przedszkolem nr 82.

 

W kwietniu (7 i 10) 2017 r. odwiedziło „małą” szkołę 60 przedszkolaków z przedszkola nr 82. Brały one udział wspólnie z uczniami klas I-II w 6 rodzajach zajęć zorganizowanych przez 4 nauczycieli.

 

Ogólnie w różnego rodzaju zajęciach i imprezach szkolnych (m.in. Dzień Otwarty) uczestniczyły przedszkolaki z pobliskiego przedszkola, uczniowie klas I i III , uczniowie klasy VI b oraz rodzice.

 

Przy realizacji korzystano z kilku sposobów upowszechniania:

 

- zakładka na stronie internetowej szkoły „Jestem u progu”, gdzie były eksponowane założenia projektu;

 

- tablica informacyjna „Jestem u progu” z opisem działań;

 

- spotkania z rodzicami (m.in. Dzień Otwarty, Festyn Rodzinny, spotkanie rodziców klas pierwszych z Dyrektorem).

 

 

PROJEKT EDUKACYJNY „JESTEM U PROGU”

 

Adresaci: dzieci 5,6, 7 letnie, uczniowie edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele, rodzice

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 17 w Katowicach,

Przedszkola nr 82, 73, 27, 47 w Katowicach

Czas realizacji: rok szkolny 2016/2017

Koordynatorzy projektu: Katarzyna Czyż, Grażyna Marciniak, Anna Glinkowska

 

Sposób realizacji:

1. Projekt będzie realizowany w następujących formach:

- zajęcia prowadzone przez nauczycieli w szkole dla grup przedszkolnych

- zajęcia dla klas edukacji wczesnoszkolnej prowadzone przez nauczycieli drugiego etapu edukacyjnego

- udział dzieci 5, 6, 7 letnich w uroczystościach i imprezach szkolnych

- udział uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej w zajęciach na terenie przedszkola i imprezach organizowanych przez przedszkole

- spotkania dyrekcji, nauczycieli z rodzicami dzieci przedszkolnych podczas Dnia Otwartego

- spotkania czytelnicze uczniów klas drugiego etapu edukacyjnego z przedszkolakami.

2. Wychowawcy klas będą kontaktowali się z koordynatorami projektu i realizowali zaplanowane działania.

3. W czasie trwania projektu będzie funkcjonowała:

a) zakładka na stronie internetowej szkoły „Jestem u progu”, gdzie będą eksponowane założenia projektu, prace uczestników oraz dokumentacja fotograficzna z realizacji zadań

b) Tablica informacyjna „Jestem u progu” z opisem działań i prezentacją prac uczestników.

 

Cel główny:

Ułatwienie adaptacji uczniów klas pierwszych w środowisku szkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci sześcioletnich.

Niwelowanie trudności związanych z przekraczaniem przez uczniów kolejnego etapu edukacyjnego.

 

Cele szczegółowe:

Wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do prawidłowego funkcjonowania w warunkach szkolnych

Skrócenie czasu adaptacji dzieci w nowym środowisku, w nowej sytuacji, w nowej roli

Poznanie możliwości dzieci, wspomaganie ich w działaniach

Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej

Przybliżenie dzieciom specyfiki kolejnego etapu edukacyjnego

Łagodzenie stresu związanego z przekraczaniem kolejnego progu

Zapoznanie z Dyrekcją , nauczycielami i innymi pracownikami szkoły

Zapoznanie z obiektem i pomieszczeniami szkoły

Informowanie o zajęciach prowadzonych w szkole

Uświadamianie roli rodzica w procesie przekraczania progu edukacyjnego przez dziecko

 

Przewidywane osiągnięcia:

Dzieci nie odczuwają lęku przed szkołą

Szybko adaptują się w nowym środowisku

Aktywnie uczestniczą w życiu szkoły

Odnoszą sukcesy

Rodzice czynnie wspierają rozwój edukacyjny swoich dzieci.

 

Apel promujący Spółdzielnię Uczniowską "Pingwinek" 2017

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rok szkolny 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 będzie kontynuowany w naszej szkole projekt „Jestem u progu”.

Podjęte w poprzednich latach działania sprawiły, że

 • dzieci nie odczuwały lęku przed szkołą,
 • zaadaptowały się w nowym środowisku,
 • aktywnie uczestniczyły w życiu szkoły.

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów oraz nauczycieli. Został uznany za przykład Dobrej Praktyki i umieszczony na stronie MEN.

Przedszkolaki w 17-tce 2016

Apel promujący Spółdzielnię Uczniowską "Pingiwnek" 2016

8 kwietnia 2016 r. uczniowie klasy 3c uczestniczyli w lekcji matematyki nt. mnożenia liczb naturalnych przez liczby jednocyfrowe. Uczniowie powtórzyli tabliczkę mnożenia, śpiewali o nazwach liczb w działaniach i mnożyli pisemnie wielkie liczby naturalne przez liczby jednocyfrowe. Lekcję poprowadziła p. Ewelina Zbrońska - Langner, nauczyciel matematyki.

 

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rok szkolny 2014/2015

W roku szkolnym 2014/2015 będzie kontynuowany w naszej szkole projekt "Jestem u progu". Opracowany został w poprzednim roku szkolnym. Podjęte działania sprawiły, że dzieci nie odczuwały lęku przed szkołą, zaadoptowały się w nowym środowisku, aktywnie uczestniczyły w życiu szkoły. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów oraz nauczycieli. Został uznany za przykład Dobrej Praktyki i umieszczony na stronie MEN.

 Apel promujący Spółdzielnię Uczniowską "Pingwinek" dla klas III

 Klasa 3a "Jestem u progu" wychowanie fizyczne i pedagogiczne

W dniu 29 kwietnia 2015 r. uczniowie klasy 3b uczestniczyli w lekcji matematyki pod kierunkiem p. Eweliny Zbrońskiej - Langner. Temat lekcji brzmiał: Mnożenie liczb naturalnych przez liczby jednocyfrowe. Podczas lekcji nauczyciel zwrócił uwagę uczniów na znajomość tabliczki mnożenia. Wspólnie śpiewali piosenkę o nazwach elemnetów działań oraz poznali sposób odczytywania liczby naturalnej wielocyfrowej. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach.

 

W kwietniu i maju 2015 r. gościliśmy w progach naszej szkoły dzieci pięcio i sześcioletnie z Miejskich Przedszkoli nr 82,73,47 w Katowicach.

Przedszkolaki miały okazj:

 • uczestniczyć w „prawdziwych lekcjach” z uczniami klas I i II,
 • przeszły korytarzami szkoły,
 • zobaczyły salę gimnastyczna oraz świetlicę.

Niewątpliwą atrakcją były zajęcia na Sali Zabaw, podczas których niektóre dzieciaki musiały pokonać tor przeszkód. Nasze spotkania uprzyjemnił słodki poczęstunek. Mamy nadzieję, ze wszyscy w progach gościnnej 17 – nastki miło spędzili czas.

Apel o prawach i obowiązkach ucznia dla klas III 2015

 

 Rok szkolny 2013/2014

W kwietniu 2014 uczniowie klasy 3c i 3b uczestniczyli w lekcji matematyki prowadzonej przez P. Ewelinę Zbrońską - Langner nt. "Dodawanie i odejmowanie - rachunek pamięciowy". Zajęcia odbyły się w Centum Multimedialnym. Uczniowie wykonywali obliczenia pamięciowe z wykorzystaniem programu multimedialnego "Matematyka + komputer" GWO.

 • a 001
 • a 002
 • a 003
 • a 004
 • a 005
 • a 006
 • a 007

Simple Image Gallery Extended

Rok szkolny 2012/2013

 

"Pierwszy władca Polski"   luty 2013

 

"Recykling"      kwiecień 2013

 

"Mitologia"    kwiecień 2013

 

Lekcja wf     kwiecień 2013

 

W styczniu 2013 trzecioklasiści byli na lekcji języka polskiego prowadzonej przez Panią Dyrektor Aleksandrę Musioł Ciekawa lekcja z języka polskiego

 

Galeria zdjęć:

 

 

 • dsc_0210
 • dsc_0214
 • dsc_0216
 • dsc_0344
 • dsc_0347
 • dsc_0349
 • dsc_0350
 • dsc_0355
 • dsc_0367
 • dsc_0370
 • dsc_0372
 • dsc_0376
 • dsc_0378
 • dsc_0383
 • dsc_0386
 • dsc_0391

Simple Image Gallery Extended

 
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.