BIP

Uwaga

Prawa i obowiązki ucznia

Prawa i obowiązki ucznia (źródło- Statut Szkoły)


1.    Uczeń ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka.
2.    W szkole uczeń ma prawo do:
1)    właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2)    opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
3)    życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
4)    zapoznania się z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania i wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych zajęć edukacyjnych;
5)    swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
6)    rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
7)    sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
8)    pomocy w przypadku trudności w nauce;
9)    korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego;
10)    korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;
11)    reprezentowania szkoły w zawodach sportowych, konkursach i olimpiadach przedmiotowych, konkursach artystycznych;
12)    wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;
13)    korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami;
14)    wyboru rzecznika praw uczniowskich;
15)     wyboru i uczestniczenia w zajęciach kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych;
16)    w razie nagromadzenia się zaległości nie wynikających z winy ucznia ma prawo zwrócić się do nauczyciela o pomoc w nadrobieniu braków.
3.    W szkole uczeń ma obowiązek:
1)    przestrzegać postanowień statutu, regulaminów szkolnych i zarządzeń dyrektora;
2)    systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia lekcyjne;
3)    przychodzić do szkoły przygotowanym oraz posiadać wszystkie niezbędne przybory i materiały;
4)    regularnie odrabiać prace domowe;
5)    aktywnie uczestniczyć w zajęciach;
6)    zachować dyscyplinę w czasie lekcji mając na uwadze dobro własne i poszanowanie pracy innych;
7)    dbać o zdrowie swoje i innych;
8)    dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
9)    dbać o schludny wygląd:
a)    uczniowie przychodzą do szkoły ubrani zgodnie z normami obyczajowymi, bez dodatkowych elementów charakterystycznych dla subkultur młodzieżowych takich jak: szaliki klubowe, wulgarne naszywki i napisy, łańcuchy, itp,
b)    ubiór powinien być czysty, skromny, niewyzywający i nie uwłaczający godności ucznia,
c)    uczniowie w dni uroczyste przychodzą ubrani odświętnie w strój biało-granatowy lub biało-czarny,
d)    w szkole nie można nosić nakryć głowy,
e)    zabrania się farbowania włosów, przychodzenia do szkoły w makijażu, noszenia rzucającej się w oczy biżuterii. W przypadku nieprzestrzegania tego punktu statutu, uczeń zostanie poproszony o zmycie makijażu bądź zdjęcie ozdób,
f)    dodatki do stroju (paski, łańcuszki, itp) nie mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa dziecka;
10)    usprawiedliwić każdą nieobecność poświadczeniem od rodziców w formie pisemnej w ciągu 7 dni od przyjścia do szkoły;
11)    braki powstałe w wyniku nieobecności w szkole uzupełnić w jak najkrótszym czasie;
12)    stosować się do zakazu przynoszenia telefonów komórkowych i urządzeń odtwarzająco- nagrywających. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na posiadanie przez ucznia telefonu komórkowego na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów). Nauczyciel decyduje o formie i sposobach korzystania z innych urządzeń elektronicznych używanych na zajęciach, które prowadzi;
13)    przeciwstawiać się złu, zachowaniom agresywnym, aroganckim, wulgarnym i informować o takich przypadkach nauczyciela;
14)    godnie reprezentować szkołę na zewnątrz;
15)    uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii przebywają w tym czasie w świetlicy szkolnej lub w czytelni;
16)    uczeń może zostać zwolniony do domu w czasie zajęć jeśli przyniesie pisemną zgodę rodziców na opuszczenie szkoły lub zostanie osobiście odebrany przez rodziców (prawnych opiekunów).
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.