BIP

Uwaga

Niebieska karta

UWAGA RODZICU!

 

1)    W związku z obowiązującą ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieska Karta”

a)    na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki nr 17 w Katowicach obowiązuje „Procedura postępowania w sytuacji powzięcia podejrzenia o stosowanie przemocy w rodzinie”.

b) na terenie miasta Katowice funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

2)    Powołanie Zespołu nastąpiło na podstawie:

- Zarządzenia Nr 154/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 1 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania składu osobowego, zadań i sposobu działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds.  przeciwdziałania przemocy w rodzinie w mieście Katowice.

 - Zarządzenia Nr 540/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 21 października 2011 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania składu osobowego, zadań i sposobu działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds.  przeciwdziałania przemocy w rodzinie w mieście Katowice.

 

3)    Trybu powołania zespołu określa Uchwała nr V/41/11 Rady Miasta Katowice z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 

4)    Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

 

5)    Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds.  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  mieści się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Mikołowskiej 13a w Katowicach                                                                                                                       Kontakt telefoniczny:

                                                  32 251 15 99

                                                  32 257 14 82 w godzinach: 800 – 16 00

 

6)    Do zadań zespołu należy integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szczególności przez:

·            Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.

·            Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałaniu temu zjawisku.

·            Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.

·            Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym.

·            Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

7)    Przedstawiciele jednostek organizacyjnych Pomocy Społecznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Oświaty i Ochrony Zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie zobowiązani są do realizacji procedury „ Niebieskie Karty”.

 

INFORMACJA O MIEJSCACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY

OSOBOM I RODZINOM Z PROBLEMAMI PRZEMOCY

 

  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ul. Mikołowska 13a

40 – 065 Katowice

tel. 32 2511 599

      32 2571 482

Dostępność: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 19.00

Formy pomocy: pomoc psychologiczna, poradnictwo specjalistyczne, poradnictwo prawne, poradnictwo socjalne, kierowanie do miejsc schronienia

 

  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Rodzin z Problemem Alkoholowym Śląskiego Stowarzyszenia „Ad Witam Dognam”

ul. Bednarza 22

40 – 384 Katowice

tel. 32 2569 278

Dostępność: całodobowo w przypadku konieczności udzielenia schronienia

Formy pomocy: udzielanie schronienia, pomoc psychologiczna

 

  • Komenda Miejska Policji w Katowicach

Ul. Lompy 19

 40 – 038 Katowice

Telefony interwencyjne do oficera dyżurnego:

 997

 32 2002 666

 32 2002 555

 

  • Komisariat II Policji w Katowicach

Ul. Iłłakowiczówny 2

Telefony:

32 2003 650

 32 2588 231

Dostępność: całodobowo

 Formy Pomocy: Działania w ramach kompetencji policji, nakierowane na zapewnienie bezpieczeństwa, możliwość wszczęcia procedury „ Niebieska Karta”

 

  • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 3

Ul. Oblatów 24

 Katowice

Telefony:

32 2036 313

32 2580 709

Dostępność: 7.30 – 15.30

Formy pomocy: pomoc w uzyskaniu świadczeń pieniężnych, pomoc psychologiczna, poradnictwo prawne, kierowanie do miejsc schronienia, praca socjalna, możliwość wszczęcia procedury „Niebieska karta”
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.