BIP

Uwaga

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2018/2019

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

Obecnie w sekretariacie szkoły na bieżąco wydawane są decyzje o przyznaniu stypendium (po informacji telefonicznej).

Po jej otrzymaniu można już realizować I transze stypendium.

Więcej informacji u koordynatora.

Wnioski są do odbioru w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 10.00  w obiekcie przy ul. Józefowskiej i w godz. 13.00 – 15.00

w obiekcie przy ul. Dekerta

Koordynator: wicedyrektor Katarzyna Czyż

 

WARUNKI PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Stypendium  szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej  z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność,  ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe

Miejsce zamieszkania ucznia na terenie gminy Katowice

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekraczać aktualnie kwoty (art.8 ust.1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej): 

-  514,00 zł netto  stypendium przyznane od miesiąca września

- 528,00 zł netto  stypendium przyznane od miesiąca października

- za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku ( sierpień)

- należy złożyć oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach

Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych. 

 

Realizacja stypendium szkolnego przyznanego na II półrocze roku szkolnego 2018/2019 dobiega końca. Ostateczny termin rozliczania zakupów to 6 czerwca 2019 r.
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.