ROK 2019
 Imię i nazwisko kontrolującego Organ przeprowadzający kontrolę Czas trwania czynności kontrolnych Obszar kontroli Wykaz nieprawidłowości Sposób wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych
początek zakończenie
Joanna Cesarz- Łężak Kuratorium Oświaty 03.01.2019 03.01.2019

  Ocena prawidłowości tworzenia, organizowania oraz funkcjonowania oddziałów sportowych

nie stwierdzono
 

Beata Borysiuk

PSSE Katowice 15.02.2019 15.02.2019

Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

 

 

 

Kontrola sprawdzająca zarządzenia ujętego w decyzji NS/HD/BB/4/53/2017 

nie stwierdzono

 

 

decyzja dot. doprowadzenia do prawidłowego stanu sanitarno-technicznego ogrodzenia budynku szkoły wykonana częściowo- ogrodzenie budynku jest sukcesywnie naprawiane

 

 

Stwierdzono:

1. wykonanie remontu szatni

2. dalsza naprawa ogrodzenia przewidziana jest w 2019 roku/ środki znajdują się w planie finansowym szkoły na rok 2019

             
 
ROK 2018
 Imię i nazwisko kontrolującego Organ przeprowadzający kontrolę Czas trwania czynności kontrolnych Obszar kontroli Wykaz nieprawidłowości Sposób wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych
początek zakończenie
Beata Borysiuk PSSE Katowice 12.09.2018 12.09.2018 Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń decyzji. stwierdzono:zadanie dot. remontu szatni w trakcie realizacji przewidywany okres zakończenia grudzień 2018 stwierdzono:1.wykonanie remontu korytarzy i klatek schodowych2. decyzja dot. doprowadzenia do prawidłowego stanu sanitarno-technicznego ogrodzenia budynku szkoły wykonana częściowo- ogrodzenie budynku jest sukcesywnie naprawiane w trybie awaryjnym, wyremontowano prawie wszystkie słupki betonowe
Paweł Habryka Kuratorium Oświaty 03.09.2018 05.09.2018 Badanie kompetencji kluczowych uczniów nie stwierdzono -
Robert Filipek CUW Katowice 23.11.2018 23.11.2018 Kontrola BHP nie wykazano -

 

 

ROK 2017

 

Imię i nazwisko kontrolującego

Organ przeprowadzający kontrolę

Czas trwania czynności kontrolnych

Obszar kontroli

Wykaz nieprawidłowości

Sposób wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych

początek

zakończenie

Teresa Strąk

PSSE Katowice

26.01.2017

26.01.2017

Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania

nie wykazano

----------------------------------------

Beata Borysiuk

PSSE Katowice

20.03.2017

20.03.2017

Ocena stanu sanitarnego szkoły

1.brudne ściany i sufit, ubytki i zmurszenia tynku lamperii ściennej w szatni dla uczniów/ do 31.08.2017/

2.brudne ściany i sufity korytarzy i klatek schodowych/ do 31.08. 2018/

3. ubytki w ogrodzeniu szkoły/do 31.08.2018/

ad.1 Wystąpiono dwukrotnie o dodatkowe środki - nie przyznano / ujęto remont w budżecie obywatelskim/

ad. 2 ujęte zostanie w projekcie planu finas. na rok 2018

ad. 3 Wystąpiono o dodatkowe środki - nie przyznano/ awaryjnie naprawiono 8 słupów/

 

Brygida Piątek

PSSE Katowice

20.03.2017

20.03.2017

Ocena realizacji programu "Bieg po zdrowie"

nie wykazano; efekty osiągnięto

-------------------------------------------

Justyna Ambroziak

ZUS Chorzów

26.06.2017

w trakcie

Kontrola płatnika składek

 

 

ROK    2016

 

Imię i nazwisko kontrolującego

Organ przeprowadzający kontrolę 

Czas trwania czynności kontrolnych

Obszar kontroli

Wykaz nieprawidłowości

 

Sposób wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych

początek

zakończenie

Janusz Pięta

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice

22.02.2016

22.02.2016

 Formy wypoczynku zimowego ucznia

nie wykazano

  -------------------------------------

Bogusława Bielnik

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice

16.03.2016

16.03.2016

 Ocena pracy dyrektora

nie wykazano

-------------------------------------

Natalia Skupniewska

Beata Borysiuk

PSSE Katowice

21.03.2016

21.03.2016

 Ocena obciążenia uczniów ciężarem tornistrów

nie wykazano

----------------------------------------

Natalia Skupniewska

Beata Borysiuk

PSSE Katowice

7.04.2016

7.04.2016

 Ocena obciążenia uczniów ciężarem tornistrów w kl. III-VI

nie wykazano

-------------------------------------

Jan Gratka

Kuratorium Oświaty Katowice

15.04.2016

15.04.2016

 Prawidłowość organizacji świetlicy szkolnej

nie wykazano

------------------------------------

Jacek Zachłód

Kuratorium Oświaty Katowice

a

13.06.2016

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas pobytu w szkole, organizacja i udzielanie pomocy psych.pedag. współpraca szkoły z rodzicami

zalecono: podjąć działania w celu zapewnienia uczniom klasy 4 prawidłowej realizacji procesu dydakt. -wych. wynikające z art.7 ust.2 pkt1i 6 ustawy a dnia 26 stycznia 1982r. KN ( DZ. U. z 2014,poz191 z późn. zm.)

Dyrektor wystąpił do organu prowadzącego o zatrudnienie osoby , o której mowa w art.7 ust.2 pkt 1i 6 ustawy a dnia 26 stycznia 1982r. KN ( DZ. U. z 2014,poz191 z późn. zm.)

Grażyna  Nawrocka

Kuratorium Oświaty Katowice

27.06.2016

27.06.2016

Organizacja i tematyka zajęć dydakt-wychow. i opiekuńczych w szkołach w ostatnim tygodniu nauki

nie wykazano

------------------------------------

Janusz Pięta

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice

28.06.2016

28.06.2016

 Formy wypoczynku letniego ucznia

nie wykazano

  -------------------------------------

 

Imię i nazwisko kontrolującego

Organ przeprowadzający kontrolę 

Czas trwania czynności kontrolnych

Obszar kontroli

Wykaz nieprawidłowości

 

Sposób wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych

początek

zakończenie

Joanna Cesarz - Łężak

Kuratorium Oświaty 

Katowice

27.03.2015r.

27.03.2015.

1.Realizacja przez obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego

Nie wykazano

  -------------------------------------

Paweł Glapiak

Wydział Audytu i Kontroli

Urzędu Miasta Katowice

13.04.2015r.

13.04.2015r.

1. Skuteczność nadzoru oraz procedur postępowania przy realizowaniu remontów w jednostkach oświatowych miasta Katowice

Protokół znajduje się  w dok. ZOJO , nie przekazano dyrektorom jednostek oświatowych

-------------------------------------

Beata Borysiuk

PSSE Katowice

08.12.2015r.

08.12.2015r.

1. Ocena stanu dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii.

Nie wykazano

----------------------------------------