ROK 2019
 Imię i nazwisko kontrolującego Organ przeprowadzający kontrolę Czas trwania czynności kontrolnych Obszar kontroli Wykaz nieprawidłowości Sposób wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych
początek zakończenie
Joanna Cesarz- Łężak Kuratorium Oświaty 03.01.2019 03.01.2019

  Ocena prawidłowości tworzenia, organizowania oraz funkcjonowania oddziałów sportowych

nie stwierdzono
 

Beata Borysiuk

PSSE Katowice 15.02.2019 15.02.2019

   Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

 

 

 

   Kontrola sprawdzająca zarządzenia ujętego w decyzji NS/HD/BB/4/53/2017 

nie stwierdzono

 

 

decyzja dot. doprowadzenia do prawidłowego stanu sanitarno-technicznego ogrodzenia budynku szkoły wykonana częściowo- ogrodzenie budynku jest sukcesywnie naprawiane

 

 

Stwierdzono:

1. wykonanie remontu szatni

2. dalsza naprawa ogrodzenia przewidziana jest w 2019 roku/ środki znajdują się w planie finansowym szkoły na rok 2019

 Urszula Głowińska  Kuratorium Oświaty  24.05.2019  24.05.2019  

  Przestrzeganie zasad oceniania uczniów oraz organizacji pracy szkoły 

 

nie stwierdzono w zakresie nieobjętym kontrolą

 

dot. zajęć rozwijających zainteresowania

zaleca się stosowanie zasad oceniania uczniów zgodnie z art.44b.ust.3,pkt1 ustawy z dn. 7 września 1991 o systemie oświaty/Dz. U. 2018, poz. 1457 t.j./

 

1. Przypomniano na zebranie Rady Pedagog. w dniu 5.06.2019r. z-dy oceniania osiągnięć uczniów powołując się na zapisy art.44b.ust.3,pkt1 ustawy z dn. 7 września 1991 o systemie oświaty/Dz.U. 2018, poz. 1457 t.j./

2. W planie nadzoru pedag. na rok szkolny 2019/2020 zostanie ujęta kontrola z-d oceniania przez n-li wynikająca z przepisów prawa oświatowego.

 

Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice 

28.06.2019 28.06.2019

Biuletyn Informacji Publicznej 

 1. Brak informacji o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, do czego obligują zapisy ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1243 z późn.zm.).

 

 

Brak aktualizacji zawartości strony w następującym zakresie:

 

 

w zakładce „Forma organizacji” wskazano nieaktualny akt prawny Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej, które zostało uchylone z dniem 1.12.2015 r.;

 

 

w zakładce „Majątek szkoły” wskazano stan na dzień 7.08.2013

 

 

w zakładce „Przedmiot działalności i kompetencje” wskazano, że ww. informacje określa art. 7 ust. 1-2 ustawy o systemie oświaty, przy czym należy wskazać, że podany artykuł utracił moc z dniem 1.09.2017 r.;

w zakładce „Rejestr skarg i wniosków” przywołana została ustawa z dnia 29 sierpnia 1997

w zakładce „Status prawny szkoły” wskazane zostały akty prawne, w oparciu o które działa szkoła, przy czym nie została podana ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

 

Został wprowadzony punkt „Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana nieaktualnego aktu prawnego na rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń

Zmiana informacji dotyczących majątku szkoły na aktualne z dnia 31.12.2018

 

 

 

 

Zmiana treści wpisu.

 

 

 

 

 

Zmieniona została w/w ustawa na ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 730)

 

 

 

 

Wpisana została Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 996)

Klaudia Bartoszek

 

 

Urząd Miasta Katowice

10.09.2019

15.10.2019

 

 

Kontrola problemowa kadry, dochody, wydatki za 2018 rok

 1. Przeprowadzanie szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instruktażu ogólnego i stanowiskowego w terminach wynikających z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860 z późn. zm.)

 2. Zwiększenie nadzoru i kontroli nad terminowym przydziałem odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej mając na uwadze art. 237§ 1 Ustawy z dnia

  26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.2019.1040 j.t. z późn. zm.).

 3. Dostosowanie regulacji wewnętrznych dotyczących dofinansowania do szkieł korekcyjnych mając na uwadze § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.1998.148.973).

 4. Prawidłowe sporządzanie planu urlopów pracowników, mając na względzie art. 163 §1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym plan urlopów obejmuje wymiar urlopu poszczególnych pracowników, za wyjątkiem dni określonych w art. 167²Kodeksu pracy (Dz.U.2019.1040 j.t. z późn. zm.).

 5. Stosowanie się do art. 129 § 1 w nawiązaniu do art. 128 § 3 pkt 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy(Dz.U.2019.1040 j.t. z późn. zm.) w zakresie przestrzegania doby pracowniczej mając na uwadze zachowanie właściwej organizacji pracy Szkoły.

 6. Rozliczanie stałych godzin ponadwymiarowych pracowników pedagogicznych zgodnie ze stanem faktycznym, biorąc pod uwagę zmiany harmonogramu zajęć.

 7. Czytelne prowadzenie kart ewidencji wydanych obiadów oraz rzetelne naliczanie i dokonywanie zwrotów za niewykorzystane posiłki zgodnie z dokumentacją źródłową dotyczącą faktycznej ilości wydanych posiłków.

   

 8. Prowadzenie kontroli nad realizacją procesu wydatków celem ograniczenia nieprawidłowości w zakresie przekroczenia limitów ustalonych w planie finansowym jednostki mając na uwadze art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 j.t. z późn. zm.) oraz zaciąganie zobowiązań do wysokości wynikającej z art. 46 przywołanej ustawy.

 9. Uzupełnianie opisu faktur zgodnie z pkt V Rodzaje kontroli dowodu księgowego ppkt 6 Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych 2018 wprowadzonej Zarządzeniem Nr 102/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych.

 10. Rzetelne naliczanie stażu pracy pracownika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 j.t. z późn. zm.) oraz posiadaną dokumentacją umieszczoną w aktach osobowych.

 11. Terminowe przekazywanie do Centrum Usług Wspólnych w Katowicach pism dotyczących wypłat wynagrodzenia, celem umożliwienia dokonania wypłaty w terminie mając na względzie art. 38 i 39 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 j.t. z późn. zm.).

 12. Zwiększenie nadzoru nad zgodnością wypłaconego wynagrodzenia z umowami zlecenia oraz zawieranie aneksów w przypadku zmian co do wypłacanej stawki wynagrodzenia.

 13. Przekazywanie zawieranych umów, zleceń angażujących środki publiczne Głównemu księgowemu CUW, w celu umożliwienia dokonania kontroli wstępnej wynikającej z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 j.t. z późn. zm.) oraz Radcy Prawnemu zgodnie z pkt 16 rozdziału XIV części szczegółowej Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych 2018 wprowadzonej Zarządzeniem Nr 102/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych.

 14. Zwiększenie nadzoru i kontroli w zakresie prawidłowego klasyfikowania wydatków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2014.1053 j.t. z późn. zm.).

 15. Zwiększenie nadzoru nad ponoszonymi wydatkami w ramach projektów unijnych, tak aby wskazane wydatki na fakturze były zgodne z wcześniej zawartą umową/porozumieniem.

 16. Stworzenie w jednostce mechanizmów kontrolnych ograniczających występowanie ryzyka w obszarach w których stwierdzono w trakcie kontroli nieprawidłowości oraz uchybienia, mając na uwadze Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ( Dz. Urz. MF z 2009 r. Nr 15 poz. 84).

 

 

Ad.1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach oświadcza, że nadzoruje terminarz przeprowadzania szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instruktażu ogólnego i stanowiskowego w terminach wynikających z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004.180.1860 z późn. zm.) Monitorowaniu terminowości przeprowadzania szkoleń w tym zakresie służyć będzie prowadzony obecnie w systemie Vulcan-Kadry harmonogram szkoleń.

Ad.2. zwiększony został nadzór i kontrola nad terminowym przydziałem odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, mając na uwadze art. 237² § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 roku (Dz.U. 2019.1040t.j. z późn. zm.). Pracownicy będą otrzymywać w/w materiały w dniu podjęcia pracy.

Ad.3. dokonane zostały zmiany zmiany w Regulaminie Pracy dot. dofinansowania do szkieł korekcyjnych mając na uwadze § 8 ust.2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.1998.148.973). Zmiana weszła w życie Zarządzeniem Dyrektora nr 43/2019 z dnia 26.11.2019 roku. Aneks został zaopiniowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ Solidarność Komisję Międzyzakładową Pracowników Oświaty i Wychowania oraz Radcę Prawnego.

Ad.4. dokonana została weryfikacja planów urlopowych pracowników, mając na uwadze art.163 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy, zgodnie z którym plan urlopów obejmuje wymiar urlopu poszczególnych pracowników, za wyjątkiem dni określonych w art.167² Kodeksu pracy (Dz.U. 2019.1040 t.j. z późn. zm.). Nieuwzględnienie 4 dni tzw. urlopu na żądanie dotyczyło tylko jednego pracownika, który był zatrudniony tylko na sześć miesięcy

Ad 5. dokonano zmiany w Regulaminie Pracy dot. przestrzegania doby pracowniczej mając na uwadze zapisy art.129 § 1 w nawiązaniu do art. 128 § 3 pkt. 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. 2019 .1040 j.t. z późn. zm.) Zmiana weszła w życie Zarządzeniem Dyrektora nr 43/2019 z dnia 26.11.2019 roku. Aneks został podpisany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ Solidarność Komisję Międzyzakładową Pracowników Oświaty i Wychowania oraz Radcę Prawnego.

Ad 6.przy dokonywaniu kontroli indywidualnych kart nadgodzin służących weryfikacji ilości nadgodzin w szczególności zwraca uwagę na okresy, w których nastąpiła zmiana tygodniowego rozkładu zajęć, która może mieć wpływ na rozliczenie tychże, aby uniknąć nieprawidłowości. Nieprawidłowość dotyczyła 1 godziny na 1805,9 godzin ponadwymiarowych wypłaconych pracownikom pedagogicznym w kontrolowanym okresie tj. od X-XII 2018 roku.

Ad 7.w szkole sporządzana jest przez intendenta lista zwrotów za niewykorzystane posiłki, którą podpisuje dyrektor i intendent. Lista przekazywana jest do CUW w Katowicach, celem dokonania przelewu zwrotnego za niewykorzystane posiłki w miesiącach rozliczeniowych na konto wpłacającego. Celem poprawy czytelności zapisów wydanych posiłków intendent od listopada 2019 roku korzysta z systemu komputerowego.
Ad 8.Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach zobowiązuje się do rzetelnego monitorowania wydatków celem uniknięcia przekroczenia limitów ustalonych w planie finansowym jednostki.
Ad 9. faktury są opisywane zgodnie z pkt.V Rodzaje kontroli dowodu księgowego ppkt 6 Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych 2018 wprowadzonej Zarządzeniem nr 102/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.
Ad 10 Pani M.P., z którą była zawarta dodatkowa umowa, został naliczony dodatek stażowy od okresów pracy zakończonych w innych zakładach pracy. Dyrektor zwiększy nadzór nad naliczaniem dodatku stażowego przy zawieraniu kolejnej umowy z danym pracownikiem.
Ad 11.umowy o pracę są dostarczane do Centrum Usług Wspólnych w Katowicach w dniu sporządzenia i podpisania przez dyrektora i pracownika.
Ad 12. umowy zlecenia dotyczące czynności związanych z obsługą lokalu wyborczego są zawierane na aktualnych wzorach dostarczonych przez CUW. Nadmieniam, że 2 umowy, do których wniesiono zastrzeżenia, były podpisane przez Radcę Prawnego i Głównego Księgowego.

Ad 13. wszystkie umowy angażujące środki publiczne będą podpisywane przez Głównego Księgowego Centrum Usług Wspólnych w celu umożliwienia dokonania kontroli wstępnej wynikającej z art. 54 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 j.t. z póź n. zm.) oraz Radcę Prawnego zgodnie z pkt. 16 rozdziału XIV części szczegółowej Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych 2018 wprowadzonej Zarządzeniem Nr 102/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych.
Dyrektor nadmienia, że wszystkie umowy, o których mowa wyżej sporządzone po kontroli zostały przekazane do Głównego Księgowego CUW i Radcy Prawnego.
Ad 14 i 15.Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach informuje, że w przypadku podjęcia w przyszłości współpracy międzynarodowej będzie klasyfikował wydatki zgodnie z aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie. Pragniemy nadmienić, że klasyfikacje wydatków dot. podróży służbowych w ramach projektu Erasmus + "Otwórz się na zmiany nowoczesny nauczyciel we współczesnej Europie" była konsultowana z księgowością CUW.
Ad 16.Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach informuje, że opracowując Procedury Kontroli Zarządczej na rok 2020 w rejestrze zidentyfikowanych ryzyk ujmie mechanizmy kontrolne wystąpienia ryzyka w obszarach, w których stwierdzono w trakcie kontroli nieprawidłowości oraz uchybienia.

Beata Borysiuk

PSSE Katowice

23.09.2019

23.09.2019

Kontrola sprawdzająca zalecenia ujętego w treści decyzji PPJS w Katowicach pkt 4 wykonano. Decyzja wykonana w całości.

nie stwierdzono

-

Joanna Kubecka

PSSE Katowice

21.10.2019

21.10.2019

Kontrola bloku żywienia – stołówka 

nie stwierdzono

-