ROK 2019
 Imię i nazwisko kontrolującego Organ przeprowadzający kontrolę Czas trwania czynności kontrolnych Obszar kontroli Wykaz nieprawidłowości Sposób wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych
początek zakończenie
Joanna Cesarz- Łężak Kuratorium Oświaty 03.01.2019 03.01.2019

  Ocena prawidłowości tworzenia, organizowania oraz funkcjonowania oddziałów sportowych

nie stwierdzono
 

Beata Borysiuk

PSSE Katowice 15.02.2019 15.02.2019

   Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

 

 

 

   Kontrola sprawdzająca zarządzenia ujętego w decyzji NS/HD/BB/4/53/2017 

nie stwierdzono

 

 

decyzja dot. doprowadzenia do prawidłowego stanu sanitarno-technicznego ogrodzenia budynku szkoły wykonana częściowo- ogrodzenie budynku jest sukcesywnie naprawiane

 

 

Stwierdzono:

1. wykonanie remontu szatni

2. dalsza naprawa ogrodzenia przewidziana jest w 2019 roku/ środki znajdują się w planie finansowym szkoły na rok 2019

 Urszula Głowińska  Kuratorium Oświaty  24.05.2019  24.05.2019  

  Przestrzeganie zasad oceniania uczniów oraz organizacji pracy szkoły 

 

nie stwierdzono w zakresie nieobjętym kontrolą

 

dot. zajęć rozwijających zainteresowania

zaleca się stosowanie zasad oceniania uczniów zgodnie z art.44b.ust.3,pkt1 ustawy z dn. 7 września 1991 o systemie oświaty/Dz. U. 2018, poz. 1457 t.j./

 

1. Przypomniano na zebranie Rady Pedagog. w dniu 5.06.2019r. z-dy oceniania osiągnięć uczniów powołując się na zapisy art.44b.ust.3,pkt1 ustawy z dn. 7 września 1991 o systemie oświaty/Dz.U. 2018, poz. 1457 t.j./

2. W planie nadzoru pedag. na rok szkolny 2019/2020 zostanie ujęta kontrola z-d oceniania przez n-li wynikająca z przepisów prawa oświatowego.

 

Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice 

28.06.2019 28.06.2019

Biuletyn Informacji Publicznej 

  1. Brak informacji o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, do czego obligują zapisy ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1243 z późn.zm.).

 

 

Brak aktualizacji zawartości strony w następującym zakresie:

 

 

w zakładce „Forma organizacji” wskazano nieaktualny akt prawny Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej, które zostało uchylone z dniem 1.12.2015 r.;

 

 

w zakładce „Majątek szkoły” wskazano stan na dzień 7.08.2013

 

 

w zakładce „Przedmiot działalności i kompetencje” wskazano, że ww. informacje określa art. 7 ust. 1-2 ustawy o systemie oświaty, przy czym należy wskazać, że podany artykuł utracił moc z dniem 1.09.2017 r.;

w zakładce „Rejestr skarg i wniosków” przywołana została ustawa z dnia 29 sierpnia 1997

w zakładce „Status prawny szkoły” wskazane zostały akty prawne, w oparciu o które działa szkoła, przy czym nie została podana ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

 

Został wprowadzony punkt „Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana nieaktualnego aktu prawnego na rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń

Zmiana informacji dotyczących majątku szkoły na aktualne z dnia 31.12.2018

 

 

 

 

Zmiana treści wpisu.

 

 

 

 

 

Zmieniona została w/w ustawa na ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 730)

 

 

 

 

Wpisana została Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 996)