ROK 2019
 Imię i nazwisko kontrolującego Organ przeprowadzający kontrolę Czas trwania czynności kontrolnych Obszar kontroli Wykaz nieprawidłowości Sposób wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych
początek zakończenie
Joanna Cesarz- Łężak Kuratorium Oświaty 03.01.2019 03.01.2019

  Ocena prawidłowości tworzenia, organizowania oraz funkcjonowania oddziałów sportowych

nie stwierdzono
 

Beata Borysiuk

PSSE Katowice 15.02.2019 15.02.2019

Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

 

 

 

Kontrola sprawdzająca zarządzenia ujętego w decyzji NS/HD/BB/4/53/2017 

nie stwierdzono

 

 

decyzja dot. doprowadzenia do prawidłowego stanu sanitarno-technicznego ogrodzenia budynku szkoły wykonana częściowo- ogrodzenie budynku jest sukcesywnie naprawiane

 

 

Stwierdzono:

1. wykonanie remontu szatni

2. dalsza naprawa ogrodzenia przewidziana jest w 2019 roku/ środki znajdują się w planie finansowym szkoły na rok 2019