SP17.0350.7.21

ROK    2021

 

Imię i nazwisko kontrolującego

Organ przeprowadzający kontrolę

Czas trwania czynności kontrolnych

Obszar kontroli

Wykaz nieprawidłowości

 

Sposób wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych

początek

zakończenie

Elżbieta Solska-Kuchciak

Urząd Miasta Katowice

17.05.2021

30.06.2021

Zatrudnianie nauczycieli zgodnie z posiadanym stopniem awansu zawodowego

nie stwierdzono

--------------------------------------------

 

ROK    2021

 

Imię i nazwisko kontrolującego

Organ przeprowadzający kontrolę

Czas trwania czynności kontrolnych

Obszar kontroli

Wykaz nieprawidłowości

 

Sposób wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych

 

początek

zakończenie

 

Joanna Cesarz-Łężak

Kuratorium Oświaty

05.07.2021

05.07.2021

Udział w charakterze obserwatora w komisjach kwalifikacyjnych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, 3 komisje.

nie stwierdzono

--------------------------------------------

 

Marta Szojer

Państwowa Inspekcja Pracy

13.08.2021

27.08.2021

Wybrane zagadnienia prawnej ochrony pracy i bhp

1.   brak wskazania w świadectwie pracy podstawy prawnej trybu rozwiązania stosunku pracy

2.   nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia za pracę pracownikom pedagogicznym

3.   nieprawidłowe ustalanie końca okresu wypowiedzenia umowy o pracę

4.   nieterminowe wydanie skierowania na badanie lekarskie przeprowadzone przez uprawnionego lekarza w przypadku wystąpienia przez nauczyciela z pisemnym wnioskiem o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia.

1.   od 31.08.2021 we wszystkich wydanych świadectwach pracy jest wskazana podstawa prawna.

2.   dyrektor dołoży wszelkich starań, aby wynagrodzenia były wypłacane w terminie zgodnie z KN, ponadto wyjaśniam, ze w obecnej sytuacji niedoborów kadrowych, rozmowy z przyszłymi nauczycielami odbywają się niejednokrotnie do 31.08, wówczas umowy o pracę dostarczane są niezwłocznie do CUW w Katowicach, gdzie obowiązują określone procedury.

3.   okresy wypowiedzenia zostaną naliczane prawidłowo. Pomyłka ujawniona podczas kontroli wynikała z pomyłki kalendarzowej

4.   Kontrola wykazała jedno nieterminowe wydanie skierowania na badanie lekarskie. Miało to miejsce w okresie wejścia w życie nowych przepisów prawnych w tym zakresie, co było przyczyną wydania skierowania w wydłużonym terminie

 

Joanna Kubecka

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

15.09.2021

15.09.2021

Kontrola bloku żywienia-stołówka. Ocena stanu sanitarno-higienicznego w oparciu o arkusz oceny.

nie stwierdzono

----------------------------------------------