Drukuj
Kategoria: BIP
Odsłony: 3363

P

 

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

 

 

 1. Informacja sektora publicznego – każda treść lub jej cześć niezależnie od sposobu utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) będąca w posiadaniu podmiotów, które udostępniają lub przekazują tę informacje w celu ponownego wykorzystywania.

 2. Ponowne wykorzystywanie – wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami”, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego została wytworzona. 

  Prawo ponownego wykorzystywania przysługuje każdemu przez:

  -przekazanie na wniosek lub w innych trybach,

  - udostępnienie przez systemy informatyczny, Biuletyn Informacji Publicznej.


Wniosek należy złożyć, gdy informacja sektora publicznego:

 1.  nie została udostępniona w systemach teleinformatycznych,

 2. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,

 3. została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 2) i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,

 4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

   

  Informacje sektora publicznego zamieszczone w BIP Szkoły Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach są udostępnianie na cele ponownego wykorzystywania bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie.

  Obowiązuje generalna reguła udostępniania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie.  Jednakże w niektórych przypadkach realizacja wniosku wymaga nałożenia warunków lub ustalenia ewentualnych opłat w formie oferty.  W przypadku udostępniania informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania na wniosek ewentualne warunki lub wysokość opłat będą określane indywidualnie i przekazane wnioskodawcy w formie oferty.

W celu ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego na wniosek należy:

                                            Terminy i sposób załatwienia sprawy

 

 1. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

 2. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od daty złożenia tego wniosku.

   

  Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

 

 1. Obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego.
 2. Obowiązek informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
 3. Ustalenie zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane informacje.
 4. Określenie odrębnych warunków ponownego wykorzystywania informacji mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych lub stanowiących bazę danych, do których przysługują autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne, np.: obowiązek poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Oferta:

Podmiot zobowiązany przedstawia ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej nałożonych w związku z wnioskiem wymagającym poniesienia dodatkowych kosztów.

Wnioskodawca po otrzymaniu oferty może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty.

Uwaga! Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni do dnia otrzymania jest równoznaczny z wycofaniem wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Sposoby rozpatrzenia wniosku:

 1. bezwarunkowe i bezpłatne przekazanie informacji w celu ponownego wykorzystywania,

 2. poinformowanie o braku warunków czy opłat w przypadku posiadania przez wnioskodawcę informacji sektora publicznego,

 3. poinformowanie, że wytworzenie żądanych informacji nie należy do zakresu zadań publicznych podmiotu,

 4. przedstawienie oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania, czy wysokość opłat,

 5. odmowa ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w formie decyzji administracyjnej gdy:

 6. dostęp do informacji sektora publicznego został ustawowo ograniczony lub ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące osobom trzecim,

 7. opracowywanie, a w szczególności przetworzenie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczanie z nich wyciągów, spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę w sposób określony w formularzu wniosku.

Uwaga! Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie informacji (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów gwarantujących ich ochronę (np. danych osobowych, tajemnic ustawowo chronionych, prawa prywatności) jak również za informacje pozyskane w inny sposób albo z pominięciem wymaganej w danym przypadku procedury wnioskowej.