W  Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach  prowadzone są następujące ewidencje, rejestry i archiwa:

 • księga uczniów

 • ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkołyi ich duplikatów oraz zaświadczeń OKE

 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów,

 • ewidencja akt osobowych pracowników,

 • księga kontroli

 • księgi protokołów Rady Pedagogicznej

 • księgi arkuszy ocen,

 • księgi inwentarzowe,

 • księga druków ścisłego zarachowania,

 • księga zarządzeń wewnętrznych,

 • rejestr skarg i wniosków,

 • rejestr stypendiów socjalnych,

 • rejestr protokołów pokontrolnych,

 • rejestr wyjść i wycieczek szkolnych,

 • rejestr wypadków uczniów  i pracowników,

 • rejestr wniosków, aktów nadania i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli,

 • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

 • szkolne archiwum.

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat dokumentu powinna złożyć podanie do kancelarii szkoły. Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście w kancelarii szkoły.