Sekretariat szkoły prowadzi rejestr skarg i wniosków.  Zbiór dostępny jest w godzinach pracy sekretariatu- pok. 2,ul Dekerta 1, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 730) .