Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 rok zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług wspólnych w Katowicach. 

Strona internetowa https://cuwkatowice.bip.gov.pl