Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Katowice.

Szkoła działa na podstawie:

  • Aktu Założycielskiego

  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U. z 2018 r., poz. 1457 z późń. zm.)  

  • Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148)

  • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw

  • Statutu szkoły

  • Zarządzeń Dyrektora Szkoły

  • Planu pracy szkoły

  • Regulaminu Rady Pedagogicznej

  • Regulaminu Samorządu Uczniowskiego

  • Regulaminu Rady Rodziców

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.