Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Katowice.

Szkoła działa na podstawie:

 • Aktu Założycielskiego

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami)

 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. ze zmianami)

 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw

 • Statutu

 • Zarządzeń Dyrektora Szkoły

 • Planu pracy szkoły

 • Koncepcji pracy Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach

 • Regulaminu Rady Pedagogicznej

 • Regulaminu Samorządu Uczniowskiego

 • Regulaminu Rady Rodziców

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.