Lp.

 

Imię i nazwisko kontrolującego

Organ przeprowadzający kontrolę

Czas trwania czynności kontrolnych

Obszar kontroli

Wykaz nieprawidłowości

 

Sposób wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych

początek

zakończenie

 

1

 

Małgorzata Jaros

 

Kuratorium Oświaty w Katowicach

ul. Jagiellońska 25

 

15.02.2013r.

 

15.02.2013

 

1. Kontrola wypoczynku

 

 

 

 Nie wykazano

 

      ----------------------------------

2

Beata Bień

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Katowicach

ul. Barbary 17

20.02.2013r.

20.02.2013r.

1.Kontrola wypoczynku ocena stanu sanitarnego - kuchnia

Nie wykazano

----------------------------------

3

Janusz Pięta

Wydział Edukacji

w Katowicach

ul. Kopernika 14

21.02.2013r.

21.02.2013r.

1. Formy wypoczynku zimowego uczniów

Nie wykazano

---------------------------------

4

Beata Borysiuk

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Katowicach

ul. Barbary 17

29.04.2013r.

29.04.2013r.

1. Ocena gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w SP 17 / budynek ul. Dekerta1 i ul. Józefowska 52/

Nie wykazano

--------------------------------

5

Brygida Piątek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Katowicach

ul. Barbary 17

07.05.2013r.

07.05.2013r.

1.Ocena realizacji programu „ Nie pal przy mnie proszę”

Nie wykazano

--------------------------------

6

Beata Borysiuk

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Katowicach

ul. Barbary 17

05.07.2013r.

05.07.2013r.

1.Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży

Nie wykazano

-----------------------------------

7

Elżbieta Będkowska

Kuratorium Oświaty w Katowicach

ul. Jagiellońska 25

12.07.2013r.

12.07.2013r.

1.Kontrola wypoczynku

Nie wykazano

------------------------------------

 

8

Beata Bień

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Katowicach

ul. Barbary 17

12.07.2013r.

12.07.2013r.

1.Kontrola pionu kuchennego w ramach akcji „Lato w mieście”

Nie wykazano

------------------------------------

9

Aleksandra Początek

Urząd Miasta Katowice

ul. Młyńska 4

9.09.2013r.

11.10.2013r.

1.Kontrola Zarządcza/ sprawy org.- kadrowe

1. Jedna umowa wraz z aneksem  została zaopiniowana przez WE UM Katowice po terminie wejścia w życie przedmiotowej umowy i aneksu.

 

 2.Nie zamieszczono na stronie BIP :

-linku do strony głównej BIP;

- czasu wytworzenia i udostępnienia inf.;

- rejestru zmian;

- przebiegu i efektach kontroli

 

3.W aktach osobowych u  5 pracowników nie uwzględniono aktualnych inf. dot. składników wynagrodzenia

 

 

4.Wypłacono zapomogę w takiej samej wysokości  dla  ubiegających się pracowników.

1. Wprowadzono wykaz umów najmu wraz z terminem ich sporządzania, umożliwiającym akceptację Naczelnika WE przed zawarciem danej umowy.

 

 

 

2.Dostosowano stronę BIP do wymogów wynikających z ustawy z dn.06.09.2011r. o dostępie do inf. publicznej  oraz Rozp. MSWiA z dn. 18.01.2007r. w sprawie BIP.  

 

 

 

 

3.Zwiększono nadzór nad pracownikiem  odpowiedzialnym za sporządzanie angaży. Skierowano pracownika na specjalistyczne seminarium kadrowe /21.11.2013r./

 

4. Zwiększono nadzór nad wydatkowaniem zgodnym z  zapisami  Regulaminu ZFŚS   i ustawy z dnia 4 marca 1994r. o ZFŚS-  poprzez grupowanie przez sekretarza szkoły otrzymywanych wniosków ubiegających się o dofinansowania pracowników wg kryterium dochodowego.

 

Lp.

 

Imię i nazwisko kontrolującego

Organ przeprowadzający kontrolę

Czas trwania czynności kontrolnych

Obszar kontroli

Wykaz nieprawidłowości

 

Sposób wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych

początek

zakończenie

 

1

 

Janusz Bucholc

 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

 

29.01.2014r.

 

29.01.2014r.

  Bezpieczne ferie”- kontrola obiektu w zakresie Prawa Budowlanego

 

 Nie wykazano

-

Renata Habryka 

Kuratorium Oświaty 

Katowice

5.03.2014r.

5.03.2014r.

1. Ocena stanu przygotowań szkoły na przyjęcie pierwszoklasistów , w tym sześciolatków

Nie wykazano

---------------------------------

Joanna Cesarz-Łężak

Kuratorium Oświaty 

Katowice

14.03.2014r.

14.03.2014r.

1.Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publ. szkołach podstawowych, ogólnodostępnych

Nie wykazano

--------------------------------------

Grażyna Nawrocka

Renata Habryka

Kuratorium Oświaty 

Katowice

5.05.2014r

9.05.2014r.

1. Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej problemowej

Nie wykazano 

Raport z ewaluacji znajduje się na stronie  internetowej http://www.seo2.npseo.pl/reports/

1000328978141.pdf

-------------------------------

Janusz Pięta

Wydział Edukacji

8.07.2014r

8.07.2014r.

1.Formy wypoczynku letniego uczniów

Nie wykazano

---------------------------------

Beata Borysiuk

PSSE Katowice

25.08.2014r.

25.08.2014r.

1.Ocena stanu przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego 2014/2015

Nie wykazano

---------------------------------

Monika Szybielok koordynator kontroli 

Wydział Audytu i Kontroli

Urzędu Miasta Katowice

21.07.2014r

4.09.2014r.

1.Prowadzenie przez jednostki organizacyjne miasta Katowice stron Biuletynu Informacji Publicznej

1.Brak na stronie BIP czytelnego linku do strony głównej internetowego serwisu informacyjnego (strony www) jednostki.

2.Brak informacji o rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz sposobach udostępniania danych w nich zawartych

3.Brak danych o naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska 

4.Brak danych o sposobie dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu jednostki i nieudostępnionych w BIP

1.Wyróżniono i pogrubiono adres www strony jednostki www.sp17.katowice.pl.  

 

 

2.Umieszczono wymienione informacje w menu: rejestry, ewidencje, archiwa

 

 

3.Umieszczono menu: Oferty pracy

 

 

4.Umieszczono informacje w menu: Uzyskiwanie informacji publicznych nieudostępnionych w BIP