zał. nr 1

do Zarz. Dyr. nr 11/2021 z 8.03.2021r.

Regulamin rekrutacji uczniów do oddziału sportowego o profilu szermierka 

w Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach

na rok szkolny 2021/2022

 

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U z 2020r., poz. 1133)

2.Rozporządzenie MEN z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów  i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U z 2020r. poz. 2138)

3.Zarządzenie nr 1411/2017 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 7.06.2017r. w sprawie określenia wytycznych tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych, oddziałów mistrzostwa sportowego i szkół mistrzostwa sportowego w mieście Katowice.

4.Zarządzenie nr 1436/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 26.01.2021r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022.

5.Statut Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki  w Katowicach.

 

Postanowienia ogólne

Regulamin klas sportowych ma na celu ustalenie zasad naboru i funkcjonowania klas sportowych oraz praw i obowiązków uczniów i rodziców dzieci zakwalifikowanych do tych klas.

 

 1. Zasady rekrutacji do klasy sportowej
 2. Postępowanie rekrutacyjne do oddziału sportowego przeprowadza się zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym / zał. nr 1/
 3. Kandydatem do klasy czwartej sportowej może być uczeń, który:
 4. a) w danym roku kalendarzowym ukończył klasę trzecią w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach ,
 5. b) posiada stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 6. c) posiada pisemną zgodę rodzicówna uczęszczanie kandydata do  oddziału sportowego;
 7. d) uzyskał pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale.
 8. e) osiąga dobre wyniki w nauce i nie sprawia problemów wychowawczych,
 9. Do oddziału sportowego przyjmuje się kandydata spoza obwodu Szkoły, pod warunkiem, że Szkoła dysponuje wolnymi miejscami i nie spowoduje to pogorszenia warunków pracy Szkoły.
 10. W przypadku braku możliwości przyjęcia kandydata spoza rejonu Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) o nie przyjęciu dziecka do Szkoły.

 

 1. Kwalifikacja uczniów do klasy sportowej
 2. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy czwartej Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.
 3. W skład komisji wchodzą:
 4. a) dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący,
 5. b) nauczyciel- trener wychowania fizycznego,
 6. c) jeden z wychowawców klas trzecich szkoły
 7. Szkolna Komisja Rekrutacyjno –Kwalifikacyjna:
 8. a) podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji,
 9. b) prowadzi postępowanie kwalifikujące zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie,
 10. c) przeprowadza test sprawności ogólnej zalecany przez Polski Związek Szermierczy - selekcja cech motorycznych odbywających się na podstawie prób:

- próba szybkości – bieg na 50 m ze startu wysokiego,

- próba mocy – skok w dal z miejsca,

- próba siły – rzut piłką lekarską zza głowy,

- próba zwinności - bieg 4×5 m   /zał. nr 2/

 1. d) ogłasza listę kandydatów przyjętych do klasy czwartej sportowej.

 

 

 1. Wymagana dokumentacja dziecka:
 2. a) wniosek o przyjęcie do klasy sportowej /zał. nr 3/

b orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzające  stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym,

 1. c) pisemna zgoda Rodziców (prawnych opiekunów) /zał. nr 4/
 2. d) potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału sportowego /zał. nr 5/
 3. e) świadectwo ukończenia trzeciej klasy szkoły podstawowej (kandydaci spoza Szkoły),

 

III. Obowiązki ucznia klasy sportowej

 1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów obowiązujących w Szkole.
 2. Uczniowie zobowiązani są do realizacji podstawowego wymiaru godzin obowiązującego w danej klasie (w tym 10 zajęć sportowych w tygodniu).
 3. Uczeń klasy sportowej ma aktualne badania sportowo- lekarskie.
 4. Uczeń klasy sportowej uczestniczy w turniejach i zawodach, w których bierze udział szkoła.
 5. Uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy oraz do przestrzegania regulaminu korzystania z obiektów sportowych.
 6. Uczniowie klas sportowych za nieodpowiednie zachowanie lub niskie wyniki w nauce mogą być zawieszeni przez Dyrektora Szkoły w rozgrywkach lub treningach do czasu poprawy (na wniosek wychowawcy klasy w porozumieniu z nauczycielem).
 7. Uczniowie klasy sportowej sprawiający szczególne trudności (kłopoty) wychowawcze negatywnie wpływające na pozostałych uczniów na wniosek nauczyciela lub wychowawcy, za zgodą Rady Pedagogicznej mogą być przeniesieni do innej klasy
 8. Wszyscy uczniowie klasy sportowej zobowiązani są do przestrzegania powyższego regulaminu.

  

 1. Postanowienia końcowe

 

1.Rodzice uczniów przyjętych do oddziału  sportowego  zobowiązani są do zaopatrzenia dziecko w: koszulkę, spodenki sportowe, dres i obuwie sportowe.

2.Z zasadami naboru zostają zapoznani uczniowie i ich rodzice/prawni opiekunowie.

 

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM:

 

L.p

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. ( wniosek, zgoda rodziców, orzeczenie lekarskie)

od:29.03.2021r.

do:  9.04.2021r.

 

 

 od: 22.06. 2021r.

 do: 23.06. 2021r.

 

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej ,o których mowa w art. 137 ust.1 pkt 3 ustawy- Prawo oświatowe

 

od:29.03.2021r.

do:16.04.2021r.

 

    

   24.06. 2021r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego,  którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej , o których mowa

 w art. 137 ust.1 pkt 3 ustawy- Prawo oświatowe

20.04. 2021r.

 

   

25.06. 2021r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału sportowego.

 

20.04.2021r.

 

25.06. 2021r.

 

5.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do oddziału sportowego. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia.

od 20.04.2021r. do 30.04.2021r.

 

od 25.06.2021r. do 2.07.2021r.

6.

Dostarczenie przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie do oddziału sportowego świadectwa ukończenia klasy programowo niższej (dotyczy dzieci ubiegających się o przyjęcia spoza szkoły)

 

od 25.06.2021r. do 29.06.2021r.

 

od 25.06.2021r. do 30.06.2021r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału sportowego

 

 30.06.2021r. do godz. 15.00

 

5.07.2021r.

do godz. 15.00