UWAGA!

SZANOWNI RODZICE / PRAWNI OPIEKUNOWIE UCZNIÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W KLASIE PIERWSZEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

1.Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej na rok 2020/2021 odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

2. POSTĘPOWANIE PODCZAS REJESTRACJI DZIECKA DO KLASY I

 

 1. Po zgłoszeniu kandydata/złożeniu wniosku o przyjęcie do naszej szkoły w systemie elektronicznym należy przekazać podpisane zgłoszenie/wniosek (wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) do sekretariatu szkoły .

 

WAŻNE !

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, jeśli nie będzie możliwości podpisania przez obojga rodziców zgłoszenia/wniosku, istnieje możliwość rozpatrywania wniosku podpisanego przez jednego z rodziców wraz z oświadczeniem, iż drugi rodzic nie wnosi uwag co do wyboru szkoły, z zastrzeżeniem, że drugi rodzic zostanie wezwany do uzupełnienia podpisu niezwłocznie, po ustaniu zagrożenia o którym mowa.

 

 1. Przekazanie zgłoszenia/wniosku papierowego wraz z oświadczeniami może nastąpić poprzez włożenie do zabezpieczonej skrzynki podawczej, zlokalizowanej na terenie szkoły podstawowej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym powyższego z placówką 32 2581 889 w godzinach 9.00 - 13.00 lub przesłanie skanu wydrukowanych i podpisanych dokumentów na adres mailowy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  DODATKOWY NUMER TELEFONU W SPRAWACH REKRUTACJI 727797040

 

 1. Można wysłać podpisany wniosek rekrutacyjny o wraz ze stosownymi załącznikami pocztą tradycyjną. Informujemy, że w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

 

3. Poniżej podajemy link do logowania:

 

http://katowice.podstawowe.vnabor.pl

 

Witryna kandydata będzie aktywna od 23.03.2020r. od godziny 9.00

 

Podajemy Państwu wzory wniosku/zgłoszenia  wraz z oświadczeniami, które będziecie Państwo uzupełniać w systemie online VULCAN: Załącznik1 Załącznik2 Załącznik5, Załącznik6, Załącznik7, Załącznik8, Załącznik9, Załącznik10

 

Ważne! Kiedy będziecie Państwo mieli możliwość złożenia dokumentacji w wersji papierowej, dołączacie Państwo do niej klauzulę informacyjną:

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DZIECI Z OBWODU

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DZIECI SPOZA OBWODU

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem: 

 

ZAPISY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. T. KOŚCIUSZKI W KATOWICACH / wyciąg z procedury "Kryteria naboru uczniów do SP nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach"

  

 

 1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.

I. Nabór do klasy pierwszej.

1. Nabór do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 odbywać się będzie w systemie elektronicznym w terminach wskazanych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice i obejmuje zarówno:

a. zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

b. rekrutację prowadzoną dla kandydatów spoza obwodu szkoły

2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się na podstawie zgłoszenia w systemie elektronicznym przez rodziców/prawnych opiekunów. Wydruk zgłoszenia z systemu podpisany przez obojga rodziców dostarcza się do sekretariatu szkoły. ( zał. 1 wzór - „Zgłoszenie do szkoły obwodowej ...”).

3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Wydruk wniosku wraz z załącznikami z systemu podpisany przez obojga rodziców dostarcza się do sekretariatu szkoły. (zał. 2 wzór - „Wniosek o przyjęcie kandydata ...”).

 1. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie/ dołączają dokumenty oraz oświadczenia ujęte w § 3 pkt 2 - wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów.

 2. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 151 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe).

 3. Rodzice/prawni opiekunowie/ mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do wybranych szkół.

 4. Rodzice/prawni opiekunowie/ układają listę wybranych szkół według swoich preferencji, tj. w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

 5. Szkoła umieszczona na liście na pierwszej pozycji nazywana jest szkołą pierwszego wyboru.

 

§3

KRYTERIA REKRUTACJI DO KLASY I

1. Przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły odbywa się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przez powołaną zarządzeniem dyrektora szkoły komisję rekrutacyjną zgodnie z kryteriami.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 będą brane pod uwagę następujące kryteria:LP.

KRYTERIA

LICZBA PKT

WYMAGANE DOKUMENTY

1

Uczniowie zamieszkali na terenie miasta Katowice

32

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu kandydata na terenie miasta Katowice

zał. 5-oświadczenie

2

Uczęszczanie kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole pierwszego wyboru

16

potwierdza na wniosku dyrektor szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie

3

Rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w szkole wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie

14

4

Ubieganie się o przyjęcie do klasy I w szkole położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania kandydata

4

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od szkoły, do której ubiega się o przyjęcie

zał. 6-oświadczenie

5

Rozliczanie się przez rodziców/opiekunów prawnych albo rodzica/opiekuna prawnego mieszkających/ego w mieście Katowice z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Katowice

2

Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) lub oświadczenie o miejscu złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

zał. 7-oświadczenie

6.

Wielodzietność rodziny kandydata

1

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny kandydata

zał. 8-oświadczenie

7.

Niepełnosprawność kandydata

 

1

Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27sierpnia1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z2019r.poz.1172 ze zm. );

8.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1

9.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1

10.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 

1

11.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

1

kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

zał. 9-oświadczenie

12.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

1

kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(Dz. U. z 2019r. poz. 1111 ze zm.).

Kopie dokumentów wskazanych w tabeli poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny kandydata. Przy składaniu kopii ma on obowiązek przedstawić do wglądu oryginały tych dokumentów.

3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna (co najmniej 3 osoby) powołana przez Dyrektora Szkoły zgodnie z harmonogramem

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowania uzupełniającym

1.

Zgłoszenie kandydata / Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od: 23.03.2020r.

od godz. 9.00

 

do: 3.04.2020r.

do godz. 15.00

 

od: 2.06.2020r.

od godz. 9.00

 

do: 8.06. 2019r.

do godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności. o których jest mowa w art.150 ust.7 ustawy- Prawo oświatowe

od: 23.03.2020r.

  od godz. 9.00

 

do: 6.04.2020r.

do godz. 15.00

 

od: 2.06.2020r.

od godz. 9.00

 

do: 9.06. 2019r.

do godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

23.04.2020r.

 o godz. 9.00

25.06.2020r.

o godz. 9.00

4.

Potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia

zał. 10 - potwierdzenie woli

od: 23.04.2020r.

od godz. 9.00

 do: 5.05.2020r.

do godz. 15.00

od: 25.06.2020r.

od godz. 9.00

 do 1.07.2020r.

do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7.05.2020r. godz.15.00

3.07.2020r. godz.15.00