BIP

Uwaga

Konkurs "UCZEŃ Z KLASĄ" - 2017/2018

UCZEŃ Z KLASĄ
2017/2018

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na dobre relacje społeczne, kulturalne zachowania oraz przestrzeganie praw drugiego człowieka. W związku z tym, jak co roku, rusza Szkolny Konkurs na najkulturalniejszego ucznia. Obecnie odbywa się on pod hasłem „UCZEŃ Z KLASĄ „. Już od 1 października 2017r. zaczynamy wdrażać w życie nasz regulamin. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda, ale największym osiągnięciem jest ogromny prestiż społeczny !!!!!!!

A oto regulamin konkursu:


REGULAMIN KONKURSU NA NAJKULTURALNIEJSZEGO UCZNIA

W ROKU SZKOLNYM 20017/2018
„UCZEŃ Z KLASĄ"

 

CELE:
1. Promowanie wśród uczniów kulturalnego zachowania się oraz właściwych postaw społecznych wobec innych osób
2. Zachęcenie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz do angażowania się w działalność organizacji szkolnych i reprezentowania szkoły na zewnątrz
3. Mobilizowanie uczniów do przestrzegania praw drugiego człowieka
TERMIN KONKURSU:

 

ZASADY KONKURSU:
„Uczeń z klasą" to honorowy tytuł przyznawany co miesiąc jednemu uczniowi ze szkoły. To zaszczytne miano może zdobyć każdy uczeń, który w danym miesiącu wykaże się:
• wzorowym przestrzeganiem zasad szkolnych regulaminów
• zaangażowaniem w życie klasy i szkoły ( udział w szkolnych akcjach, projektach, konkursach, zajęciach pozalekcyjnych),
• pozytywną postawą społeczną ( udział w akcjach charytatywnych, działania na rzecz ochrony środowiska, pomoc koleżeńska),
• wysoką kulturą osobistą (przestrzeganie zasad savoir – vivru).

 

SZCZEGÓLOWE INFORMACJE PRZEBIEGU KONKURSU:
• Wychowawcy po przeanalizowaniu: punktów dodatnich z zachowania , wpisów do zeszytów spostrzeżeń, obserwacji uczniów i opinii klasy typuje jednego kandydata ze swojej klasy i podaje jego nazwisko jury konkursu do 25 dnia każdego miesiąca. Równocześnie wychowawca podaje liczbę punktów wraz z informacją za jaką aktywność zostały przyznane oraz inne informacje uzasadniające wybór.
• Na początku każdego następnego miesiąca jury spośród podanych kandydatów, po zasięgnięciu opinii nauczycieli i pracowników szkoły wybiera „Ucznia z klasą" na okres jednego miesiąca
• Nazwisko „Ucznia z klasą" zostanie ogłoszone podczas apelu i zamieszczone w holu szkoły. Uczeń z klasą z rąk Dyrektora Szkoły otrzyma dyplom i nagrodę - niespodziankę .

 

PODSUMOWANIE KONKURSU:
• Na koniec roku szkolnego 2017/2018 zostanie wybrany
„Uczeń/ uczennica klasą roku 2017/18" w kategorii klas I-III i IV-VII:
a) jury konkursu przedstawia Radzie Pedagogicznej listę laureatów z poszczególnych miesięcy
b) Rada Pedagogiczna spośród przedstawionych laureatów wybiera zwycięzcę
c) Honorowy tytuł zostanie nadany przez Dyrektora Szkoły na uroczystym zakończeniu roku szkolnego

Jury konkursu: Ewa Krawczyk, Alina Olszewska - klasy IV – VII
Anna Glinkowska, Jolanta Leszczyńska – klasy I – III


POWODZENIA !!!!!
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.