BIP

Uwaga

Zasady rekrutacji do klasy sportowej

Regulamin rekrutacji uczniów do oddziału sportowego o profilu szermierka  w Szkole Podstawowej nr 17  im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach w roku szkolnym 2011/2012

Podstawa prawna:
•    Rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i przechodzenia z jednych typów szkól do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232)
•    Rozporządzenie MENiS z dnia 30.07.2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.(Dz. U. Nr 126 poz. 1078)
•    Zarządzenie nr 84/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 15.02.2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkoły mistrzostwa sportowego w mieście Katowice.

Regulamin oddziałów  sportowych ma na celu ustalenie zasad naboru i funkcjonowania oddziałów sportowych oraz praw i obowiązków uczniów i rodziców dzieci zakwalifikowanych do tych oddziałów.

I.    Zasady zapisu do oddziału sportowego
1. Kandydatem do oddziału sportowego może być uczeń, który:
1)  w danym roku kalendarzowym ukończył klasę trzecią w    Szkole Podstawowej            nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach
2) wykaże się umiejętnościami potwierdzonymi wysokimi wynikami testu               sprawnościowego,
3) wykaże się bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym przez lekarza            sportowego,
4)   osiąga pozytywne wyniki w nauce i nie sprawia problemów wychowawczych,
5)   jest uczniem innej szkoły podstawowej, ukończył klasę trzecią i wykaże się
umiejętnościami potwierdzonymi wysokimi wynikami testu sprawnościowego.

2. Do oddziału sportowego przyjmuje się kandydata spoza obwodu szkoły, pod    warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami i nie spowoduje to    pogorszenia warunków nauki i pracy szkoły.
3. W przypadku braku możliwości przyjęcia kandydata  do oddziału sportowego spoza rejonu, szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) o nie przyjęciu dziecka do oddziału sportowego.
4. Lista osób przyjętych do oddziału sportowego zostanie podana do wiadomości po uzyskaniu akceptacji organu prowadzącego (zatwierdzony arkusz organizacyjny)

II.    Kwalifikacja uczniów do oddziału sportowego

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do  oddziału sportowego Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.
2. W skład Komisji wchodzą:
1)  nauczyciel wychowania fizycznego,
2)  nauczyciel- trener ,
3)  jeden z wychowawców klas trzecich szkoły

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno –Kwalifikacyjna:
1) podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji,
2) prowadzi postępowanie kwalifikujące zgodnie z zasadami określonymi
w regulaminie,
3) przeprowadza test sprawności ogólnej- selekcja cech motorycznych
odbywający się na podstawie prób:
- próba szybkości – bieg na 20 m ze startu wysokiego,
- próba mocy – skok w dal z miejsca,
- próba siły – rzut piłką lekarską zza głowy,
- próba ogólnej koordynacji - zwinnościowy tor przeszkód
- próba zwinności - bieg 4×10 m,
4) ogłasza listę kandydatów przyjętych do oddziału sportowego.

4. Wymagana dokumentacja dziecka:
1) podanie o przyjęcie do oddziału sportowego,
2) zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia lub orzeczenie
lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu,
3) świadectwo ukończenia trzeciej klasy szkoły podstawowej (kandydaci
spoza  obwodu szkoły),
4) pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów).

III. Obowiązki ucznia oddziału sportowego
1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Statutu Szkoły i innych    regulaminów obowiązujących w szkole.
2. Uczniowie zobowiązani są do realizacji podstawowego wymiaru godzin    obowiązującego w danej klasie (w tym 10 zajęć sportowych w     tygodniu).
3. Uczeń oddziału sportowego ma aktualne badania sportowo lekarskie.
4. Uczeń oddziału sportowego ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich turniejach    i zawodach, w których bierze udział szkoła.
5. Uczniowie oddziału sportowego zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP     w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy oraz do przestrzegania     regulaminu korzystania z obiektów sportowych.
6. Uczniowie oddziału sportowego  za nieodpowiednie zachowanie lub niskie wyniki       w nauce mogą być zawieszeni przez dyrektora szkoły w rozgrywkach lub treningach do czasu poprawy (na wniosek wychowawcy klasy w porozumieniu z nauczycielem).
7. Uczniowie, którzy nie podnoszą własnego poziomu sportowego i nie kwalifikują się do dalszego szkolenia, na wniosek nauczyciela w porozumieniu z wychowawcą oddziału, za zgodą rady pedagogicznej, mogą zostać przeniesieni przez dyrektora szkoły do innej klasy.
8. Uczniowie oddziału sportowego sprawiający szczególne trudności wychowawcze negatywnie wpływające na pozostałych uczniów na wniosek nauczyciela lub wychowawcy, za zgodą rady pedagogicznej mogą być przeniesieni do innej klasy.
9. Wszyscy uczniowie oddziału sportowego zobowiązani są do przestrzegania powyższego regulaminu.

III.    Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.


Katowice, 28.02.2011r.
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.