BIP

Uwaga

Konkurs plastyczny "Orzeł biały - nasza duma" 2017

Serdecznie zapraszamy do udziału

w Ogólnopolskim konkursie plastycznym "Orzeł biały - nasza duma".

Organizatorem konkursu w Katowicach jest Biuro senatorskie Andrzeja Misiołka. Patronatem konkursu jest Śląski Kurator Oświaty w KatowicachHonorowy patronat nad konkursem objął marszałek Senatu RP

Koordynatorem konkursu w szkole jest

p. Ewelina Zbrońska - Langner, Lider Zdolności SP 17.

1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV - VII szkół podstawowych.

2. Konkurs jest dwuetapowy:

 • etap okręgowy,
 • etap ogólnopolski.

Dodatkową nagrodą za zwycięstwo w etapie okręgowym jest wyjazd laureata wraz z opiekunem do Senatu na uroczystość ogłoszenia wyników konkursu na zaproszenie i koszt Senatora RP Andrzeja Misiołka.

3. Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowania znaczeniem polskich symboli narodowych wśród dzieci i młodzieży,
 • popularyzację wiedzy i świadomości o godle jako jednym z najważniejszych symboli państwa polskiego od zarania dziejów do czasów współczesnych,
 • propagowanie symbolu orła podczas wydarzeń patriotycznych,
 • motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych,
 • rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży w zakresie technik sztuki plastycznej,
 • zaangażowanie nauczycieli, dzieci i młodzieży w propagowanie pozytywnego wzorca nowoczesnego patriotyzmu.

4. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

 • temat pracy konkursowej – godła z orłem symbolizujące wszystkie okresy trwania państwowości polskiej, używane od czasów Mieszka I do współczesnych. Prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla godła państwowego;
 • rozmiar – praca konkursowa powinna mieć następujące wymiary: wysokość – od 40 do 150 cm; szerokość – od 30 do 100 cm; głębokość/grubość – do 50 cm; 
 • forma – dowolna zarówno płaska, jak i przestrzenna, w tym m.in. obraz, grafika, plakat, rzeźba, instalacja, drzeworyt itd.;
 • materiały – papier, tworzywo sztuczne, drewno, szkło, metal itp.; 
 • praca ma wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora;
 • udziału w konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach plastycznych, wystawach itp.

5. Warunki udziału w konkursie:

 • Udział w konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne. 
 • Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 
 • Zgłoszenie udziału w konkursie należy dokonać do 5 stycznia 2018 r.
 • Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem szkoły, która przekazuje organizatorowi prace konkursowe. 
 • Jedna szkoła może zgłosić nie więcej niż 3 prace. Prace powinny być wykonane samodzielnie, a zgłoszenie pracy musi wskazywać autora. 
 • Wykonaną pracę należy złożyć u koordynatora konkursu do 5 marca 2018 r. 
 • Do pracy konkursowej powinno być załączone podpisane przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych uczestnika oświadczenie.

6. Dane osobowe:

Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:

 • przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 • nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza, w ramach promocji konkursu oraz działalności organizatora.
 • Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w regulaminie skutkuje odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.

 REGULAMIN
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.