BIP

Uwaga

Szkolny System Wspierania Zdolności Uczniów w SP 17 Katowice

„W każdym uczniu powinniśmy poszukiwać jego mocnych stron i wzmacniać je.”

 

talent

 

Wstęp

 

Zdolności ludzkie są bogactwem każdej społeczności, dlatego jednostki zdolne należy otaczać szczególną opieką od najmłodszych lat dla podtrzymania ich aktywności poznawczej, rozbudzania zainteresowań i postawy twórczej, wykorzystywania ich predyspozycji.

 

Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa, koncentruje się na uczniu, stosuje efektywne i ciekawe metody i formy pracy, zachęca do samodzielnego myślenia, motywuje do pracy, wspiera w osiąganiu sukcesu, rozwija się, zaspokaja nie tylko potrzeby poznawcze uczniów, lecz także emocjonalne i społeczne.

 

W celu usystematyzowania oddziaływań opracowany został Szkolny System Wspierania Zdolności Uczniów naszej szkoły, który pozwala odkrywać i rozwijać zainteresowania uczniów. Zadania ujęte w jego ramach zostały określone w sposób pozwalający dotrzeć do wszystkich uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnych cech, potrzeb, możliwości, zainteresowań i uzdolnień. Chcemy, aby każdy uczeń mógł rozwijać swoją osobowość, a atmosfera w szkole sprzyjała tym działaniom.

 

Cel główny:

 

Celem jest rozpoznawanie, rozbudzanie oraz rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności wszystkich uczniów, tworzenie warunków osiągania sukcesów na miarę możliwości każdego z nich oraz promowanie ich na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

 

Cele szczegółowe:

 • pomaganie uczniom w odkryciu ich zainteresowań i uzdolnień
 • wdrażanie do efektywnych sposobów samodzielnego przyswajania wiedzy i umiejętności, dokonywania samooceny, planowania własnego rozwoju
 • zachęcanie uczniów do aktywności twórczej, niezależnego myślenia
 • rozwijanie zainteresowań oraz motywacji
 • kształtowanie osobowości uczniów
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • przygotowanie uczniów do udziału w konkursach, zawodach sportowych
 • wspieranie inicjatyw społecznych podejmowanych przez uczniów
 • doskonalenie form współpracy z rodzicami w zakresie wspierania rozwoju uczniów
 • współdziałanie z instytucjami i organizacjami realizującymi zadania w zakresie pracy z uczniem zdolnym
 • promocja osiągnięć uczniów w szkole i środowisku lokalnym

Cechy ucznia zdolnego:

 • duża ciekawość poznawcza
 • naturalna potrzeba zdobywania wiedzy
 • znakomita pamięć
 • podzielna uwaga
 • poczucie humoru
 • rozległe zainteresowania
 • skłonność do perfekcjonizmu
 • samodzielność w zdobywaniu wielu umiejętności

Obszary uzdolnień:

 • artystyczny
 • humanistyczny
 • językowy
 • matematyczny
 • informatyczny
 • przyrodniczo – ekologiczny
 • sportowy
 • inne

Obszary podlegające wszechstronnemu rozpoznaniu w procesie identyfikacji:

 • czynniki osobowościowe
 • preferowany styl uczenia się
 • zainteresowania, predyspozycje, pasje
 • zdolności: rodzaje, poziomy
 • mocne strony, możliwości, potencjał
 • słabe strony, trudności, ograniczenia
 • motywacja, zaangażowanie w zadanie
 • potrzeby
 • warunki środowiskowe (rodzina, rówieśnicy), jakość komunikacji

W procesie identyfikacji ucznia zdolnego ważne jest spojrzenie holistyczne (całościowe). Im więcej nauczyciel wie o uczniu, im lepiej go zna, tym łatwiej rozpoznaje jego potrzeby i w większym stopniu potrafi na nie odpowiedzieć.

 

Metody identyfikacyjne – sposoby diagnozowania uzdolnień:

 • obserwacja ucznia – gromadzenie przez wychowawcę opinii i spostrzeżeń nauczycieli prowadzących zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne
 • wywiad z rodzicami na temat zainteresowań, uzdolnień i sukcesów osiąganych przez ucznia
 • analiza wytworów (prace plastyczne, techniczne, literackie, poetyckie, muzyczne, scenariusze teatralne, gry planszowe, teksty piosenek, itp.), dokumentów (wyniki testów, sprawdzianów), osiągnięć (sukcesy w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, udział w zawodach sportowych, akcjach społecznych, działalność w fundacjach, samorządzie uczniowskim, zespołach tanecznych, itp.)
 • autonominacja – wywiad z uczniem na temat potrzeb wynikających z posiadanych przez niego uzdolnień
 • nominacja rówieśnicza – wywiad z grupą rówieśniczą na temat mocnych stron zdolnych kolegów

Sposoby realizacji systemu:

 • motywowanie i inspirowanie uczniów poprzez stosowanie różnych form i metod pracy, dostrzeganie i nagradzanie osiągnięć i sukcesów uczniów, stwarzanie okazji do aktywności twórczego działania
 • kontakty z instytucjami, dzięki którym uczeń będzie mógł rozwijać swoje zainteresowania
 • gromadzenie i uzupełnianie literatury z zakresu pracy z uczniem zdolnym
 • stwarzanie uczniom możliwości prezentacji swojej wiedzy i umiejętności w szkole i poza nią poprzez organizowanie konkursów
 • promowanie osiągnięć i sukcesów uczniów i nauczycieli
 • rekomendowanie dobrych praktyk w pracy z uczniem zdolnym – zakładka Odkrywamy Talenty na stronie internetowej szkoły
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli – udział w warsztatach, szkoleniach, wykładach, konferencjach poświęconych problematyce pracy z uczniem zdolnym

Metody pracy z uczniem zdolnym:

 • metody problemowe i praktyczne
 • eksperymenty, doświadczenia
 • metoda projektów
 • techniki efektywnego uczenia się i zapamiętywania
 • techniki twórczego rozwiązywania problemów
 • techniki graficznego przedstawiania problemu
 • metody heurystyczne
 • proste mnemotechniki

Formy pracy z uczniem zdolnym:

Podczas pracy z uczniami zdolnymi ważne jest, aby od samego początku uczyć ich odpowiedzialności za własny rozwój oraz planowania i organizacji pracy.

Indywidualne

 • samodzielna praca ucznia nad zagadnieniami wykraczającymi poza podstawę programową, pogłębianie poznanych treści
 • prowadzenie przez ucznia fragmentów lekcji
 • indywidualizacja nauki – różnicowanie prac klasowych i domowych (swoboda w wyborze form, treści i zadań), prace długoterminowe
 • udział w spotkaniach z ludźmi sukcesu, pasjonatami
 • korzystanie z różnorodnej oferty placówek wspierających edukację
 • udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
 • angażowanie do przygotowywania i udziału w wydarzeniach szkolnych i lokalnych

Grupowe

 • udział w zajęciach kół zainteresowań
 • realizacja projektów edukacyjnych
 • udział w wycieczkach, zawodach sportowych

Zadania nauczycieli w Szkolnym Systemie Wspierania Zdolności:

Zadania Dyrektora Szkoły:

 • zapewnianie optymalnych warunków pracy z uczniem zdolnym
 • wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych możliwie zgodnie z oczekiwaniami uczniów i rodziców
 • współpraca z rodzicami, środowiskiem i władzami lokalnymi oraz instytucjami wspomagającymi szkołę w działaniach skierowanych na wspieranie uzdolnień i zainteresowań
 • pozyskiwanie środków na podejmowane działania
 • promowanie nauczycieli podejmujących pracę z uczniem zdolnym osiągającym wyróżniające efekty swojego działania

Zadania Lidera Zdolności:

 • wspieranie nauczycieli w pracy z uczniami zdolnymi
 • współpraca z ośrodkiem rozwoju edukacji w zakresie działalności Szkoły Odkrywców Talentów
 • organizowanie Dnia Odkrywania Talentów
 • opracowanie, wdrożenie, modyfikowanie i ewaluacja Szkolnego Systemu Wspierania Zdolności Uczniów w szkole
 • propagowanie w społeczności szkolnej idei wspierania uzdolnień uczniów
 • stwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu zdolności i uzdolnień
 • współpraca z instytucjami pozaszkolnymi działającymi na rzecz wspierania rozwoju uczniów zdolnych
 • informowanie nauczycieli, uczniów, rodziców/prawnych opiekunów o aktualnych działaniach szkoły i środowiska lokalnego w zakresie rozwijania zdolności – gazetka, zakładka Odkrywamy Talenty na stronie internetowej szkoły

Zadania wychowawcy:

 • gromadzenie informacji na temat zainteresowań i osiągnięć uczniów rozpoczynających naukę w szkole (teczka wychowawcy)
 • systematyczne zbieranie informacji o sukcesach szkolnych i pozaszkolnych uczniów (teczka wychowawcy)
 • zgłaszanie osobie odpowiedzialnej za dokumentowanie sukcesów uczniów informacji o osiągnięciach uczniów
 • współpraca z pedagogiem (w miarę rozpoznanych potrzeb objęcie tych uczniów pomocą psychologiczno – pedagogiczną)
 • współpraca z nauczycielami przedmiotu (w miarę rozpoznanych potrzeb zwoływanie spotkania zespołu nauczycieli uczących w danej klasie, omawianie sytuacji dydaktycznej oraz wychowawczej uczniów, analizowanie form pomocy uczniom zdolnym)
 • angażowanie rodziców do aktywnej współpracy w rozwijaniu uzdolnień uczniów, informowanie ich o ofercie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i konkursach
 • promowanie talentów na forum klasy i w trakcie spotkań z rodzicami
 • wskazywanie pozaszkolnych miejsc pogłębiania wiedzy i rozwoju zainteresowań

Zadania nauczyciela przedmiotu:

 • rozwijanie zdolności wszystkich uczniów
 • rozpoznawanie uczniów szczególnie uzdolnionych
 • indywidualizowanie pracy z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych
 • przekazywanie informacji o sukcesach uczniów wychowawcy klasy
 • zgłaszanie osobie odpowiedzialnej za dokumentowanie sukcesów uczniów informacji o osiągnięciach przedmiotowych uczniów
 • udział w spotkaniach zespołu nauczycieli uczących w danej klasie, informowanie o osiągnięciach uczniów i zastosowanych formach wspierania rozwoju dydaktycznego
 • informowanie uczniów i wychowawcy o ofercie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i konkursach
 • wspieranie i motywowanie uczniów do ciągłego rozwoju poprzez udział w konkurach
 • współpracowanie z instytucjami działającymi na rzecz edukacji

Zadania przewodniczącego zespołu przedmiotowego:

 • umieszczanie w sprawozdaniach z pracy zespołu przedmiotowego zbiorczych półrocznych zestawień wszystkich sukcesów odniesionych przez uczniów z przedmiotów danego zespołu

Zadania pedagoga szkolnego:

 • udział w diagnozowaniu uzdolnień uczniów
 • współpraca z wychowawcą i nauczycielami przedmiotu
 • udzielanie porad uczniom zdolnym w sferze emocjonalno – motywacyjnej
 • informowanie rodziców uczniów zdolnych o możliwościach dalszego kształcenia

Zadania bibliotekarza szkolnego:

 • gromadzenie i eksponowanie księgozbioru dotyczącego pracy z uczniem zdolnym
 • organizowanie oraz zachęcanie uczniów do udziału w konkursach i innych inicjatywach bibliotecznych
 • pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych (dobór literatury, innych materiałów)
 • współpraca z wychowawcą (przekazywanie informacji o sukcesach uczniów) i pedagogiem szkolnym

Zadania wychowawcy świetlicy:

 • zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju uczniów
 • organizowanie oraz zachęcanie uczniów do udziału w konkursach i innych inicjatywach świetlicy szkolnej
 • pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych
 • współpraca z wychowawcą (przekazywanie informacji o sukcesach uczniów) i pedagogiem szkolnym

Zadania uczniów:

 • uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych z poczuciem odpowiedzialności za wyniki swojej pracy
 • udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz dążenie do osiągnięcia sukcesu
 • samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności z wykorzystaniem różnych źródeł informacji
 • udzielanie pomocy koleżeńskiej uczniom z trudnościami w nauce

Zadania rodziców:

 • współpraca ze szkołą w celu podniesienia efektów kształcenia ucznia zdolnego
 • wymiana informacji na temat zainteresowań i uzdolnień dziecka

Oczekiwane efekty wdrożenia systemu:

 • uczniowie odnoszą sukcesy na szczeblu gminnym, rejonowym, wojewódzkim, ogólnopolskim w konkursach i zawodach sportowych
 • uczniowie wykazują postawy twórcze i większą samodzielność w rozwijaniu swoich zainteresowań i uzdolnień
 • wzrost zaangażowania nauczycieli w pracę z uczniem zdolnym
 • upowszechnienie osiągnięć uczniów

Promocja osiągnięć uczniów:

 • informowanie na bieżąco szkolnej społeczności o sukcesach ich kolegów i koleżanek na apelach szkolnych
 • publikowanie informacji o osiągnięciach uczniów na stronie internetowej szkoły, eksponowanie dyplomów w holu szkoły, zamieszczanie artykułów w prasie lokalnej
 • wpis do kroniki szkoły o osiągnięciach uczniów
 • list gratulacyjny do rodziców
 • występy laureatów przeglądów i konkursów na imprezach szkolnych i poza szkołą
 • organizowanie wystaw prac
 • wykorzystanie na lekcjach prac uczniów podczas realizacji zajęć
 • nagroda ufundowana przez Radę Rodziców
 • prezentacja w mediach
 • pochwała Dyrektora Szkoły

Ewaluacja systemu:

 • ankieta wśród uczniów i rodziców dotycząca oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia
 • wywiady z nauczycielami, uczniami, rodzicami
 • analiza wyników testów półrocznych i rocznych
 • analiza sprawdzianów zewnętrznych
 • analiza osiągnięć uczniów na szczeblu szkoły, miasta, regionu, kraju
 • analiza sprawozdań półrocznych i rocznych wychowawców

Bibliografia:

 • Limont W., Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować?, Sopot 2010.
 • Fechner – Sędzicka I., Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej. Jak praktycznie i systemowo zorganizować edukację uczniów zdolnych na poziomie szkoły podstawowej?, Poradnik ORE, Warszawa 2013

Opracowanie:

Lider Zdolności

mgr Ewelina Zbrońska - Langner
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.