Zał. nr 1

do Zarządzenia Dyrektora nr 7 /2022  z dn. 1.03.2022r.

 

KRYTERIA NABORU UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17

IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KATOWICACH

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14.12.2016r.  Prawo oświatowe ((Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
 2. Zarządzenie Nr 2211/2022 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych, klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

 

 

 • 1

OBOWIĄZEK SZKOLNY

 

 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku

       kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które

               w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

 1. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 2, jeżeli dziecko:

       1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,

           w którym ma rozpocząć nauką w szkole podstawowej, albo

       2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno­‑ pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno­‑ pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168  oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno­‑ pedagogicznych.

 1. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek   rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, o jeden rok szkolny.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 niniejszej procedury, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.
 3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4 niniejszej procedury, dołącza się opinię , z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno­‑ pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno­‑ pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno­‑ pedagogicznych.
 4. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.  
 5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 21 ust. 2 Ustawy Prawo oświatowe, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 6. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.
 7.   Wniosek, o którym mowa w ust.9 niniejszej procedury , składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wniosek można złożyć ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wniosek składa się nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego , w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.
 8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 9 niniejszej procedury, dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno­­­‑ pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno­­­‑ pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno­­­‑ pedagogicznych.

 

 

 • 2

ZAPISY DO SZKOŁY

 

 1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.
 2. Nabór do klasy pierwszej.
 3. Nabór do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023odbywać się będzie w systemie elektronicznym w terminach wskazanych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice i obejmuje zarówno:
 4. zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły
 5. rekrutację prowadzoną dla kandydatów spoza obwodu szkoły
 6. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się na podstawie zgłoszenia w systemie elektronicznym przez rodziców/prawnych opiekunów. Wydruk zgłoszenia z systemu podpisany przez obojga rodziców dostarcza się do sekretariatu szkoły. ( zał. 1 wzór - „Zgłoszenie do szkoły obwodowej ...”).
 7. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego   pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Wydruk wniosku wraz z załącznikami z systemu podpisany przez obojga rodziców dostarcza się do sekretariatu szkoły.(zał. 2 wzór - „Wniosek o przyjęcie kandydata  ...”).
 8. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie/ dołączają dokumenty oraz oświadczenia ujęte w 3 pkt2 - wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów.
 9. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 151 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe).
 10. Rodzice/prawni opiekunowie/ mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do wybranych  szkół.
 11. Rodzice/prawni opiekunowie/ układają listę wybranych szkół według swoich preferencji, tj. w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
 12. Szkoła umieszczona na liście na pierwszej pozycji nazywana jest szkołą pierwszego wyboru.
 13. Zapisy do szkoły.
 14. Do klasy pierwszej w trakcie trwania roku szkolnego oraz do klas II-VIII przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie wypełnionego przez rodziców / prawnych opiekunów dziecka dokumentu( zał. 3 Zgłoszenie dziecka do klasy...”), który składa się do dyrektora .
 15. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej w trakcie roku szkolnego oraz do klas II- VIII na pisemny wniosek rodziców / prawnych opiekunów dziecka (zał. 4 „Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy ...”),pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 16. Druki: zał. 3 i zał. 4 można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej w zakładce „Rekrutacja”. Na wypełnionym dokumencie wymagany jest podpis obojga rodziców.

 

 • 3

KRYTERIA REKRUTACJI DO KLASY I

 1. Przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły odbywa się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przez powołaną zarządzeniem dyrektora szkoły komisję rekrutacyjną zgodnie z kryteriami.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 

LP.

KRYTERIA

LICZBA PUNKTÓW

WYMAGANE DOKUMENTY

1

Uczniowie zamieszkali na terenie miasta Katowice

32

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu kandydata na terenie miasta Katowice

zał. 5-oświadczenie

2

Uczęszczanie kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole pierwszego wyboru

 

 

 

16

potwierdza na wniosku dyrektor szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie

3

Rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w szkole wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie

14

potwierdza na wniosku dyrektor szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie

 

4

Ubieganie się o przyjęcie do klasy I w szkole położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania kandydata

  4

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od szkoły, do której ubiega się o przyjęcie

zał. 6-oświadczenie

5

Rozliczanie się przez rodziców/opiekunów prawnych albo rodzica/opiekuna prawnego mieszkających/ego w mieście Katowice z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Katowice

  2

Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) lub oświadczenie o miejscu złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

zał. 7-oświadczenie

6.

Wielodzietność rodziny kandydata

1

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny kandydata

zał. 8-oświadczenie

7.

Niepełnosprawność kandydata

 

1

Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27sierpnia1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z2019r.poz.1172 ze zm. );

8.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1

.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1

0.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 

1

11.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

1

kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

zał. 9-oświadczenie

12.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

1

kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(Dz. U. z 2019r. poz. 1111 ze zm.).

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna (co najmniej 3 osoby) powołana przez Dyrektora Szkoły zgodnie z harmonogramem.

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowania uzupełniającym

1.

Zgłoszenie kandydata do przynależnej mu obwodowej  szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 od:  21.03.2022r. 

 

 do:   8.04.2022r.

 

od:      9.05.2022r.

 

do:   20.05. 2022r.

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do pozaobwodowej szkoły podstawowej (oraz obwodowej w terminie uzupełniającym) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od:      9.05.2022r.

 

do:   20.05. 2022r.

 

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności o których  jest mowa w art.150 ust.7 ustawy- Prawo oświatowe

od:    21.03.2022r. 

 

 do:   13.04.2022r.

 

 

7.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną  wniosków i zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności o których  jest mowa w art.150 ust.7 ustawy- Prawo oświatowe

 

   od:   9.05.2022r. 

 

   do:  26.05.2022r.

 

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i   kandydatów niezakwalifikowanych(nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego)

 

     21.04.2022r.

  

  Godz. 15.00

    31.05.2022r.

Godz. 15.00

9.

Potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia(nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego)

 

zał. 10 - potwierdzenie woli

 

 

 od:  31.05.2022r. 

 

 do:  10.06.2022r.

13.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów przyjętych  i   kandydatów nieprzyjętych (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego)

      25.04.2022r.

    do  godz. 15.00

     27.06.2022r.

  do    godz. 15.00

 

 

 

 1. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:
 • dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna;
 • osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły
 1. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany

     osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.

 • Dyrektor Szkoły wyznacza przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
 • Prace Komisji Rekrutacyjnej realizowane są na terenie placówki, w terminach wskazanych przez Dyrektora Szkoły.
 1. Do zadań przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy:

       1) pozyskanie informacji od Dyrektora Szkoły o liczbie wolnych miejsc, którymi 

           dysponuje placówka w klasach pierwszych na dany  rok szkolny,

       2) pobranie wykazu złożonych wniosków o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy z

           odpowiednimi załącznikami,

       3) organizacja posiedzenia i kierowanie pracami Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z

         przepisami ustawy i postanowieniami niniejszego regulaminu
 6. Do zadań członków Komisji Rekrutacyjnej należy:  

1) sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na datę urodzenia dziecka, numer PESEL, miejsce zamieszkania dziecka, czytelność zapisów we wnioskach i załącznikach,

2) weryfikowanie złożonych wniosków pod względem spełniania kryteriów,

3) określenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów,

4) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,

5) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 1. W przypadku nie przedłożenia przez rodzica/prawnego opiekuna dokumentów

określonych przez komisję rekrutacyjną potwierdzających spełnianie kryteriów, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, może nie uwzględnić danego kryterium.

 1. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się w szczególności:

1)  listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do szkoły

2)  informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po   przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego;

3)  listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

4)  listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych po złożeniu zgodnie z harmonogramem potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 1. Kandydaci otrzymują odpowiednią ilość punktów za każde spełnione kryterium. O pierwszeństwie przyjęcia decyduje liczba punktów. 
 2. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej) , a następnie bierze pod uwagę kolejność zgłoszeń.
 3. O wynikach rekrutacji do klasy pierwszej rodzice dziecka zostają poinformowani po przez podanie do publicznej wiadomości list uczniów zawierających ich imiona i nazwiska przyjętych z urzędu oraz list uczniów przyjętych i nie przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 4. Listy te wywiesza się na tablicy ogłoszeń w holu głównym Szkoły Podstawowej nr 17
 5. T. Kościuszki w Katowicach przy ul. Dekerta1.
 6. W terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata szkoły. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
 7. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.
 8. Ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów po 29  sierpnia każdego roku kalendarzowego.
 9. Liczbę oddziałów klasy pierwszej ustala dyrektor szkoły, na podstawie arkusza organizacyjnego na dany rok szkolny, zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę. Liczba uczniów w oddziale nie może być większa niż 25 osób.
 10. W miarę możliwości uwzględnia się indywidualne prośby rodziców o umieszczenie dzieci w jednym oddziale. Prośba o umieszczenie uczniów w jednym oddziale może dotyczyć wyłącznie dwójki dzieci. Na prośbie zobowiązani są złożyć podpis rodzice obojga dzieci.
 11. O umieszczeniu dziecka w konkretnym oddziale decyduje dyrektor szkoły.
 12. W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole innej niż obwodowa, rodzice są zobowiązani do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji obowiązku szkolnego, do 30 września danego roku szkolnego.

 

 

Niniejsza procedura wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora nr 7/2022 z dn. 1.03.2022r.

 

 

   Traci moc procedura "Kryteria naboru uczniów do Szkoły Podstawowej nr 17 im.

 1. Kościuszki w Katowicach z dn. 19.03.2020r. Z Dyr. nr 10/2021 z dn. 8.03.2021r.