Szanowni Rodzice/ Prawni Opiekunowie

uczniów , którzy rozpoczną naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2022/2023

     Zgodnie z Zarządzeniem nr 2211/2022 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28.01.2022 r. nabór dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły  do klasy pierwszej odbędzie się w terminie od 21 marca 2022 r. do 8 kwietnia 2022 r. 

Nabór dzieci zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły do klasy pierwszej odbędzie się w terminie od 09 do 20 maja 2022 r. W/w zarządzenie określa także kryteria rekrutacji, liczbę punktów za każde kryterium oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru i postępowanie podczas rekrutacji dziecka do klas pierwszych szkół podstawowych znajdują się na stronie UM Katowice w zakładce „Ucz się” pod linkiem:

Informacje

Podczas naboru prowadzonego  w systemie elektronicznym korzystacie Państwo z linku:

    System naboru

Po zgłoszeniu  kandydata/złożeniu  wniosku o przyjęcie do naszej szkoły (w systemie elektronicznym) należy przekazać  podpisane zgłoszenie/wniosek  (wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) do sekretariatu  szkoły .

Do zgłoszenia/ wniosku proszę dołączyć:

-   oświadczenie  uczestnictwa  dziecka w zajęciach religii/etyki –druk nr 1

-   informacja dotycząca pobytu  dziecka w świetlicy szkolnej/ korzystania z obiadów – druk nr 2

 

Z  poważaniem Aleksandra Musioł, dyrektor szkoły

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM 

  • 21 marca 2022 r. do 8 kwietnia 2022 roku

Zgłoszenie kandydata do przynależnej mu obwodowej szkoły podstawowej w systemie elektronicznym oraz przekazanie podpisanego zgłoszenia (wraz z załącznikami) do szkoły obwodowej;

  • 21 marca 2022 do 13 kwietnia 2022 roku

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń do szkoły podstawowej, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe;

  • 21 kwietnia 2022 roku

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

  • 25 kwietnia 2022 roku

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

  • 9 maja 2022 roku do 20 maja 2022 roku

Złożenie wniosku o przyjęcie do pozaobwodowej szkoły podstawowej (oraz obwodowej w terminie uzupełniającym) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  • 9 maja 2022 roku do 26 maja 2022 roku

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe;

  • 31 maja 2022 roku

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

  • 31 maja 2022 roku do 10 czerwca 2022 roku

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia;

  • 27 czerwca 2022 roku

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.