ZAPISY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. T. KOŚCIUSZKI W KATOWICACH /

wyciąg z procedury "Kryteria naboru uczniów do SP nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach"

 

 

 

II. Zapisy do szkoły.

1. Do klasy pierwszej w trakcie trwania roku szkolnego oraz do klas II-VIII przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie wypełnionego przez rodziców / prawnych opiekunów dziecka dokumentu( zał. 3 Zgłoszenie dziecka do klasy...), który składa się do dyrektora .

2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej w trakcie roku szkolnego oraz do klas II- VIII na pisemny wniosek rodziców / prawnych opiekunów dziecka (zał. 4 „Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy ...”), pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

3. Druki: zał. 3 i zał. 4 można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej w zakładce „Rekrutacja”. Na wypełnionym dokumencie wymagany jest podpis obojga rodziców.

 

WAŻNE !

Kiedy będziecie Państwo składać wymagane dokumenty dołączacie Państwo do nich klauzulę informacyjną

Klauzula dla uczniów z obwodu szkoły

Klauzula dla uczniów spoza obwodu szkoły