REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

NR 17 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

W KATOWICACH

 

Na podstawie:  Art. 98  ust.1 pkt 23  oraz  art. 104  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089)

 1. Biblioteka szkolna udostępnia swoje zbiory w czasie określonym harmonogramem pracy biblioteki.
 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie i ich rodzice/opiekunowie prawni, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 3. Biblioteka umożliwia czytelnikom wypożyczenie książek na okres ferii i wakacji.
 4. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i napojów.
 5. Uczeń może wypożyczyć trzy książki (w tym tylko jedną lekturę oraz jeden audiobook) na okres dwóch tygodni.
 6. Uczniowie przygotowujący się do konkursów mają prawo wypożyczyć większą liczbę książek.
 7. Przed upływem terminu czytelnik może zgłosić się z prośbą o przedłużenie okresu wypożyczenia.
 8. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko.
 9. Wypożyczonych książek nie można przekazywać innym osobom.
 10. Książki i inne zbiory biblioteczne należy szanować, a zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.
 11. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki, czytelnik oddaje taką samą książkę, lub książkę o tej samej wartości. To samo dotyczy innych zbiorów bibliotecznych.
 12. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły), również w trakcie roku szkolnego zobowiązani są rozliczyć się z biblioteką szkolną.
 13. Z księgozbioru podręcznego oraz czasopism można korzystać tylko na miejscu.
 14. W razie potrzeby, w godzinach, w których świetlica szkolna nie sprawuje opieki nad uczniami, w bibliotece szkolnej przebywają uczniowie nieuczęszczający na lekcje religii, wdżr, wychowania fizycznego, drugiego języka obcego.
 15. Listę uczniów, o których mowa w punkcie 14 niniejszego regulaminu przekazuje bibliotekarzom wicedyrektor / dzień tygodnia, godzina/.
 16. Pobyt uczniów odnotowuje się w dzienniku biblioteki szkolnej.

 

zał. nr 1 do ZDyr. 30/2022 z dnia 31.10.2022r.

 

 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.10.2022r. Zarządzeniem Dyrektora nr 30/2022 z dnia 31.10.2022r.

 

Traci moc „Regulamin Biblioteki Szkolnej obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 17 im.     Tadeusza Kościuszki w Katowicach” wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr 27/2015 z dn. 29.09.2015r.