Sprawozdanie z realizacji projektu

Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników

 „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo”

w roku szkolnym 2019/2020

Nazwa przedszkola/szkoły/biblioteki realizującej projekt:

 Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach

 

I Zadania obowiązkowe:

 Zad.1

 

Promocja konkursu:

 

  1. Wykonanie gazetki promującej konkurs w bibliotece szkolnej.
  2. Zachęcanie we wszystkich klasach 1-8 do uczestnictwa w konkursie (krótkie informacje - regulamin WLC).
  3. Zamieszczenie informacji o konkursie na stronie internetowej szkoły.

 

http://www.sp17.katowice.pl/index.php/dzialalnosc-szkolyn/szkolne-konkursy-caloroczne/pozaszkolne-konkursy/303-v-og%C3%B3lnopolski-konkurs-wielka-liga-czytelnik%C3%B3w

  1. Indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami – zachęcanie do udziału w konkursie.

 

Udział w konkursie:

 

  1. W konkursie w sumie wzięło udział 31 uczniów (w kl. 1-4 – 13 uczestników, a w kl. 5-8 –18 uczniów).
  2. Zaliczenie łącznie 266 sprawności czytelniczych ( w kl. 1-4 – 124 sprawności, a w kl. 5-8 – 142 sprawności).

 

Ilość uczniów w szkole na dzień 25 maja 2020r. - 392.

 

Efekty:

 

  1. Większe zainteresowanie książkami, biblioteką.
  2. Wzrost czytelnictwa w bibliotece.
  3. Wspólne spędzenie czasu dzieci z rodzicami.
  4. Promocja czytelnictwa.

 

Zad.2

Promocja baśni i legend

 

Data wykonania: 05.05.2020r. – 20.05.2020r.

Wykonawcy: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego, nauczyciel plastyki

Adresaci: wszystkie klasy 1-8

Opis działania: Zadanie to zostało pierwotnie zaplanowane na marzec/kwiecień 2020r.             

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju zostało ono przesunięte na maj. Zadanie projektowe miało formę zdalną i było realizowane przy pomocy platformy zdalnego nauczania „Moodle”. Nauczyciele zachęcali wszystkich uczniów naszej szkoły, aby zainteresowali się tym zadaniem. Polegało ono na tym, że dzieci czytały wybraną przez siebie baśń lub legendę (najlepiej z jakiegoś regionu Polski), a następnie wykonywały do niej prace plastyczne (technika dowolna, format A4). Następnie przesyłały je na platformę (zakładka „biblioteka”, nazwa pliku „Baśnie i legendy”). Za wykonanie zadania uczniowie otrzymali dodatkowe punkty z zachowania oraz ocenę celującą z plastyki.                                          

Bibliotekarze zamieścili  na platformie wersje ebook niektórych legend.

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/legendy-warszawskie/

Oczywiście można było korzystać również z innych.

W sumie w realizacji zadania wzięło udział 42 uczniów z klas 1-8, którzy przesłali swoje prace na platformę.

Efekty: Przeprowadzone zadanie projektowe doskonaliło umiejętność czytania ze zrozumieniem, rozwijało umiejętność zapamiętywania, kształciło u dzieci wyobraźnię oraz zdolności manualne, plastyczne. Czytanie legend i baśni skłoniło uczniów do skupienia uwagi. Zadanie rozbudzało motywację do czytania oraz przyczyniło się do popularyzacji czytelnictwa legend i baśni.  Efektem były ciekawe prace plastyczne wykonane różnymi technikami. Projekt udowodnił, że nawet na odległość można promować czytelnictwo.

II Zadania dodatkowe:

Zad.1

 Przeprowadzenie imprezy czytelniczej – Szkolny konkurs czytelniczy „Pięknie czytam”

 

Data wykonania: 30.10.2019r.

Wykonawcy: nauczyciele bibliotekarze

Adresaci: wszystkie klasy 1-8

Opis działania: Bibliotekarze zorganizowali szkolny konkurs czytelniczy „Pięknie czytam”, w którym wzięli udział uczniowie z kl. 1-8. Nauczyciele podzielili uczestników na dwie kategorie wiekowe (kl. 1-3 i 4-8).  Każda klasa mogła wyznaczyć jednego przedstawiciela po wcześniejszych eliminacjach klasowych. Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszej uczniowie przygotowali do głośnego czytania fragment dowolnej  książki (prezentacja tekstu około trzech minut), a w drugiej części uczestnicy otrzymali do przeczytania krótki tekst wskazany przez komisję konkursową. Ocenie podlegały takie elementy jak: płynność, bezbłędność czytania, wyrazistość i dykcja oraz interpretacja czytanego tekstu. Na zakończenie imprezy uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

 

Efekty: Konkurs promował czytelnictwo, budził zainteresowanie wartościową literaturą dziecięcą i młodzieżową, stworzył możliwość prezentacji własnych umiejętności. Uczniowie doskonalili piękne czytanie oraz  uczyli się rywalizacji w miłej atmosferze.

 

Zad. 2

 

Prowadzenie kącika wymiany książek

 

Data wykonania: II półrocze roku szkolnego 2019/2020

Wykonawcy: nauczyciele bibliotekarze

Adresaci: klasy 4-8

Opis działania: Nauczyciele bibliotekarze w II półroczu roku szkolnego 2019/2020 przeprowadzili w każdej klasie 1-8  lekcje biblioteczne na temat „Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży”. W czasie zajęć wykorzystano prezentację multimedialną na ten sam temat, w której na jednym ze slajdów uwidoczniono sposoby upowszechniania czytelnictwa w naszej szkole. Wśród nich znalazł się kącik wymiany książek. Nauczyciele podczas lekcji zapoznali uczniów z zasadami korzystania z kącika. To nowe działanie wprowadzone do naszej biblioteki szkolnej spotkało się ze sporym zainteresowaniem ze strony uczniów. W czasie przerw  chętnie wymieniali swoje książki na inne. Częściej odwiedzali bibliotekę i sprawdzali, jakie książki są dostępne w danym momencie.

Efekty: Akcja przyczyniła się do większego zainteresowania książkami oraz biblioteką, popularyzacji czytelnictwa dzieci i młodzieży w szkole, rozbudziła motywację do czytania. Uczniowie kl. 4-8 mieli możliwość uczestniczenia w wymianie ciekawych książek bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Oprócz wymienionych działań szkoła podejmowała jeszcze inne promujące czytelnictwo, np.  spotkania w świetlicy szkolnej w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, udział w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie” i międzyszkolnych konkursach czytelniczych (zajęcie I miejsca oraz zdobycie Pucharu Dyrektora SP nr 65 w Katowicach w VI Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym „Lotta w Szkole Dobrych Manier”), prowadzenie szkolnych całorocznych konkursów na „Najlepszego czytelnika” i „Najlepiej czytającą klasę w szkole”.

 

Koordynatorzy szkolni Certyfikatu WLC: Anna Marzec i Iwona Rechowicz

 Katowice, dn. 25.05.2020r.