W roku szkolnym 2021/2022 w klasie 3a została zrealizowana innowacja pedagogiczna ,,Zaczytana klasa”.

Imię i nazwisko autora:

Tamara Jamróz

Temat innowacji:

,,Zaczytana klasa”

 

    

OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

  1. Założenia organizacyjne

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach

Autor: Tamara Jamróz

Temat: ,,Zaczytana Klasa”

Przedmiot: Edukacja wczesnoszkolna

Adresaci: uczniowie kl. IIIa

Rodzaj innowacji: organizacyjno-metodyczna

  1. Założenia programowe:

Czytanie to cały nasz świat, który możemy poznać na różne sposoby.  Wychowanie do czytania   jest żmudną i wieloletnią pracą. Powinno więc, rozpocząć się jak najwcześniej.                                                                                                                                                   Nikt  nie rodzi się czytelnikiem, a zamiłowanie do czytania i pisania musi być pobudzane przez inne osoby. Proponowana Innowacja ,,Zaczytana klasa” będzie realizowana podczas zaplanowanych wydarzeń szkolnych, na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej.

Czytanie rozwija pod względem intelektualnym, emocjonalnym: rozbudza w dziecku ciekawość świata i pomaga mu zrozumieć siebie i innych; stymuluje rozwój i usprawnia pamięć; wzbogaca wyobraźnię, słownik i zasób wiadomości dziecka; poszerza wiedzę o świecie. Pomaga odnosić sukcesy w szkole; pomaga także w przezwyciężaniu dysleksji; kształtuje wrażliwość moralną dziecka i pozytywny obraz siebie; uczy abstrakcyjnego myślenia, uczy wyrażać myśli i rozumieć innych.

III. Motywacja wprowadzenia innowacji:

    W dzisiejszych czasach czytanie książek  staje się coraz mniej popularną formą spędzania wolnego czasu. Dzieci chętniej korzystają z komputera, laptopa, telefonu czy telewizji. Czytanie wymagające skupienia, czasu i namysłu traktują jako męczący obowiązek, najczęściej odsuwany                    w czasie lub w ogóle ignorowany.  Brak systematycznego kontaktu z książką  powoduje  kłopoty            z odbiorem tekstu. Obserwujemy  problemy z czytaniem ze zrozumieniem, z uważnym słuchaniem  i umiejętnością budowania  wypowiedzi. Ważnym warunkiem umożliwiającym przebieg tego procesu jest także umiejętność pięknego czytania, a szczególnie czytania głośnego.

  1. Cele innowacji
Cel główny:

 Główny cel innowacji to budowanie nawyków czytelniczych i rozwijanie zamiłowania do literatury, popularyzowanie czytelnictwa, zaktywizowanie do twórczego wysiłku i integrowanie społeczności klasowej. Podjęte działania mają na celu: wdrożenie dzieci do częstych kontaktów                 z książką, polubienie przez dzieci czytania, rozwijanie wyobraźni oraz wskazywanie uczniom piękna i wartości książek, czasopism czy blogów literackich, zachęcenie do twórczości literackiej                        i plastycznej. Wzbogacanie słownictwa dzieci, poszerzanie zasobu słów. Wspieranie w rozwijaniu ich czynności intelektualnych, takich jak: logiczne myślenie, porównywanie, wnioskowanie, abstrahowanie itp.

Cele szczegółowe:

-  kształtowanie nawyków czytelniczych wśród dzieci i rodziców, przygotowanie dzieci do późniejszego, samodzielnego wyboru książek; zachęcenie rodziców do głośnego i systematycznego czytania z dziećmi;                                                                                                                                                                     – kształtowanie nawyku korzystania z bibliotek- szkolnej i poza szkolnej                                                                            – wyrabianie szacunku do literatury i motywacji do czytania,

– rozwijanie ciekawości świata, propagowanie pozytywnych wzorców kulturowych i osobowych

– rozwijanie uzdolnień artystycznych dzieci: recytatorskich, plastycznych,

– rozwijanie wiary we własne możliwości,

–opanowanie techniki głośnego czytania: prawidłowej artykulacji, dykcji, akcentowania, przestankowania oraz intonowania,

– nauka trafnej interpretacji tekstu: przekazywania prawidłowej intencji, melodii, frazy, a także zawartych w tekście emocji,

– pogłębienie wiedzy o literaturze dziecięco – młodzieżowej,

  • wdrażanie do dbałości o czysty i estetyczny wygląd książek;

 

  1. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji):

 

– podniesienie umiejętności „pięknego” głośnego czytania z zastosowaniem odpowiedniej  artykulacji, dykcji, przestankowania, akcentowania, intonowania oraz interpretowania,

– wzrost czytelnictwa i motywacji do czytania książek,

– podniesienie kompetencji społecznych,                                                                                                      

- poprawa poziomu wypowiedzi ustnych i pisemnych uczniów,

- wzrost zrozumienia tekstów i poleceń, wyciszenie i poprawa koncentracji,

- wyrażanie własnych refleksji przez uczniów,

- wzrost poczucia własnej wartości,

- poprawa wzajemnych relacji pomiędzy uczniami,

 
VII. Ewaluacja:

 

Ewaluacja zostanie przeprowadzona na zakończenie innowacji pedagogicznej w formie wywiadu z uczniami. Do oceny innowacji posłuży także statystyka wypożyczeń w bibliotece szkolnej, zaangażowanie uczniów w różnego typu działania promujące czytelnictwo.

 

Promocja czytelnictwa jest jednym z podstawowych obszarów działania szkół, szczególnie podstawowych. Liczne działania popularyzujące czytelnictwo pokazują, jak ważne dla nas, jako społeczeństwa, aby radości tej doświadczyły także kolejne pokolenia. W toku realizowania niniejszej innowacji przedstawiono szereg metod i technik, które miały na celu wspieranie promocji czytelnictwa. Starano się ukształtować w uczniach trwały nawyk czytania i sięgania po książki tak, by pozostał w nich na całe życie. Zauważono poprawę wzajemnych relacji pomiędzy uczniami i podniosły się ich kompetencje społeczne.