INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z JĘZYKA POLSKIEGO

"POEZJA J. KULMOWEJ I W. SZYMBORSKIEJ W KLASIE 5"

2019/2020

Autor: mgr Hanna Wilk

Temat: Poezja Joanny Kulmowej i Wisławy Szymborskiej

Przedmiot: język polski

Rodzaj innowacji: metodyczna

Czas realizacji: II półrocze roku szkolnego 2019/2020

 

Wstęp:

Język jest tworem abstrakcyjnym. Jako system składający się ze zbioru słów i gramatyki pełni funkcję komunikatywną, umożliwia ludziom porozumiewanie się ze sobą. Porozumienie to następuje dzięki tekstom tworzonym przez konkretną osobę do konkretnego odbiorcy. Każdy komunikat przekazuje określoną intencję i ma odnieść określony skutek.

Analiza i interpretacja tekstu poetyckiego jest jednym z kluczowych wymagań Podstawy Programowej. Prawie na każdym sprawdzianie znajduje się utwór poetycki, do którego zapisane są polecenia do wykonania, tzn. praca z tekstem. Nauczyciel na lekcji języka polskiego często pyta zespół klasowy o podmiot liryczny, bohatera lirycznego, obrazy poetyckie i środki stylistyczne. Uczniowie mimo częstych ćwiczeń związanych z interpretacją i analizą poezji mają problem z zastosowaniem poprawnego słownictwa czy określenia odpowiedniego środka poetyckiego w utworze.

Adresaci innowacji pedagogicznej i jej zakres:

Podjęte działania są adresowane do uczniów klasy V b i VI a Szkoły Podstawowej
nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach. Działania będę realizowane podczas lekcji języka polskiego (raz w tygodniu) oraz na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego.

Innowacja obejmować będzie metody i formy pracy z uczniami podczas lekcji języka polskiego. Nauczyciel będzie je tak dobierał, aby były one najbardziej korzystne dla młodych odbiorców. Zostanie zwiększona ilość ćwiczeń językowych z zakresu poetyki, interaktywne zadania będą wymagały od uczniów kreatywnego podejścia do zadania.

Cele innowacji

Cel główny:

 • szerzenie idei analizy i interpretacji tekstów poetyckich u uczniów;

Cele szczegółowe:

 • rozbudzanie zainteresowania uczniów językiem polskim,

 • rozwijanie zasobu słownictwa uczniów,

 • kształcenie umiejętności poprawnego mówienia i pisania w języku ojczystym,

 • doskonalenie umiejętności rozumienia dosłownych i przenośnych znaczeń,

 • rozpoznawanie w utworach poetyckich porównania, anafory, epifory, apostrofy, epitetu, uosobienia, ożywienia, zdrobnienia, wyrazu dźwiękonaśladowczego,

 • bliższe poznanie życiorysu Joanny Kulmowej i Wisławy Szymborskiej,

 • częstsze obcowanie z poezją,

 • ćwiczenie się w interpretacji i analizie poetyckiej,

 • odnajdywanie kontekstów w utworach obu autorek,

 • niwelowanie błędów językowych.

Treści:

Innowacja obejmie treści przewidziane w podstawie programowej wraz z ich rozszerzeniem. To znaczy oprócz tekstów w podręczniku uczniowie poznają inne utwory cenionych poetek.

 

Utwory Wisławy Szymborskiej realizowane na lekcjach:

Kot w pustym mieszkaniu, Odzież, Pierwsza fotografia Hitlera, Pogrzeb,

Terrorysta, on patrzy, Mała dziewczynka ściąga obrus, Niektórzy lubią poezję.

 

Utwory Joanny Kulmowej realizowane na lekcjach z tomu

Marzenia, Zasypianie nogi, Przepis na mazurek, List do Andersena, Myśliciel, Mamy mamę,

Wół, Po co jest teatr?, Co to jest radość?, Kwitną gawrony.

 

Metody i formy pracy:

Do realizacji innowacji zostaną głównie wykorzystane metody zajęć praktycznych oraz aktywizujące w tym:

 • zabawy edukacyjne z wykorzystaniem gamifikacji: kalambury, krzyżówki, quizy

 • projekty edukacyjne w formie grupowej

 • drama

 • dyskusja

 • zabawy językowe z wykorzystaniem tablicy interaktywnej