INNOWACJA PEDAGOGICZNA 

SEGREGUJEMY – REDUKUJEMY

rok szkolny 2019/2020

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach

Autor: Mirosława Malczewska

Temat: Segregujemy – redukujemy.

Rodzaj innowacji: organizacyjna

Realizator: Mirosława Malczewska

Data wprowadzenia: wrzesień 2019r.

Data zakończenia: czerwiec 2020r.

I. Cele innowacji

Cel główny:

 • Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych na wysypiskach śmieci, ochrona klimatu i zasobów przyrody przed ich nadmierną eksploatacją.

Cele szczegółowe:

 • Wdrożenie społeczności szkolnej do stosowania zapisów ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Art. 23 pkt 1: Odpady są zbierane w sposób selektywny)

 • Uzmysłowienie członkom społeczności szkolnej znaczenia recyklingu dla ochrony klimatu i zasobów przyrody na Ziemi.

 • Kształcenie postaw obywatelskich i poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego w regionie, w Polsce i na Świecie.

II. Zakres innowacji

Innowacja dotyczy całej społeczności szkolnej: uczniów , rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Innowacja będzie realizowana przez jeden rok szkolny, a jej efekty zostaną wykorzystywane w kolejnych latach, ku poprawie stanu środowiska i warunków życia na Ziemi.

III. Opis innowacji

Innowacja wpisuje się w aktualną politykę państwa w zakresie gospodarki odpadami, która nakazuje zmniejszenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach śmieci na rzecz wysegregowanych surowców wtórnych, nadających się do ponownego użycia. Pozwala również w sposób praktyczny realizować cele zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie ”kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;”. W ramach innowacji zostanie także przeprowadzona kampania pod hasłem „Mniej plastiku wokół nas”, której celem jest wypracowanie i wdrożenie działań zmniejszających udział opakowań plastikowych wśród innych odpadów.

IV. Adresaci innowacji pedagogicznej:

Adresatami innowacji są wszyscy uczniowie naszej szkoły i Samorząd Uczniowski, rodzice i opiekunowie oraz Rada Rodziców, nauczyciele i pracownicy szkoły.

V. Założenia organizacyjne

Innowacja polega na zastąpieniu tradycyjnych koszy na „odpady komunalne zmieszane” zestawami kolorowych pojemników na „odpady segregowane”, które będą usytuowane na korytarzach szkolnych, w sekretariacie szkoły i pokoju nauczycielskim.

Zestawy do segregacji składać się będą z następujących pojemników:

 • zielone przeznaczone na szkło (butelki szklane, słoiki)

 • żółte przeznaczone na plastik i metal (butelki plastikowe, pojemniki po jogurtach, woreczki foliowe, puszki po napojach, opakowania po chipsach i słodyczach, folia aluminiowa)

 • niebieskie przeznaczone na papier (pudełka, kartki papieru, bibuła)

 • czarne na odpady zmieszane (kartoniki po mleku i sokach, ogryzki po owocach, chusteczki higieniczne)

W toaletach szkolnych pozostaną kosze na odpady sanitarne traktowane jako zmieszane.

W każdej sali lekcyjnej, obok pojemnika na papier będzie znajdował się kosz na odpady zmieszane, takie jak: śmieci z temperówki, chusteczki, nici, ścinki materiału, Itp.

Wysegregowane odpady, za sprawą personelu sprzątającego będą trafiać do odpowiednich pojemników przy szkole.

VI. Sposób wprowadzenia innowacji

Wprowadzenie innowacji zostanie poprzedzone kampanią informacyjną skierowaną do wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Kampania zostanie przeprowadzona podczas lekcji wychowawczych, spotkań z rodzicami i pracownikami szkoły do dnia 15.09.2019r. Dodatkowo, w pierwszym półroczu 2019/2020 uczniowie klasy VII b przeprowadzą warsztaty ekologiczne dla wszystkich uczniów i Rady Rodziców. Za przygotowanie i opisanie zestawów do segregacji odpowiada nauczyciel koordynujący innowację i personel sprzątający.

VII. Monitorowanie

Monitorowanie innowacji będzie polegało na doraźnej kontroli zawartości pojemników i wywiadzie z personelem sprzątającym, aby na bieżąco eliminować wszelkie nieprawidłowości w zakresie segregacji odpadów.

VIII. Ewaluacja

Aby ocenić efekty:

 1. Przed wprowadzeniem innowacji i na jej zakończenie nauczyciel dokona pomiaru średniej ilości odpadów zmieszanych wytwarzanych w szkole w ciągu jednego tygodnia. Jednostką pomiaru będzie ilość worków z odpadami zmieszanymi wytwarzanymi w obu budynkach szkolnych w ciągu jednego tygodnia. Źródłem informacji będzie personel sprzątający w szkole.

 2. Nauczyciel porówna ilość makulatury zebranej w roku szkolnym 2018/2019 (przed wprowadzeniem innowacji), z ilością makulatury zebranej w roku szkolnym 2019/2020 (na zakończenie innowacji). Źródłem informacji będzie Stena Recycling Sp. z o.o. Oddział Siemianowice Śląskie, która od wielu lat odbiera makulaturę zebraną w szkole.

 3. Przed wprowadzeniem innowacji i po jej zakończeniu zostanie przeprowadzona anonimowa ankieta dla rodziców na temat postępowania z odpadami w ich gospodarstwach domowych.

Otrzymane wyniki zostaną ujęte w sprawozdaniu z realizacji innowacji i udostępnione dyrektorowi szkoły.

IX. Spodziewane efekty

1. Dla społeczności lokalnej:

 • Większa świadomość ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w regionie i w Polsce.

 • Wykształcenie rzeszy obywateli współodpowiedzialnych za stan środowiska przyrodniczego w regionie, w Polsce i na Świecie.

2. Dla środowiska:

 • Zmniejszenie ilości wysypisk śmieci.

 • Ochrona zasobów przyrody (wody, surowców mineralnych i energetycznych) przed nadmierną eksploatacją.

 • Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem i wzrostem temperatury.

X. Podsumowanie

Selektywna zbiórka odpadów nie powinna być wyborem lecz obowiązkiem każdego z nas, dlatego tak ważna jest edukacja i wychowanie w tym zakresie.