INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„RAZEM W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”

Autor innowacji: 

mgr Ewelina Zbrońska – Langner

 

 

 

 

 

Zakres innowacji:

Adresatem są uczniowie klasy 8b w roku szkolnym 2019/2020. Innowacja będzie realizowana na zajęciach rozwijających zainteresowania i umiejętności „Koło inicjatywności i przedsiębiorczości”.

Motywacje wprowadzenia:

Inspiracją do napisania poniższej innowacji stał się jeden z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020, a mianowicie rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów.

Dzięki wyposażeniu uczniów w wiedzę ekonomiczną i finansową kształtuje się ich umiejętności elastycznego zachowania na rynku pracy i zarządzania oraz rozwija cechy przywódcze. W procesie kształcenia niezmiernie ważne jest kształtowanie u uczniów szacunku do wartości będących fundamentem gospodarki rynkowej i społecznie odpowiedzialnego biznesu, a także postaw etycznych i gotowości do ich przestrzegania w życiu zawodowym oraz społecznym.

Cel główny:

Głównym celem jest przygotowanie uczniów do planowania swojej przyszłości oraz do aktywności zawodowej w charakterze pracowników najemnych lub osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Zajęcia powinny zatem wspierać uczniów w samorozwoju oraz chęci inwestowania w siebie i uczenia się przez całe życie w sytuacji dynamicznie zmieniających się warunków otoczenia i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

Jego założeniem jest kształcenie umiejętności praktycznych, przydatnych w życiu codziennym, stosowania wiedzy w praktyce oraz pobudzania uczniów do aktywności oraz samodzielnego i kreatywnego myślenia.

Osiąganie założonych celów:

Innowację zaplanowano na 33 tygodnie. Proponuje się, aby na zajęciach Koła inicjatywności i przedsiębiorczości stosować różnorodne metody samodzielnego zdobywania wiedzy poprzez przyswajanie, odkrywanie i działanie oraz różnorodne formy organizacyjne pracy uczniów (pracę grupową, indywidualną, zbiorową). Sugeruje się również, by proces kształcenia uczniów był ciągiem wzajemnie przenikających się czynności poznawczych i praktycznych, przyjmujących formę różnorodnych zadań.

Ewaluacja innowacji:

Zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności są zajęciami, z których uczniowie nie zdobywają ocen. Najlepszym miernikiem przy ocenie programu będzie uczestnictwo, zainteresowanie i zadowolenie uczniów.

Bibliografia:

Program nauczania podstaw przedsiębiorczości  dla liceum ogólnokształcącego i technikum –  Krok w przedsiębiorczość, Marek Niesłuchowski, Nowa Era, Warszawa 2019

Podsumowanie innowacji:

W roku szkolnym 2019/2020 na Zajęciach Rozwijających Umiejętności i Zainteresowania „Koło inicjatywności i przedsiębiorczości” w klasie 8b realizowano innowację pedagogiczną pt. Razem w przedsiębiorczość. Inspiracją do napisania poniższej innowacji stał się jeden z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020, a mianowicie rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów. Głównym celem było przygotowanie uczniów do planowania swojej przyszłości oraz do aktywności zawodowej w charakterze pracowników najemnych lub osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Zajęcia wspierały uczniów w samorozwoju oraz chęci inwestowania w siebie i uczenia się przez całe życie w sytuacji dynamicznie zmieniających się warunkach otoczenia i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

Innowację zrealizowano na 34 godzinach lekcyjnych. Na zajęciach stosowano różnorodne metody samodzielnego zdobywania wiedzy poprzez przyswajanie, odkrywanie i działanie oraz różnorodne formy organizacyjne pracy uczniów (pracę grupową, indywidualną, zbiorową). Proces kształcenia uczniów był ciągiem wzajemnie przenikających się czynności poznawczych i praktycznych, przyjmujących formę różnorodnych zadań.

Zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności były zajęciami, z których uczniowie nie zdobywali ocen.