INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

KOLOROWA ORTOGRAFIA

2019/2020

  • ZAKRES INNOWACJI

Innowacja obejmuje uczniów I etapu edukacyjnego.


Adresatem są uczniowie klasy trzeciej „a” szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020.

Autor innowacji: mgr Hanna Kurka – nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej.

 

  • MOTYWACJE WPROWADZENIA I OCZEKIWANIA

Nieodzownym składnikiem wykształcenia współczesnego człowieka jest wysoki poziom umiejętności posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie. Dlatego jednym z podstawowych zadań szkoły jest nauczenie dzieci poprawnego mówienia i pisania. Integralną częścią procesu poprawnego pisania jest opanowanie ortografii.

Umiejętność tę kształtuje się poprzez systematyczną, planową i wytrwałą pracę z uczniami w ciągu całego okresu nauki szkolnej. Ortografia sprawia niektórym dzieciom kłopot. Praca nad prawidłowym opanowaniem ortografii wymaga wiele trudu i wysiłku zarówno ze strony ucznia jak i nauczyciela. Jej skuteczność zależy jednak od wielu czynników do których należą: stopień zaawansowania analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej, koordynacji wzrokowo - ruchowej i orientacji przestrzennej, koncentracji uwagi, pamięci, tempa i techniki czytania, zdolności logicznego myślenia, znajomości zasad ortograficznych i gramatycznych, właściwej organizacja i atmosfery pracy. Nabycie umiejętności poprawnego pisania w toku pierwszych lat nauki szkolnej umożliwia dzieciom zdobywanie wiedzy na kolejnych etapach kształcenia. W klasach młodszych uczniowie mają większe lub mniejsze kłopoty z poprawnym pod względem ortograficznym zapisem wyrazów. Ortografia wydaje im się bardzo trudna. Potrzeba więc wielu systematycznych ćwiczeń, w szczególności utrwalających, aby przyniosły one dobre rezultaty. Nauka ortografii stanie się przyjemna (a tym samym i skuteczna), jeśli będziemy stosować odpowiednie techniki  - zabawę, rymowanie, skojarzenia.
To właśnie skłoniło mnie do zajęcia się szerzej tym zagadnieniem, napisania innowacji, przygotowania szeregu zajęć o tej tematyce.

Działania objęte innowacją wplecione zostały w proces dydaktyczno-wychowawczy, stanowiąc jego wsparcie i bogacąc zajęcia o różnorakie gry oraz zabawy z wykorzystaniem pomocy ortograficznych przygotowanych specjalnie dla uczniów klasy trzeciej.

Wykorzystują one i rozwijają procesy poznawcze oraz operacje myślowe. Są więc dla dzieci nie tylko przyjemnością i miłym spędzaniem czasu, ale przede wszystkim umożliwiają poznawanie, utrwalanie i poszerzanie wiadomości. Stosowanie różnorodnych gier i zabaw dydaktycznych w nauczaniu ortografii powoduje, że uczniowie wielokrotnie obcują z danym wyrazem, ale zawsze w inny sposób. Atrakcyjne środki dydaktyczne tj. wierszyki, zagadki, rebusy, pomysłowo zilustrowane ortogramy dostarczą dziecku wielu bodźców. Będą sprzyjały wyrabianiu nawyku bezbłędnego pisania. Opanowanie umiejętności ortograficznych ułatwi uczniom także pokonanie trudności w czasie pracy z tekstem, podczas samodzielnego lub zbiorowego redagowania wypowiedzi pisemnych. Opracowane i zgromadzone przez uczniów ortogramy pozwolą wykształcić umiejętności i nawyki ortograficznego pisania.

Różnorodność ćwiczeń i zabaw pozwoli wzbogacić formy pracy oraz rozwijać treści nauczania, zainteresować dzieci ortografią, która z ich perspektywy jest mało atrakcyjna, a w konsekwencji ułatwi im przejście z I do II etapu kształcenia. Innowacja „Kolorowa ortografia” uwzględnia naukę, utrwalanie i usystematyzowanie wiadomości. Głównym celem jest nauka przez zabawę. Poprzez zabawę wywołujemy silną motywację. Dziecko nie musi z wysiłkiem angażować uwagi dowolnej, lecz mimowolnie uczy się czytania i poprawnej pisowni wyrazów. Stosowane w trakcie zajęć aktywne formy pracy sprawią, że to co trudne, stanie się łatwe i interesujące. Innowacja wprowadzi uczniów w świat słowników, nauczy samodzielności i samokontroli.

 

  • CEL GŁÓWNY INNOWACJI

Innowacja „ Kolorowa ortografia ” ma na celu poprzez zabawę, gry i interesujące zajęcia uatrakcyjnić naukę ortografii. Ma również przygotować uczniów do edukacji języka polskiego w drugim etapie kształcenia, do udziału w konkursach i różnorodnych dyktandach.

 

  • CELE SZCZEGÓŁOWE

- zaznajamianie uczniów z regułami ortograficznymi i właściwym ich stosowaniem,
- utrwalanie materiału ortograficznego drogą różnych ćwiczeń, gier i zabaw dydaktycznych,
- kształcenie spostrzegawczości ortograficznej, samodzielne poprawianie błędów,
- stosowanie poznanych zasad w pracach pisemnych, 
- rozwijanie czujności ortograficznej (zapobieganie błędom w zapisie wyrazów),
- kształcenie analizy wzrokowo - słuchowej wyrazów,
- rozwijanie różnych form aktywności uczniów,
- wdrażanie do samokontroli i samooceny,
- łączenie nauki z zabawą,
- przygotowanie uczniów do konkursów ortograficznych,

- rozwijanie umiejętności  i zainteresowań ortograficznych,
- wzbogacanie zasobu słownictwa,
- doskonalenie umiejętności stosowania zasad ortografii w praktyce,
- poszerzenie wiedzy zdobywanej na lekcjach,
- kształtowanie umiejętności pracy w grupach,
- zdobycie umiejętności poprawnego i świadomego posługiwania się językiem pisanym,
- kształtowanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności w piśmie,
- kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego, pobudzanie ciekawości
poznawczej,

- wykorzystanie programów komputerowych – ortograficznych prezentowanych na klasowej tablicy interaktywnej,
- kształtowanie nawyku czujności oraz spostrzegawczości ortograficznej, 
- wdrażanie do nawyku korzystania ze słownika ortograficznego.

 

  • CHARAKTERYSTYKA

Wprowadzono dodatkowy zeszyt do nauki ortografii. Uczniowie będą otrzymywali: zeszyt ortograficzny z wypisanymi wzorami graficznymi wyrazów, naklejki z folii samoprzylepnej, naklejki z omawianymi zasadami ortograficznymi, zabawy ortograficzne (zagadki, wykreślanki, przysłowia, plątaninki, krzyżówki, kolorowanki, puzzle, labirynty).

Poszczególnym literom przyporządkowano kolory i symbole:

ó” - kolor czerwony, kółko,

rz”- kolor niebieski, kwadrat,

ż” - kolor żółty, gwiazdka,

h” - kolor pomarańczowy, prostokąt,

„ch” - kolor zielony, trójkąt.

 

 

  • EWALUACJA

Badanie efektów będzie odbywać się w ciągu całego roku szkolnego podczas zajęć z edukacji wczesnoszkolnej i zajęć z innowacji. Ocena pracy uczniów będzie dokonywana na podstawie: aktywności i zaangażowania uczniów podczas wykonywanych zadań (systematyczna obserwacja na każdych zajęciach), pisania dyktand (pisanie tekstów z pamięci i ze słuchu), pracy własnej i grupowej, prowadzenia dokumentacji, analizy wytworów pracy dzieci. Od października 2019 do maja 2020 roku uczniowie klas trzecich będą brali udział w Szkolnym Konkursie Ortograficznym.

Po zakończeniu realizacji innowacji mam nadzieję, iż uczniowie wzbogacą zasób słownictwa, wykształcą  spostrzegawczość ortograficzną, przyswoją podstawowe zasady pisowni i będą potrafili zastosować je w praktyce, co przyczyni się do podniesienia poziomu ich wiedzy i umiejętności.