INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z JĘZYKA POLSKIEGO

"Z FRAZEOLOGIĄ ZA PAN BRAT"

2019/2020

 

Rodzaj innowacji: metodyczna

Autor i realizator: Agnieszka Olczyk

Czas realizacji: rok szkolny 2019/2020

 

Wstęp:

Właściwa umiejętność komunikacji w języku ojczystym jest jedną z umiejętności kluczowych. Rozwój technologiczny oferuje obecnie coraz bardziej dostępne sposoby komunikacji między ludźmi. Niemal każdy ma przy sobie smartfona z dostępem do sieci, portali społecznościowych i komunikatorów internetowych. Pozornie te udogodnienia powinny skutkować udoskonalaniem procesu porozumiewania się ludzi, tymczasem prowadzą do skrótowości, braku precyzji przekazu, swego rodzaju „gnuśności językowej”. Zjawisko to szczególnie dotyczy młodego pokolenia Polaków. Dostępność przekazów audiowizualnych powoduje, że wielu uczniów bardzo niechętnie sięga po książki. Ubożeje warstwa językowa, co dostrzec można w wypowiedziach ustnych i pisemnych młodzieży.

Poprawność językowa, a szczególnie rozumienie stosowanych na co dzień związków wyrazowych, które są immamentną częścią naszego języka i kultury, sprawia uczniom wiele trudności. Konieczne wydaje się podjęcie działań zmierzających do polepszenia tej sytuacji.

Adresaci innowacji pedagogicznej i jej zakres:

Podjęte działania są adresowane do uczniów klasy VI d i VII a Szkoły Podstawowej
nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach. Działania będę realizowane podczas lekcji języka polskiego ( przynajmniej dwa razy w tygodniu) oraz na zajęciach koła polonistycznego
„ Literackie światy”.

Poza nimi innowacja może być kierowana, jako ewentualna pomoc, do nauczycieli języka polskiego.

Innowacja obejmować będzie metody i formy pracy z uczniami podczas lekcji języka polskiego. Zostanie zwiększona ilość ćwiczeń językowych z zakresu frazeologii, urozmaicone aktywności będą wymagały kreatywnego podejścia do rozwiązania zadań. Nauczyciel będzie wykorzystywał sytuacje okolicznościowe i lekturowe do rozwijania kompetencji językowych młodzieży.