Innowacja metodyczna- „Smartfon do zadań specjalnych” 

wykorzystanie aplikacji na smartfona do celów edukacyjnych i rozwojowych uczniów. TIK na języku niemieckim.

 

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach

Autor: Alina Olszewska

Temat: „ Smartfon do zadań specjalnych”

Rodzaj: Innowacja pedagogiczna- metodyczna

Data rozpoczęcia: 01.10.2019

Data zakończenia: 31.05.2021

Zakres innowacji

Adresatami innowacji są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zajęcia rewalidacyjne) oraz uczniowie klas 7 i 8 ( język niemiecki)  Czas realizacji to rok szkolny 2020/2021 od 01.10.2020 do 31.05.2020 z możliwością kontynuowania w następnym roku szkolnym.

Założenia ogólne

 1. Smartfon jako narzędzie edukacyjne ułatwia w sposób prosty i ciekawy naukę języka niemieckiego. Dostępne darmowe aplikacje oraz strony edukacyjne pomagają ćwiczyć pamięć, jak również zagadnienia gramatyczne, czy usprawniają funkcje językowe.
 2. Smartfon i dostępne aplikacje pomagają na zajęciach rewalidacyjnych usprawniać zaburzone funkcje, ćwiczy koncentrację uwagi, logiczne myślenie, grafomotorykę czy wzmacniają pozytywnie ucznia.
 3. Edukacja i rozwój ucznia przez zabawę ma pozytywny wpływ na jego osobowość.

 Cele:

 • rozwijanie kompetencji kluczowych- przede wszystkim cyfrowych, kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji oraz językowych,
 • motywacja uczniów do nauki słówek i zwrotów w języku niemieckim,
 • rozbudzenie i podtrzymywanie zainteresowania nauką języka niemieckiego,
 • poznawanie kultury krajów niemieckojęzycznych,
 • poznawanie niemieckich piosenek i kolęd,

Zajęcia rewalidacyjne:

 • kształtowanie umiejętności grafomotorycznych,
 • usprawnianie pamięci,
 • usprawnianie koncentracji uwagi i logicznego myślenia,
 • budowanie poczucia własnej wartości,
 • przyswajanie sobie podstawowego słownictwa z języka niemieckiego poprzez gry i zabawy edukacyjne dostępne na

Metody i formy pracy                                                                                                       

Nauczyciel koncentruje się na metodach aktywizujących z wykorzystaniem TIK, które        zmuszają ucznia do aktywnego uczestnictwa w lekcji oraz są  najbardziej efektywnymi metodami nauki języka obcego. Formy pracy to grupowa i indywidualna.

Przewidywane osiągnięcia

Uczniowie opanują podstawowe słownictwo i zwroty z danej grupy tematycznej oraz usystematyzują zagadnienia gramatyczne. Rozwiną swoje kompetencje kluczowe. Za wykonywane zadania uczniowie otrzymają oceny za aktywność na lekcji. U uczniów na zajęciach rewalidacyjnych, poprzez naukę i zabawę przy użyciu aplikacji na smarfona , poprawi się  pamięć, koncentracja uwagi i logiczne myślenie. Usprawnione zostaną funkcje słuchowe. Sukcesy i osiągnięcia językowe wzmocnią ucznia pozytywnie i wykształcą motywacje do komunikowania się zarówno w języku polskim jak i niemieckim. Zdobyta wiedza nie podlega ocenianiu.

Tematyka zajęć

Przewidywana jest praca przy użyciu następujących aplikacji na Smartfona i stron internetowych:

 • Muselfie
 • ChatterKid
 • Quik
 • FlipaClip
 • Toontastic
 • Comica
 • PicPac
 • com
 • com
 • com
 • net
 • com

Będą dopasowane do poszczególnych lekcji tematycznych z podręcznika i podstawy programowej.

Ewaluacja

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:

 • rozmowy indywidualne
 • obserwację ucznia/uczniów
 • ankietę dt. aplikacji i strony internetowej.

Szczegółowa analiza rozmów i obserwacji pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski,  zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Wszystkie wyniki, efekty i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu rocznym oraz przekazane dyrektorowi szkoły.

Efekty ( po zakończeniu innowacji)