INNOWACJA PEDAGOGICZNA – „Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna”

             Świat – dziś tak bardzo kosmopolityczny, nie zwraca już uwagi na podstawowe aspekty przynależności każdego człowieka do osobnej kultury. Niniejsza innowacja pedagogiczna posłuży kształtowaniu postawy przywiązania do kraju, wprowadzeniu dziecka w świat nie tylko wartości uniwersalnych, ale naszych - polskich.

 

            Wychowanie patriotyczne i obywatelskie zawsze pełniło bardzo ważną rolę w polskim szkolnictwie. Założeniem tego projektu jest ukształtowanie w uczniach postawy przywiązania do ziemi ojczystej oraz kultury narodowej. W natłoku informacji będą potrafili identyfikować się jako Polak i Polka oraz będą z tego dumni. Kształtowanie postaw patriotycznych służy identyfikacji narodowej, co nie przeczy idei szacunku do wszystkich innych kultur. Przygotowujemy przecież dzieci do życia w naszym społeczeństwie.

            Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu nie tylko do swej Ojczyzny, ale i ziemi rodzinnej, obyczajów, kultury narodowej, a także w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli. Kształtowanie tych postawy należałoby wobec tego rozpocząć od najbliższego, dobrze znanego uczniowi otoczenia, czyli rodziny, dzielnicy i miasta. Problematykę patriotyczną przybliżają dziecku pewne wizualne symbole i znaki. Do symboliki narodowej zaliczamy: godło, barwy państwowe, herby miast, sztandary. Symbole miasta również są ważne, a tak często o nich zapominamy. Realizując innowację, należy zwrócić uwagę na szacunek względem tych symboli.

            Wychowanie patriotyczne należy łączyć z treściami z innych dziedzin życia mając na uwadze harmonijny rozwój różnych sfer osobowości dziecka. Innowacja jest zatem zgodna z aktualną podstawą programową. Zakłada uatrakcyjnienie programu szkoły, wykorzystanie twórczego potencjału uczniów, rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury narodowej, umożliwia kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach kulturowych i politycznych, co kształtuje więzi z krajem ojczystym.

 

Rodzaj innowacji: innowacja metodyczno – programowa

 

Plan przebiegu innowacji:

 „Mała, malutka ojczyzna” – listopad:

a) Moja rodzina, Wełnowiec.

b) Ja – mały Katowiczanin – symbole Katowice

Tradycje – grudzień:

a) Polskie obrzędy bożonarodzeniowe.

Polska historia – styczeń:

a) Kultura Śląska.

b) Kultura polska dawniej i dziś.

Etnografia – luty:

a) Folklor północy kraju.

b) Folklor południa kraju.

Obrzędowość – marzec:

a) Polskie obrzędy wielkanocne

Polak – kto to? – kwiecień:

a) Symbole i tańce narodowe.

b) Polska na tle innych kultur.

 

Opis innowacji:

            Zajęcia będą się odbywały w klasach: II b, III a i III b raz na dwa tygodnie oraz w grupie świetlicowej. Działania mają na celu rozbudzić zainteresowanie uczniów polskością i bogactwem kultury narodowej. Będą one skupiały się na pracy samodzielnej uczniów pod czujnym okiem nauczycieli.

            Uczniowie zapoznają się z materiałem filmowym lub muzycznym – omówią go wspólnie z nauczycielem a następnie stworzą pracę plastyczną lub techniczną zainspirowaną tematem. Ich efekty zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły oraz w klasach jako wystawa. Cykl działań zakończy podsumowanie innowacji poprzez nakręcenia wspólnego filmu – „JA - POLAK”. Uczniowie pokażą kolegom z innych klas czego się nauczyli w czasie trwania projektu i czym dla nich jest polskość.

 

Cel główny innowacji:

            Głównym celem innowacji „Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna” było pobudzenie wśród dzieci miłości i przywiązania do ziemi ojczystej oraz kształtowanie postaw patriotycznych.

 

Cele szczegółowe:

 • Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną;
 • Zapoznanie z najbliższą okolicą;
 • Zapoznanie z kulturą regionu macierzystego – Śląska;
 • Budzenie poczucia przynależności narodowej;
 • Wpajanie szacunku dla symboli narodowych;
 • Nauka hymnu państwowego;
 • Umiejętność wyróżniania elementów kultury polskiej na tle innych kultur;
 • Przybliżanie przeszłości narodu;
 • Tańce narodowe;
 • Zapoznanie ze świętami oraz związanymi z nimi polskimi tradycjami i obrzędami;
 • Przybliżenie dorobku kulturowego;
 • Wykorzystanie naturalnej ciekawości świata dla rozwijania trwałych zainteresowań kulturą narodową;
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego dochodzenia do wiedzy;
 • Stymulowanie logicznego i kreatywnego myślenia;
 • Wyrabianie umiejętności koncentracji;
 • Formowanie postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji;
 • Wypracowanie szacunku do porządku i do pracy swojej i innych.

 

Planowany czas realizacji:

Od listopada 2020 do kwietnia 2021.

 

autorzy:

mgr Grażyna Marciniak

mgr Aleksandra Wasilewska

mgr Iwona Rechowicz

Aleksandra Złomek

 

ZAPRASZAMY NA BLOGA ---> POLSKA W SERCU SIĘ ZACZYNA