Rodzaj innowacji: Innowacja metodyczna.   Realizator : Alicja Baranowska
Termin wdrożenia:  Od października 2020r.  do czerwca 2021r.


Adresaci innowacji: Uczniowie szkoły podstawowej, klasy IV-VIII
Zajęcia edukacyjne objęte innowacją: język polski, godzina wychowawcza, etyka
Opis innowacji.
Niniejsza innowacja posłuży   kształtowaniu  postawy  przywiązania do ojczyzny  i wprowadzeniu uczniów  w świat  wartości uniwersalnych poprzez zajęcia  teatralne. Pracując z młodzieżą  jako nauczyciel języka polskiego, często poruszam temat patriotyzmu  również tego lokalnego i współczesnego.  Nasz  szacunek i przywiązanie do tzw.  małej ojczyzny wyraża  się najczęściej  właśnie przez lokalny patriotyzm.
Jako nauczyciel języka polskiego staram się angażować swoich uczniów  w projekty  promujące ojczyznę.   Działania innowacyjne  mają  na celu  systematyczne przypominanie czym jest polskość, kultura i tradycja naszego kraju.   Chciałam to zrobić  przy pomocy zajęć teatralnych realizowanych  w czasie  lekcji języka polskiego, etyki czy godziny wychowawczej.
Cel główny innowacji:
Głównym celem innowacji  będzie pobudzanie uczniów  do działań  rozwijających  zdolności aktorskie , recytatorskie, plastyczne, muzyczne i taneczne.  Uczniowie będą pracowali  z tworzywem literackim  jakim jest scenariusz  lub materiał przeznaczony do recytacji.  Podczas zajęć będziemy ćwiczyć  sprawność  poprawnego wypowiadania się uczniów i recytacji tekstów: właściwej wymowy, modulacji głosu, doboru jego siły, pauzowania, intonacji i poprawnego  akcentowania  wyrazowego i zdaniowego. W trakcie zajęć uczniowie będą  rozwijali  umiejętności  prezentacji na scenie i wyrażania uczuć i stanów emocjonalnych poprzez gesty, ruch, mowę  ciała i mimikę.  Zajęcia z edukacji teatralnej  w czasie wybranych lekcji  będą  formą promocji szkoły w środowisku  lokalnym.
Tematyka zajęć będzie związana w głównej mierze ze świętami patriotycznymi obchodzonymi w Polsce i  tradycjami. Będą też zagadnienia  związane z lekturą  szkolną.
Cele szczegółowe innowacji :
•        Budzenie  poczucia przynależności narodowej,
•        Wpajanie szacunku do symboli narodowych,
•        Nauka hymnu państwowego,
•        Zapoznanie  ze świętami  oraz związanymi z nimi tradycjami i obrzędami,
•        Znajomość wybranych utworów z literatury polskiej i światowej  oraz umiejętność  mówienia o  nich z wykorzystaniem  potrzebnej terminologii.
Formy pracy:
Zajęcia prowadzone  będą  w ramach  zajęć z języka polskiego, etyki i godziny wychowawczej. Zostaną włączone w proces  dydaktyczno- wychowawczy, stanowiąc  jego  wsparcie  i uatrakcyjnienie.
Środki dydaktyczne:
•        Karty pracy,
•        Materiały rzeczowe przygotowane przez  nauczyciela,
•        Scenariusze zajęć , inscenizacji i przedstawień szkolnych.
•        Internet, platforma Teams.
Sposoby oceny:
 Uczniowie będą podlegali  ocenie słownej stymulującej, motywującej do pracy własnej na zajęciach.  Nauczyciel za udział   uczniów w przedstawieniu  będzie wpisywał oceny za aktywność do dziennika elektronicznego. Nagradzana też będzie postawa  ucznia  poprzez  pochwały z zachowania.  Nauczyciel będzie wspierał zadania dzieci, nadzorował je pod względem bezpieczeństwa  i poprawności.
Oczekiwane  efekty:
•        Uczniowie  potrafią  przybliżyć najważniejsze  wydarzenia z historii Polski,
•        Uczniowie wiedzą jakie tradycje i obrzędy świąteczne są polskie,
•        Uczniowie podejmują działania- są otwarci na inność,
•        Uczniowie mają  naturalną  ciekawość  świata dla rozwijania trwałych zainteresowań kulturą narodową.
Ewaluacja:
Osiągnięcia uczniów  kontrolowane  będą  przede wszystkim w aspekcie praktycznym poprzez  prowadzenie na bieżąco rozmów  po skończonych zajęciach. Taka bieżąca  ewaluacja jest  refleksją nad  własną pracą i w razie potrzeby da  możliwość dokonania niezbędnych zmian. Praca uczniów podczas zajęć będzie dokumentowana  w formie  zdjęć oraz wytworów plastyczno- technicznych, a następnie prezentowana na stronie  internetowej szkoły.


Innowacja metodyczna została podzielona  na moduły.  Poniżej przedstawiono krótki opis poszczególnych cześć innowacji.

Krótki opis innowacji:
W oparciu o lekturę Dziady cz. II Adama Mickiewicza , udział biorą uczniowie klasy VII a .
Aby wzbudzić w uczniach radość i przyjemność w czytaniu książek, przedsięwzięcie zostało oparte o działania teatralne, które uatrakcyjnią opracowywanie lektur. W opracowaniu lektury Dziady cz. II będziemy  posiłkowali się działaniami  teatralnymi ( odgrywanie scenek, wcielanie się  w postacie bohaterów). Dzięki takiemu podejściu opracowania lektur, uczniowie inaczej będą patrzyli na książkę, będą kojarzyli ją z czymś ciekawym, będą inaczej odbierali otaczającą rzeczywistość.
Przewidywane efekty:
Wdrożenie innowacji spowoduje:
-rozwijanie wyobraźni;
- ubogacenie słownictwa uczniów;
- wzbudzenie chęci do czytania książek;
- rozwijanie kreatywności;
 - kształtowanie umiejętności teatralnych;
 - łatwość i swobodę w wyrażaniu siebie;

Krótki opis innowacji :
W oparciu o tradycje związane z Wielkanocą: udział biorą uczniowie klas: IV, VI, VII.
Teatr szkolny to element pracy dydaktyczno – wychowawczej , umożliwiający wspieranie podstawy programowej przy bardzo zróżnicowanym poziomie uczniów. Praca oparta na ćwiczeniach dramowych pozwoli odkrywać dzieci uzdolnione i chętne do zabawy w teatr oraz stymulować aktywność pojedynczego dziecka poprzez wzmacnianie w nim poczucia własnej wartości. Innowacja przybliży uczniom  tematykę religijną  przez scenki rodzajowe, monodram, przedstawienia teatralne. Innowacja umożliwi dzieciom przeżywanie wybranych chwil z życia Chrystusa, Matki Bożej i innych świętych. Zachęci uczniów do głębszego poznania i kultywowania tradycji religijnych.
Przewidywane efekty:
Dzięki udziałowi w innowacji dzieci bliżej poznają i  zrozumieją wybrane treści z Pisma Świętego , głębiej poznają tradycję i zwyczaje religijne, zbudują poczucie własnej wartości oraz odpowiedzialności za powierzone zadania, ukształtują swoją wyobraźnię.  Przedstawienia przygotowane przez zespół teatralny zostaną wystawione w szkole .

Krótki opis innowacji :
W oparciu o organizację w szkole Dnia Talentów: udział biorą uczniowie klas VI  na zajęciach etyki.
Będą rozwijane  zdolności aktorskie wśród uczniów młodszych  jak  i starszych,  w ramach zadania – Uczestnictwo w kulturze. Uczniowie przedstawią   Bajkę o Czerwonym Kapturku.
Dzięki innowacyjnemu opracowaniu bajki , uczniowie inaczej będą patrzyli na książkę, będą kojarzyli ją z czymś ciekawym, będą inaczej odbierali otaczającą rzeczywistość.
Przewidywane efekty:
Wdrożenie innowacji spowoduje:
- uwrażliwienie na czytanie poezji i jej rozumienie;
 - pogłębianie wiedzy i umiejętności językowych związanych z liryką;
 - wyćwiczenie prezentowania swoich umiejętności oraz emocji;
 - umiejętność współpracy w grupie.
Krótki opis innowacji : Udział biorą  uczniowie klasy IV a w ramach zajęć z wychowawcą.
W oparciu o lekcje o tematyce patriotycznej i obywatelskiej:
Będą rozwijane  zdolności aktorskie wśród uczniów  o tematyce patriotycznej i obywatelskiej.
Realizowane będą  przedstawienia  z okazji :
-Dnia Edukacji Narodowej,
Narodowego Święta Niepodległości,
- Konstytucji Trzeciego Maja.
Przewidywane efekty:
Wdrożenie innowacji spowoduje:
- aktywne uczestnictwo w imprezach organizowanych na terenie szkoły,

- przybliżenie uczniom ważnych wydarzeń historycznych dotyczących naszej ojczyzny,
-rozwijanie wyobraźni;
- ubogacenie słownictwa uczniów;
- rozwijanie kreatywności;
 - kształtowanie umiejętności teatralnych;
 - łatwość i swobodę w wyrażaniu siebie;