Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach

Autor: mgr Hanna Wilk

Temat: Z lekturami za pan brat

Przedmiot: Zajęcia Rozwijające Zainteresowania i Umiejętności

Rodzaj innowacji: metodyczna

Realizator: Hanna Wilk

Czas realizacji: cały rok szkolny 2021/2022 (po jednym półroczu w klasie 8a i 8d)

 Wstęp:

„Symbol” to według Słownika terminów literackich „motyw” lub zespół pojęć czy obrazów, które oprócz znaczenia dosłownego posiadają także to przenośne.

W zasadzie w każdej lekturze można się poruszać po świecie symboli literackich, gdyż charakterystyczna dla symbolu jest wieloznaczność i tajemniczość.

Analiza i interpretacja tekstu poetyckiego oraz literackiego jest jednym z kluczowych wymagań Podstawy Programowej, a także Egzaminu Ósmoklasisty. Jeśli nie zna się treści lektur, można mieć trudności z interpretacją symboli w nich zawartych. Prawie na każdym sprawdzianie znajduje się utwór poetycki lub prozatorski, do którego zapisane są polecenia do wykonania, tzn. praca z tekstem.

Adresaci innowacji pedagogicznej i jej zakres:

Podjęte działania są adresowane do uczniów klasy VIII a i d Szkoły Podstawowej
nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach. Działania będę realizowane podczas ZRZIU   (raz w tygodniu).

Innowacja obejmować będzie metody i formy pracy z uczniami podczas Zajęć Rozwijających Zainteresowania i Umiejętności. Nauczyciel będzie je tak dobierał, aby były one najbardziej korzystne dla młodych odbiorców.

Cele innowacji

Cel  główny:

 • Podejmowanie wszelkich działań, które przyczyniają się do zwiększania poziomu wiedzy z języka polskiego, by jak najlepiej napisać Egzamin Ósmoklasisty;

Cele szczegółowe:

 • omawianie elementów świata przedstawionego;
 • rozpoznawanie i nazywanie rodzajów i gatunków literackich;
 • wyszukiwanie środków stylistycznych;
 • charakterystyka podmiotu lirycznego, bohatera i narratora;
 • rozumienie swoistości tekstów kultury przynależnych do: literatury, filmu;
 • tworzenie spójnej wypowiedzi;
 • kształtowanie umiejętności prezentowania się na forum klasy;
 • rozwijanie wyobraźni u uczniów;
 • pobudzanie zdolności i możliwości twórczych;
 • wskazywanie „mocnych stron” klasy oraz poszczególnych uczestników zajęć;
 • rozwijanie spostrzegawczości i wrażliwości.

 

Treści:

Innowacja obejmie treści przewidziane w podstawie programowej wraz z ich rozszerzeniem.

 

Symbolika „kota” w literaturze i poezji.

Wcielamy się w bohaterów lektur.

„Zemsta” i „śmierć” - wyszukiwanie symboli w lekturach.

W baśniowym świecie  - czytanie ze zrozumieniem utworu poetyckiego.

Symbolika „szczęścia” w literaturze i poezji.

„Dom” jako znaczenie ojczyzny, arkadii i struktury społecznej.

Tworzymy Lapbooki.

Flora i fauna w tekstach literackich i poetyckich.

Postać kobiety na przestrzeni epok.

Fraszki, Treny, Pieśni – Jan Kochanowski.

Uwaga – egzamin! Ćwiczymy testując się.

Kalambury o lekturach.

 

Metody i formy pracy:

Do realizacji innowacji zostaną głównie wykorzystane metody zajęć praktycznych oraz aktywizujące w tym:

 • zabawy edukacyjne z wykorzystaniem gamifikacji: kalambury, krzyżówki, quizy
 • projekty edukacyjne w formie grupowej
 • drama
 • dyskusja
 • zabawy językowe z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

 

 

Oczekiwane rezultaty:

Efektem realizowanej innowacji powinien być wzrost świadomości językowej uczniów w zakresie posługiwania się symbolami. Uczniowie  częściej będą analizowali i interpretowali utwory poetyckie i prozatorskie. Dzięki tym lekcjom znacznie poprawniejsze stanie się  odczytywanie i analizowanie środków poetyckich. Dla uczniów nie będzie to tylko lekcja językowo-poetycka, ale także sięgnięcie do ich wyobraźni, by metodą dedukcji doszli do tego, w jaki sposób potrafią zrozumieć to, co autorka miała na myśli. 

Ewaluacja:

Bieżąca praca uczniów będzie przez nauczyciela obserwowana i analizowana, szczególnie w ramach zeszłorocznych Egzaminów Ósmoklasisty  i pracy ucznia na lekcji, w tym metodą projektu. Pod koniec innowacji zostanie przeprowadzona ankieta wśród uczniów.