Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach

Autor: Alina Olszewska

Temat:  Denglisch – jako nowy trend językowy

Rodzaj: Innowacja pedagogiczna metodyczna

Data rozpoczęcia: 01.02.2022

Data zakończenia: 01.05.2022

Zakres innowacji

Adresatami innowacji pedagogicznej są uczniowie klas 7 i 8. Czas realizacji to rok szkolny 2021/2022 od 01.02.2022 do 01.05.2022 z możliwością kontynuowania w następnym roku szkolnym.

Założenia ogólne

  1. Denglisch czyli Deutsch + Englisch to określenie powstałe, aby nazwać coraz bardziej widoczny wpływ angielszczyzny na język niemiecki- czyli użycie słów angielskich w języku niemieckim, z próbą włączenia ich do gramatyki niemieckiej.
  2. Dzięki tej innowacji uczniowie poszerzą swoje słownictwo zarówno z języka niemieckiego oraz angielskiego oraz powtórzą gramatykę języka niemieckiego.

 Cele:

  • rozwijanie kompetencji kluczowych- przede wszystkim cyfrowych, kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji oraz językowych,
  • motywacja uczniów do nauki słówek i zwrotów w języku niemieckim oraz angielskim,
  • rozbudzenie i podtrzymywanie zainteresowania nauką języka niemieckiego,
  • przyswajanie sobie podstawowego słownictwa z języka niemieckiego poprzez gry i zabawy edukacyjne,
  • usystematyzowanie i powtórzenie wiedzy gramatycznej,
  • poszerzenie wiedzy o językach germańskich ( j .niemieckim i angielskim)-

znajdowanie podobieństw i różnic w języku angielskim i niemieckim.

Metody i formy pracy                                                                                                    

Nauczyciel koncentruje się na metodach aktywizujących z wykorzystaniem TIK, które zmuszają ucznia do aktywnego uczestnictwa w lekcji oraz są  najbardziej efektywnymi metodami nauki języka obcego. Nauczyciel będzie pracował z uczniami z wykorzystaniem kart pracy i aplikacji PONS – słownika  niemiecko- angielskiego. Formy pracy to grupowa i indywidualna.

Przewidywane osiągnięcia

Uczniowie opanują podstawowe słownictwo i zwroty; które z języka angielskiego przedostały się do języka niemieckiego i są już w użyciu.  Rozwiną również swoje kompetencje kluczowe. Za wykonywane zadania uczniowie otrzymają oceny za aktywność na lekcji.

Ewaluacja

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:

  • rozmowy indywidualne
  • obserwację ucznia/uczniów i ich kart pracy

Szczegółowa analiza rozmów i obserwacji pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski,  zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Wszystkie wyniki, efekty i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu rocznym oraz przekazane dyrektorowi szkoły.

Efekty ( po zakończeniu innowacji)

13.09.2021

Alina Olszewska