Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach

Autor: mgr Agnieszka Olczyk

Temat: Zostań kowalem własnego losu

Przedmiot: zajęcia z wychowawcą ( doradztwo zawodowe)

Rodzaj innowacji: metodyczna

Realizator: Agnieszka Olczyk

Czas realizacji: rok szkolny 2021/2022

 

Wstęp:

Współczesny rynek pracy szuka pracownika wyposażonego w różnorodne kompetencje. Wśród nich istotne są umiejętność ciągłego uczenia się i dostosowywania do zmieniających się warunków.  Młody człowiek musi mieć świadomość, że rozwój osobowości może być realizowany poprzez korzystanie z różnych form edukacji ( formalnej, nieformalnej i pozaformalnej).  Zatem on sam także staje się odpowiedzialny za kształtowanie swojego potencjału.

Adresaci innowacji pedagogicznej i jej zakres:

Innowacja jest adresowana do uczniów klasy VIII d Szkoły Podstawowej
nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach. Działania będę realizowane podczas zajęć z wychowawcą.

Cały plan działań  oraz jego poszczególne elementy mogą posłużyć jako pomocą innym wychowawcom.

Innowacja obejmować będzie metody i formy pracy z uczniami podczas zajęć z wychowawcą. Główną formą pracy z uczniami będą zajęcia warsztatowe połączone z mini wykładami na tematy związane m. in. z psychologią, percepcją.

Cele innowacji

Cel  główny:

 • Kształcenie umiejętności kierowania własnym rozwojem

Cele szczegółowe:

 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • Poznanie własnych mocnych i słabych stron
 • Kształcenie umiejętności wpływania na zmianę swoich nawyków
 • Motywowanie do pracy nad sobą
 • Kształcenie umiejętności wytyczania celów i opracowywania sposobów ich osiągania
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych
 • Kształcenie umiejętności podejmowania decyzji
 • Poznanie form edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej

 

Treści

Innowacje obejmie treści przewidziane w podstawie programowej wraz z ich rozszerzeniem.

Obejmie cykl zajęć:

 1. Nawyki ukształtują cię albo zniszczą.

(Istota nawyków, życiowe paradygmaty i zasady, którymi się kierujemy, zasada małych kroczków.)

 1. Moja siła odśrodkowa.

( Badanie własnych zasobów, motywacja wewnętrzna, o dotrzymywaniu sobie obietnic, oddawaniu przysług innym oraz o sile zwrotnej naszych działań)

 1. Na czym polega bycie proaktywnym?

( Zmiana muszę na chcę, radzenie sobie z negatywnymi emocjami,  przekuwanie porażki w zwycięstwo.)

 1. Albo sam pokierujesz swoim życiem albo ktoś to zrobi za ciebie.

( Moje cele i sposoby ich osiągania, wizualizacja.)

 1. Organizuj się w różnych sferach swojego życia.

( Organizacja czasu : ćwiartki czasu, terminarze i ich zastosowanie, lista to do)

 1. Czy życie może być szwedzkim stołem?.

(odmienne postawy życiowe wygrana – przegrana, wygrana - wygrana)

 1. Milczenie jest złotem .

(Aktywne słuchanie, mowa niewerbalna, czym jest konstruktywna krytyka)

 1. Synergia – nasza supermoc.

( Tolerancja, bogactwo różnorodności, problemy i sposoby ich rozwiązywania, współpraca a synergia)

 1. Akcja - regeneracja.

(Znaczenie pracy i odpoczynku, higiena ciała i ducha, asertywność, nowe wyzwania )

 

Metody i formy pracy

Do realizacji innowacji zostaną głównie wykorzystane metody  zajęć praktycznych oraz aktywizujące w tym:

 •  Gry i zabawy integrujące oraz symulacyjne
 • Drama
 • Kwestionariusze do autorefleksji
 • Mini wykład
 • Warsztaty tematyczne w grupach
 • Praca na cytatach i metaforach
 • Analiza przypadku
 • Kończenie historyjek
 • Techniki plastyczne ( myślenie wizualne)

Oczekiwane rezultaty:

Efektem realizowanej innowacji powinien być wzrost świadomości uczniów na temat możliwości kierowania własnym rozwojem. Stosowanie w życiu poznanych metod i technik, wzrost poczucia własnej wartości oraz poprawa jakości życia.

Ewaluacja:

Bieżąca praca uczniów będzie przez nauczyciela obserwowana i analizowana. Po zakończeniu działań zostanie wśród uczestników przeprowadzona ankieta.

Literatura:

Stephen S. Covey: 7 nawyków skutecznego nastolatka, Poznań 2011

Michał Zawadka: Chcę być kimś! Cz. 2, Warszawa 2017