Innowacja pedagogiczna z edukacji wczesnoszkolnej

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach

Autor: mgr Jolanta Leszczyńska, mgr Hanna Kurka

Temat: Z baśnią i legendą zwiedzamy Polskę

Przedmiot: Zajęcia Rozwijające Zainteresowania i Umiejętności

Rodzaj innowacji: metodyczna

Realizator: Jolanta Leszczyńska i Hanna Kurka

Czas realizacji: cały rok szkolny 2021/2022  - klasy 2a, 2b

 

MOTYWACJE  WPROWADZENIA I  OCZEKIWANIA

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie zawsze pełniło bardzo ważną rolę w polskiej szkole. Założeniem tej innowacji jest ukształtowanie w uczniach postawy przywiązania do ziemi ojczystej oraz kultury narodowej.  Uczniowie poznają legendy wybranych miast Polski, ich położenie na mapie wraz z odniesieniem do swojego miejsca zamieszkania. Mądre bajki, baśnie, podania, legendy są zbiorem uniwersalnych wartości moralnych. Uczą  uczciwości  szacunku,  odpowiedzialności,  życzliwości, rozumu,  odwagi  czy  sprawiedliwości  Zajęcia pozwolą na rozwinięcie dziecięcej fantazji i wyobraźni. Nauczą trudnej formy współdziałania w grupie, poprawią sprawność manualną dzieci. Przeniesienie legend na papier będzie znakomitym utrwaleniem wiedzy przekazywanej w trakcie przedstawień, słuchania, czytania i oglądania. Czytanie legend przez nauczyciela przysłuży się wzrostowi umiejętności koncentracji uwagi na danym tekście Czytanie legend przez dzieci przyczyni się do podniesienia jakości techniki czytania ze zrozumieniem, jak również zachęci do poznania kolejnych legend, a tym samym do wzrostu zainteresowania czytelnictwem.

Innowacja „ Z baśnią i legendą zwiedzamy Polskę ” jest zgodna z głównymi kierunkami polityki oświatowej w bieżącym roku szkolnym: „Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych”.

Wprowadzając taką innowacje wierzymy, że stanie się ona wspaniałą przygodą i zachęci do dalszego poszerzenia swoich wiadomości związanych z historią naszego państwa.

 

CEL GŁÓWNY INNOWACJI:

Innowacja „ Z baśnią i legendą zwiedzamy Polskę ” ma na celu poznanie przez uczniów klas drugich legend związanych z wybranymi miastami Polski oraz budzenie poczucia przynależności narodowej.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczniowie:

 • rozwiną trwałe zainteresowanie kulturą narodową;
 • rozwiną umiejętności  czytelnicze;
 • rozszerzą wiedzę o swojej Ojczyźnie, poznają wybrane regiony Polski, z których pochodzą legendy - miasta, ich zabytki, muzykę, tańce regionalne;
 • będą mieli możliwość kształtowania własnej  osobowości  poprzez  naśladowanie  cech  charakteru pozytywnych bohaterów;
 • poszerzają zasób słownictwa o nowe wyrazy;
 • wyrobią umiejętność  komunikatywnego  wypowiadania  się,  wyrażania myśli, postaw;
 • rozwiną twórczą wyobraźnię, umiejętności manualne, nauczą się planować pracę własną, rozwiną własne   

Celem zajęć będzie też integrowanie grupy i nauka współdziałania w zespole.

 

OSIĄGANIE  ZAŁOŻONYCH CELÓW

Zajęcia te realizowane będą  w czasie dodatkowych zajęć rozwijających umiejętności i zainteresowania drugoklasistów .  Uczniowie  będą  brali  udział  zajęciach poświęconych  wybranym  legendom  i  oraz  regionom  Polski,  z  którego  legenda pochodzi.   Będą  poznawali  najciekawsze  miejsca  w  Polsce,  historię  miast, tradycje, muzykę, kulturę.

 1. Legendarne początki państwa polskiego – „Legenda o Lechu, Czechu i Rusie”
  2.    Legendy warszawskie – „Legenda o Warsie i Sawie”, „Legenda o złotej kaczce”
  3.    Wędrówki po Krakowie – dawnej stolicy Polski – „Legenda o smoku  wawelskim”,
  „Przerwany hejnał”, „Wiano św. Kingi”
  4.    Śląsk – nasza mała ojczyzna – „Skarbnik – duch kopalni”, „Legenda o  świętej
         Barbarze”
  5.    Legendy toruńskie – „ Toruńskie pierniczki”
  6.    Legendy o górach: „Śpiący rycerz w Tatrach”, „Legenda o Podhalu” „O  powstaniu
         Wisły”, „Bies i Czady”
  7.    Legendy poznańskie – „ Poznańskie Koziołki”
  8.    Legendy związane z Bałtykiem – „Jurata – królowa Bałtyku”, „Jak  chleb w kamień się
         zamienił”, „Mikołajek nadmorski”
  9.    Legendy o polskich władcach – „Jak Jan III Sobieski pod dębem  odpoczywał?” .
        „Jaskinia Łokietka

 

METODY

 • głośne i ciche czytanie legend i podań,
 • rozmowy dowolne i kierowane na temat treści przeczytanych legend,
 • swobodne wypowiedzi uczniów
 • pokaz ilustracji do legend,
 • rebusy, quizy, rozsypanki wyrazowe, puzzle, karty pracy,
 • prace plastyczne w małych grupach..

 

 • EWALUACJA

Badanie efektów będzie odbywać się w ciągu całego roku szkolnego podczas zajęć
z edukacji wczesnoszkolnej i zajęć z innowacji. Narzędziami służącymi do ewaluacji będzie rozmowa z uczniami, obserwacja pracy i zaangażowanie uczestników innowacji oraz analiza efektów pracy uczniów (porfolio). W czerwcu 2022 nauczyciele w klasach zorganizują wernisaż prac plastycznych.