Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach

Autor: mgr Agnieszka Gawor-Głowacka

Temat: Rewalidacja w tańcu

Przedmiot: rewalidacja indywidualna

Rodzaj innowacji: organizacyjna

Czas realizacji: listopad 2021 – czerwiec 2022

WSTĘP

 

Człowiek, pełnosprawny czy niepełnosprawny, w swoim życiu spotyka na swojej drodze różne ograniczenia, czy to fizyczne, czy psychiczne. Taniec dla wielu osób stanowi przestrzeń, w której owe ograniczenia przestają mieć znaczenie, w której mogą przeżywać siebie oraz przekraczać swoje ułomności. Jest to miejsce, gdzie człowiek uwalnia swoje wewnętrzne przeżycia, pokazuje swoje emocje, jest sobą na swój własny sposób. Choreoterapia jeszcze kilka lat temu uznawana była za zabawę terapią. Nie była traktowana poważnie, lecz z roku na rok staje się ona coraz częściej spotykana, a analizy efektów jakie przynosi pokazują, że jest narzędziem wspomagającym proces terapeutyczny w każdej grupie.

Uczeń, u którego planowana jest rewalidacja z elementami choreoterapii miał już wprowadzane tego typu działania i przyniosły one pozytywne zmiany.

 

CEL GŁÓWNY INNOWACJI:

 

Rozwinięcie umiejętności sprawniejszego poruszania się, zwiększenia poczucia własnej wartości, a tym samym ułatwienia pełniejszego funkcjonowania w społeczeństwie.

 


 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 

Uczeń:

 • Jest pewniejszy siebie
 • Lepiej koordynuje ruch w przestrzeni oko-ręka
 • Sprawniej wykonuje czynności wykorzystujące małą motorykę
 • Potrafi poruszać się i wykonywać ćwiczenia rytmicznie
 • Lepiej orientuje się w przestrzeni
 • Potrafi wykonywać improwizacje ruchowe wyrażając przez nie swoje emocje
 • Zna podstawowe kroki tańców ludowych, animacyjnych, towarzyskich.

 

OSIĄGANIE  ZAŁOŻONYCH CELÓW

 

Uczeń podczas zajęć rewalidacyjnych będzie wzmacniać małą i dużą motorykę, pracować nad swoimi emocjami, rytmicznością podczas wykonywania ćwiczeń ruchowych, zadań tanecznych, rytmicznych.

Pozna tańce:

 • Ludowe – polka, krakowiak
 • Towarzyskie – salsa, cha-cha, walc
 • Animacyjne

Pozna sposoby wyrażania emocji za pomocą improwizacji ruchowej. Dowie się po co budować relacje w wykorzystywaniem elementów tanecznych w życiu codziennym.

 

METODY

 

 • Elementy metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone
 • Elementy Integracji sensorycznej
 • Elementy Choreoteriapii w oparciu o Labanowską Analizę Ruchu
 • Zajęcia taneczne

 

EWALUACJA

 

Badanie efektów będzie odbywać się w ciągu całego roku szkolnego podczas zajęć
rewalidacyjnych. Narzędziami służącymi do ewaluacji będzie rozmowa z uczniem, obserwacja pracy i zaangażowanie. W czerwcu 2022 podczas rozmowy z uczniem i rodzicem zostaną omówione efekty wprowadzonych działań.