INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

TEMAT: Guide to English-speaking countries - innowacja pedagogiczna z języka angielskiego nt. tradycji i kultury krajów anglojęzycznych.

AUTOR I REALIZATOR: mgr Joanna Komarnicka

OKRES REALIZACJI: rok szkolny 2021/2022

MIEJSCE INNOWACJI: Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach

ADRESAT INNOWACJI: klasa VIII A

RODZAJ INNOWACJI: metodyczna

ZAKRES INNOWACJI:

Guide to English-speaking countries - innowacja pedagogiczna z języka angielskiego nt. tradycji i kultury krajów anglojęzycznych skierowana jest do uczniów klasy VIII A Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach.

Proponowana innowacja ma na celu zainteresować i zmotywować uczniów do nauki języka angielskiego, a także poszerzyć wiedzę uczniów o zagadnienia kulturoznawcze krajów anglojęzycznych. Ponadto uczniowie będą mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań dzięki atrakcyjnym metodom aktywizującym oraz technikom multimedialnym. Innowacja przewiduje tworzenie przez uczniów projektów, prezentacji i filmów.

CELE INNOWACJI:

Cele ogólne:

- rozwijanie zainteresowań uczniów językiem angielskim;

- kształtowanie postawy tolerancji i otwartości na inne kultury;

- rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji;

- rozwijanie kompetencji językowych szczególnie jeżeli chodzi o umiejętność mówienia, słuchania i czytania w języku angielskim;

- przygotowanie uczniów do konkursów językowych organizowanych w szkole i poza nią, w tym również o tematyce kulturowej;

- rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości językowe;

- rozwijanie umiejętności współpracy w grupie;

- podnoszenie motywacji do nauki języka angielskiego;

- kształtowanie kreatywności u uczniów;

- uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka.

Cele szczegółowe:

- uczeń posiada wiedzę o tradycjach, kulturze, literaturze i historii krajów anglojęzycznych;

- potrafi korzystać z różnorodnych narzędzi TIK w celu poszerzania swojej wiedzy o języku angielskim, przygotowywania prezentacji, tworzenia różnorodnych materiałów i pomocy dydaktycznych;

- korzysta z różnych źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, słowników, broszur, gazet, mediów, Internetu) oraz dokonuje selekcji zdobytych informacji;

- potrafi współdziałać w grupie;

- rozumie teksty czytane o różnorodnej tematyce, potrafi wyszukać konkretne informacje w tekście czytanym;

- posiada umiejętność poprawnej wymowy;

- ma bogate słownictwo, którego zakres umożliwia mu prowadzenie rozmowy na różne tematy, w tym kulturowe osadzone w realiach życia codziennego mieszkańców krajów anglojęzycznych;

- posiada swobodę rozumienia wypowiedzi w języku angielskim, potrafi wyszukać konkretne informacje w tekście słuchanym oraz rozumie kontekst wypowiedzi;

- osiąga poziom skutecznej komunikacji w języku angielskim w mowie i piśmie;

- łatwiej rozumie wypowiedzi w języku angielskim, dzięki filmom i prezentacjom w języku angielskim.

 METODY, TECHNIKI I FORMY PRACY:

Istotnym celem niniejszej innowacji jest szerzenie idei otwartości na inne kultury, kształtowanie postawy tolerancji dla odmienności innych kultur i tradycji, wypracowanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie z wykorzystywaniem technologii informatycznych do tworzenia prezentacji w języku angielskim. Co więcej innowacja ta, ma zmotywować uczniów do kreatywności, doskonalenia własnych umiejętności oraz kształtowania umiejętności swobodnego posługiwania się językiem angielskim. Aby w jak najlepszym stopniu zrealizować cele innowacji, stosowane będą różnorodne metody, techniki i formy pracy.

W ramach innowacji, uczniowie będą pracować w zespołach metodą projektu. Produktem finalnym będzie stworzenie cyfrowych albumów opartych na przygotowanych wcześniej prezentacjach i zaprezentowanie ich w klasie.

OCZEKIWANE EFEKTY:

- wzrost świadomości międzykulturowej,

- umiejętność nawiązania swobodnego kontaktu interpersonalnego,

- łatwość w rozumieniu filmów w języku angielskim,

- wykształcenie umiejętności współdziałania w grupie,

- posługiwanie się bogatym słownictwem,

- umiejętność czytania ze zrozumieniem w języku obcym, rozumienia ze słuchu, pisania i mówienia.

 EWALUACJA:

 Ewaluacji podlegać będą:

- stopień realizacji programu innowacyjnego

- efektywność metod, technik i form pracy na zajęciach

- atrakcyjność programu dla uczniów

- użyteczność programu dla jego uczestników

 

Narzędzia służące do przeprowadzenia ewaluacji:

- obserwacja pracy uczniów, ich zaangażowanie i poziom zainteresowania

- rozmowy z uczniami

- ankieta skierowana do uczniów