INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

TEMAT: Using ICT in English lesson – Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych na lekcji języka angielskiego.

AUTOR I REALIZATOR: mgr Anna Komarnicka

OKRES REALIZACJI: rok szkolny 2021/2022

MIEJSCE INNOWACJI: Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach

ADRESAT INNOWACJI: klasa VIII D

RODZAJ INNOWACJI: metodyczna

ZAKRES INNOWACJI:

Innowacja pedagogiczna pt. Using ICT in English lesson – Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych na lekcji języka angielskiego skierowana jest do uczniów klasy VIII D Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach.

Proponowana innowacja ma na celu zainteresować i zmotywować uczniów do nauki języka angielskiego, który we współczesnym świecie jest szansą na lepszą przyszłość i daje wiele różnych możliwości. Aby osiągnąć ten cel, niezbędne jest uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka obcego w szkole a dzięki atrakcyjnej formie zajęć i różnorodnych metodach i formach pracy uczniowie będą rozwijać swoje kompetencje kluczowe w tym cyfrowe i językowe. Ponieważ dzieci i młodzież są głównie zainteresowani technologią i narzędziami ICT stąd też powstała inspiracja do niniejszej innowacji. Pozwoli ona łatwiej i szybciej uczyć się uczniom języka obcego poprzez połączenie nauki języka angielskiego z wykorzystaniem technik informacyjnych, czyli komputera, tablicy interaktywnej oraz Internetu.

CELE INNOWACJI:

Cele ogólne:

Celem głównym innowacji jest motywowanie uczniów do podnoszenia umiejętności językowych i komunikacyjnych oraz rozwijania zainteresowania nauką języka obcego poprzez zastosowanie nowoczesnych metod nauczania języka angielskiego z wykorzystaniem technologii informacyjnych.

- uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego poprzez wykorzystanie narzędzi TIK na lekcjach

- rozwijanie zainteresowań uczniów językiem angielskim

- podnoszenie motywacji do nauki języka angielskiego

- kształtowanie kreatywności u uczniów

- doskonalenie umiejętności językowych (mówienia, słuchania, czytania ze zrozumieniem i pisania)

- poszerzanie kompetencji językowych tak, aby uzyskali jak najlepsze wyniki na Egzaminie Ósmoklasisty

- rozwijanie umiejętności współpracy w grupie

- podniesienie jakości pracy szkoły.

Cele szczegółowe:

- uczeń rozwija umiejętności korzystania z technologii informatycznych oraz różnych narzędzi TIK i programów edukacyjnych wspomagających naukę języka angielskiego

- uczeń zna różne strategie komunikacyjne pomocne w nauce języka (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty itp.)

- uczeń rozwija umiejętności samodzielnego uczenia się, czyli wyszukiwania i korzystania z różnych źródeł informacji (np. Internet, książki, słowniki, encyklopedie itd.)

- uczeń kształtuje umiejętności językowe w taki sposób, aby mógł reagować w prostych sytuacjach dnia codziennego

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności uczniów za własne wyniki w nauce

- wdrożenie uczniów do efektywnego spędzania wolnego czasu

- uczeń zna środki językowe (leksykalne, gramatyczne, ortograficzne oraz fonetyczne), które umożliwiają mu komunikację w zakresie takich tematów jak: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie oraz świat przyrody.

 METODY, TECHNIKI I FORMY PRACY:

Kluczowym celem niniejszej innowacji jest rozwijanie umiejętności efektywnego, swobodnego i poprawnego komunikowania się w języku angielskim oraz wykorzystywanie technologii informatycznej tak, aby zwiększyć jakość prowadzonych zajęć oraz aby stworzyć możliwość wszechstronnego rozwijania sprawności językowych uczniów. Aby w jak najlepszym stopniu zrealizować cele innowacji, stosowane będą różnorodne metody, techniki i formy pracy.

Dodatkowo w ramach innowacji, uczniowie będą pracować w zespołach metodą projektu. Rezultaty ich pracy (np. w formie prezentacji multimedialnych, filmików dla innych uczniów itp.) będą zaprezentowane w klasie.

 OCZEKIWANE EFEKTY:

- wzrost umiejętności posługiwania się technologiami informatycznymi i narzędziami TIK

- rozwój umiejętności samodzielnego uczenia się i korzystania z różnych źródeł informacji

- podniesienie motywacji do nauki języka angielskiego

- rozwój pasji i zainteresowań językowych uczniów

- wzrost komunikatywności, skutecznego porozumiewania się w języku angielskim

- wzbogacenie czynnego i biernego zasobu słownictwa

- rozwój umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem

- wzbogacenie umiejętności pisania

- rozwój umiejętności współpracy w grupie

- wzrost zaradności w życiu

- wzrost pewności siebie i satysfakcji z pogłębiania znajomości języka

 EWALUACJA:

Ewaluacji podlegać będą:

- stopień realizacji programu innowacyjnego

- efektywność metod, technik i form pracy na zajęciach

- atrakcyjność programu dla uczniów

- użyteczność programu dla jego uczestników

 

Narzędzia służące do przeprowadzenia ewaluacji:

- obserwacja pracy uczniów, ich zaangażowanie i poziom zainteresowania

- rozmowy z uczniami

- ankieta skierowana do uczniów