Szkoła Najlepszych – projekt zewnętrzny (o zasięgu miejskim)

Szkoła Najlepszych jest to nowoczesny projekt edukacyjny realizowany przez nauczycieli III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Katowicach.

Jest to już druga edycja tego innowacyjnego programu mającego na celu rozwijanie zainteresowań najzdolniejszych uczniów wybranych szkół podstawowych, laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych.

Celem projektu jest promowanie idei tutoringu. Tutoring opiera się na relacji człowieka z człowiekiem, tutora z podopiecznym. Jest to podejście spersonalizowane i całościowe, uwzględniające to, że każdy jest inny i że nasze życie i rozwój odbywają się jednocześnie w wielu sferach. W tutoringu nie tyle chodzi o sprawdzanie, ile ktoś zapamiętał, co o wspomaganie procesu rozwoju – odkrywania talentów oraz rozwoju umiejętności samodzielnego myślenia i tworzenia. Szkoła realizuje zadania w zakresie przyjmowania przez ucznia:

- odpowiedzialności za swoją naukę,

- uczenia się przez całe życie,

- życia w postawie dialogu, budowania społeczeństwa obywatelskiego.

W roku szkolnym 2020/2021 do projektu zostało zakwalifikowanych 15 uczniów naszej szkoły, którzy będą poszerzać swoją wiedzę w następujących dziedzinach: język polski, język angielski, matematyka i informatyka, historia oraz wos, chemia, biologia, geografia.

Termin: rok szkolny 2020/2021

Koordynatorzy: Kamila Serwicka, Ewa Lisak