W dniach od 26 października do 10 listopada br.

w Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach miał miejsce projekt patriotyczny "Szkoła do hymnu". Zarówno klasy I-III jak i oddziały IV-VIII brały udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach szkolnych związanych z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości.
    Młodsi uczniowie przygotowali kotyliony i zaprezentowali je podczas odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego o godzinie 11.11 dnia 10 listopada 2022. Również recytowali wiersze i śpiewali piosenki patriotyczne, a  także brali udział w konkursie plastycznym ,,11 listopada- wolność w bieli i czerwieni”.
   W starszych klasach tworzono plakaty o tematyce niepodległościowej, pisano listy dziękczynne do Józefa Piłsudskiego, a także wykonano prace literacko-plastyczne pt. "11 listopada - ważna data". Uczniowie stworzyli krzyżówki matematyczne, których hasłem było odzyskanie przez Polskę Niepodległości.
   W każdej klasie na zajęciach z wychowawcą przedstawiono prezentację multimedialną dotyczącą ciekawostek o 11 listopada, później uczniowie sprawdzali zdobytą wiedzę, grając w quiz w aplikacji Wordwall. Podczas apelu dzieci odpowiadały na pytania z quizu, a laureaci konkursów otrzymali dyplomu i nagrody.
Autorami projektu "Szkoła do hymnu" była Hanna Wilk, Marta Kazuch, Tamara Jamróz i Bogumiła Pocheć.

 

Prezentacja

 

 

 

 

Projekt edukacyjny o tematyce patriotycznej

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach

Autorzy: Hanna Wilk, Bogumiła Pocheć

Współautorzy: Marta Kazuch, Tamara Jamróz

Temat: Szkoła do hymnu

Przedmioty: Język polski, matematyka, wos, edukacja wczesnoszkolna

Czas realizacji: 26 października-10 listopada 2022

Wstęp:

 11 listopada mamy okazję do opowiadania dzieciom i młodzieży o historii ich kraju. Przedstawiamy im czym jest niepodległość,

jak należy szanować flagę, godło, Prezydenta Polski, a także polskich bohaterów, którzy przyczynili się do tego, że nasz kraj istnieje.

A przecież na 123 lata nasz kraj zniknął z mapy. Jednak przez ten czas rozbiorów na terenach polskich nadal mieszkali Polacy. Mieli bardzo trudno, bo nie mogli sami decydować o swoim losie, nie uczyli się w szkołach polskiego i kazano im mówić w innych językach. Nie mieli też swojego króla ani prezydenta. Polacy bardzo chcieli mówić po polsku, obchodzić polskie święta i nadal mieć swój kraj.

11 listopada 1918 r. Niemcy przegrały I wojnę światową, a Marszałek Józef Piłsudski

został dowódcą Wojsk Polskich i odtąd wraz z dzielnymi żołnierzami polskimi walczył 

o Polskę i odbudowanie polskości. Dlatego dziś oddajemy cześć Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu i cieszymy się, że mamy nadal swój język, swoją flagę i tożsamość.

Teraz cieszymy się, że możemy żyć w wolnym, swoim kraju i że mamy pokój, możemy spokojnie się uczyć, pracować i sami o sobie decydować wybierając władze w wyborach  i mogąc mówić i pisać po polsku. Aby przetrwał nasz naród, musimy wiedzieć o tym wszystkim, szanować naszą historię i tradycję .

 

Adresaci projektu i jego zakres:

Podjęte działania są adresowane do uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej
nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach. Działania będę realizowane podczas lekcji języka polskiego,

matemtyki, wosu oraz w czasie zajęć z edukacji wczesnoszkolnej  z wykorzystaniem metod i form pracy jak najbardziej korzystnych dla młodych odbiorców.

 

Cele projektu

Cel  główny:

 • Podejmowanie wszelkich działań, które przyczynią się do zwiększenia poziomu wiedzy dotyczącej naszej historii;

Cele szczegółowe:

 • rozbudzanie zainteresowania uczniów językiem polskim oraz historią;
 • poszerzenie wiedzy o czasie zaborów;
 • rozwijanie zasobu słownictwa uczniów;
 • kształcenie umiejętności poprawnego pisania w języku ojczystym;
 • tworzenie spójnej wypowiedzi;
 • poznanie historii powstania państwa polskiego, symboli narodowych;
 • poznanie historii Święta Niepodległości Polski;
 • nauka szacunku oraz prawidłowych zachowań względem symboli narodowych, nie tylko polskich;
 • kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za Polskę;
 • kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości szkolnych;
 • rozwijanie wyobraźni u uczniów;
 • kształcenie umiejętności wykonywania podstawowych działań matematycznych sposobem pamięciowym i pisemnym w zbiorze liczb naturalnych i wymiernych;
 • utrwalanie znajomości zapisu liczb arabskich systemem rzymskim;
 • utrwalanie umiejętności kolejności wykonywania działań matematycznych;
 • kształcenie umiejętności planowania i układania krzyżówek matematycznych;
 • pobudzanie zdolności i możliwości twórczych;
 • rozwijanie spostrzegawczości i wrażliwości.

 

Treści:

Projekt obejmie treści przewidziane w podstawie programowej wraz z ich rozszerzeniem.

 • Szkoła do Hymnu – odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” o 11.11 w SP 17;
 • przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej tego, czym jest niepodległość

            i przeprowadzenie lekcji wychowawczych kl. I-VIII;

 • tworzenie zadań matematycznych z zastosowaniem liczb i dat związanych z niepodległością;
 • stworzenie krzyżówki matematycznej, której rozwiązaniem jest pełna data odzyskania niepodległości przez Polskę;
 • pisanie dziękczynnego listu do Józefa Piłsudskiego kl. VI-VIII;
 • stworzenie klasowych plakatów dotyczących niepodległości kl. IV-VI;
 • nakręcenie filmiku dotyczącego niepodległości;
 • przeprowadzenie konkursu plastyczno-literackiego „11 listopada – niezwykła data”;
 • wykonanie kotylionów w barwach Polski kl. I-III;
 • udział w konkursie plastycznym ,,11 listopada- wolność w bieli i czerwieni” kl. I-III;
 • projekcja filmu ,,Narodowe Święto Niepodległości” -EduKredka kl. I-III;
 • nauka piosenki ,,Co to jest niepodległość” ZozZi- kl. I-III;

 

Metody i formy pracy:

Do realizacji projektu zostaną głównie wykorzystane metody zajęć praktycznych oraz aktywizujące w tym:

 • zabawy edukacyjne z wykorzystaniem gamifikacji: kalambury, krzyżówki, quizy;
 • projekty edukacyjne w formie grupowej;
 • drama;
 • dyskusja.

 

Metody pracy w kl. I-III:

 • podające (informujące, oparte na słowie) – opowiadanie, wyjaśnienie, opis, rozmowa;
 • problemowe (oparte na samodzielnym dochodzeniu do wiedzy) – dyskusja , burza mózgów, metoda sytuacyjna;
 • eksponujące (oparte na obserwacji) – inscenizacje, dramy, impresje ruchowe i muzyczne, eksponowanie prac dzieci;
 • praktycznego działania.