PROJEKT EDUKACYJNY "POLSKA - MOJA OJCZYZNA"

Adresatami projektu są uczniowie klas I-III.
Czas trwania projektu: listopad 2021 r.
Cel główny: kształtowanie właściwej postawy patriotycznej poprzez rozwijanie  poczucia przynależności społecznej.

Cele szczegółowe:
-  poznanie znaczenia słowa Ojczyzna,
- utrwalenie symboli narodowych,
-  kształtowanie postawy szacunku do wartości, symboli i tradycji narodowych,
- wyrabianie dbałości o język ojczysty,
- kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości szkolnych, państwowych

Wychowawcy świetlicy zwracają dużą uwagę na zajęcia o tematyce patriotycznej, dzięki którym kształtują u uczniów właściwe postawy patriotyczne poprzez rozwijanie w nich poczucia przynależności społecznej, budzenie świadomości narodowej, poznanie znaczenia słowa Ojczyzna, a także wyrażenie szacunku dla symboli narodowych. W ramach projektu uczniowie przystąpią do  konkursu recytatorskiego i plastycznego pt.: "Piękna nasza Polska cała". Podsumowaniem projektu będzie uroczysty apel z okazji święta Niepodległości. Uczniowie  zaprezentują wiersze nagrodzone w konkursie recytatorskim oraz przygotują krótki program artystyczny pn. "Co to jest Niepodległość?".

Koordynatorzy projektu: Aleksandra Złomek, Anna Glinkowska, Anna Pietrzczyk, Agnieszka Gładysz, Elżbieta Madej, Bogumiła Gancarczyk