Konkurs na plakat profilaktyczny dla uczniów klas 7 i klas 8

Temat Przewodni

Bądź sobą – nie bądź stalkerem

Opis wydarzenia:

Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach, Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5 w Katowicach  zapraszają uczniów: klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych miasta Katowice do udziału w konkursie na plakat profilaktyczny realizowany w ramach Profilaktyki Rówieśniczej w Katowicach.

 

Warunki uczestnictwa i terminy w konkursie

  1. Konkurs ma charakter działań profilaktycznych i jest skierowany do uczniów klas VII i VIII SP oraz szkół ponadpodstawowych Miasta Katowice.
  2. Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie plakatu (w dowolnej technice) promującego główny temat Konkursu.
  3. Temat pracy konkursowej: „Bądź sobą – nie bądź stalkerem”. Przez stalking rozumiemy zachowania polegające na obsesyjnym śledzeniu, obserwowaniu albo kontaktowaniu się z inną osobą wbrew jej woli, które w efekcie prowadzą do wzbudzenia w tej osobie strachu o swoje bezpieczeństwo. Uporczywe prześladowanie danej osoby może powodować u niej stany lękowe oraz prowadzić do groźnych  następstw, a nawet do samobójstwa.
  4. Prace konkursowe należy przygotować indywidualnie.
  5. Prace konkursowe mogą być przygotowane w wersji tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznej.
  6. Prace w każdej wersji powinny zawierać temat konkursu w wersji tekstowej, logo szkoły uczestnika, logotypy Organizatorów oraz aplę z tekstem: Dzień Bezpiecznego Internetu 2020.
  7. Prace powinny być wykonane samodzielne, a informację o ewentualnych cytatach z dzieł już istniejących, należy umieścić w metryczce. Jeżeli informacja taka nie zostanie umieszczona Jury uzna pracę za zdyskwalifikowaną.
  8. Projekty w formie papierowej powinny być wykonane na podkładzie formatu A3 wraz z wypełnioną, podpisaną i naklejoną na odwrocie pracy metryczką (załącznik nr 1 do Regulaminu).

Prace należy złożyć u p. Joanny Dziuby, pedagoga szkolnego, w terminie do 27 stycznia 2019 r.

 Załącznik nr 1 - metryczka pracy i klauzura RODO

Szczegółowy regulamin konkursu