Szkoła Najlepszych – program zewnętrzny (o zasięgu miejskim)

Szkoła Najlepszych jest to nowoczesny projekt edukacyjny realizowany przez nauczycieli III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Katowicach.

Jest to już trzecia edycja tego innowacyjnego programu mającego na celu rozwijanie zainteresowań najzdolniejszych uczniów wybranych szkół podstawowych, laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych.

Celem projektu jest:

  • rozwijanie zainteresowań młodzieży oraz poszerzanie wiedzy z wybranych dziedzin nauki;
  • propagowanie postawy samodzielności i odpowiedzialności za własny rozwój;
  • promowanie szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych;
  • wspieranie rozwoju uczniów szkół podstawowych wyróżniających się wybitnymi uzdolnieniami poznawczymi;
  • zachęcenie laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów ogólnopolskich do kontynuowania nauki w Katowicach;
  • budowanie wizerunku szkoły i miasta o dużym potencjale dydaktycznym, naukowym i zawodowym.

Uczestnik programu pozostaje pod opieką indywidualnego tutora, który dba o jego intelektualny rozwój, doradza mu w kształtowaniu własnej ścieżki kształcenia. Tutoring to proces współpracy opierający się na relacji mistrz-uczeń i nakierowany na integralny (obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy) rozwój danego ucznia. W trakcie spotkań tutor pracuje z uczniami, kieruje ich rozwojem, podejmując próby trafnego rozpoznania ich mocnych stron, pomaga w odkryciu i rozwinięciu talentów, pomaga zmienić przekonania hamujące rozwój, wspólnie z uczniem wyznacza ścieżkę rozwoju oraz motywuje do długotrwałej współpracy w atmosferze dialogu, szacunku i wzajemnej uwagi.

 W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie będą poszerzać swoją wiedzę w następujących dziedzinach: język polski, język angielski, matematyka, historia z wiedzą o społeczeństwie, chemia, fizyka, biologia, geografia.

Termin: od 15.10.2021 do 29.04.2022

Koordynatorzy: Kamila Serwicka