Konkurs wiedzy ekonomicznej Ogólnopolskie Forum Ekonomiczne Młodych


Zapraszamy do udziału w konkursie wiedzy ekonomicznej Ogólnopolskie Forum Ekonomiczne Młodych.
Konkurs trwa od 20.10.2021 roku do 20.05.2022 roku.
Konkurs ten składa się z dwóch etapów. Wyboru zwycięzców finału Konkursu dokona Jury.

Do I etapu – szkolnego mogą przystąpić wszyscy uczniowie. Hasłem przewodnim Forum będzie “Rozwój regionu – lokalny biznes”.

Zespoły uczniów mają za zadanie inicjowanie edukacji finansowej i ekonomicznej w dowolnej formie jak np. wystawy, happeningi, foldery, plakaty, spotkania z przedstawicielami biznesu. Zespoły uczniów planują i realizują działania zgodnie z ich pomysłem na formę i sposób edukacji bliższej i dalszej społeczności. Założeniem jest zainspirowanie młodzieży do interdyscyplinarnych aktywności praktycznego wykorzystania wiedzy oraz angażowanie uczniów do podejmowania inicjatyw promujących edukację ekonomiczną w środowisku szkolnym i lokalnym. Adresatami inicjowanych przez uczniów działań jest społeczność klasowa, szkolna oraz środowisko lokalne.

Czas na wykonanie zadania w I etapie upływa 03.04.2022 roku.

Kryteria oceny I etapu:
- zakładany cel oraz efekty przeprowadzonych działań,
- różnorodność środków przekazu treści,
- oryginalność,
- zasięg – liczebność uczestników,
- możliwości dalszego wykorzystania materiału.

Finał Ogólnopolskiego Forum Ekonomicznego Młodych składa się z dwóch części:
Część I: zespół otrzyma stanowisko wystawiennicze (ściankę ekspozycyjną) do prezentacji swoich osiągnięć w zakresie podejmowanych inicjatyw edukacji ekonomicznych wśród społeczności klasowej, szkolnej i środowiska lokalnego. Przewidywany czas trwania prezentacji to 5 minut.
Kryteria oceny stanowiska: rozwiązania graficzne i estetyczne, trafność doboru fotografii, grafik, form prezentacji, czytelność przekazu.
Kryteria oceny autoprezentacji: zawartość merytoryczna – różnorodność działań, zasięg, efekty; stosowanie poprawnej terminologii, kreatywność oryginalność i spójność wypowiedzi, umiejętność wykorzystywania social mediów i różnorodnych kanałów komunikacji (np. Instagram, Teams, Facebook).
Całość zostanie oceniona przez komisję w składzie: przedstawiciel NBP (powołanego przez Dyrektora DEW), WIB, FMP oraz eksperta zewnętrznego.
Część II : zespół przystąpi do pisemnego testu wiedzy i zadań konkursowych sprawdzających ich wiedzę i umiejętności nabyte podczas realizacji programu „Ekonomia na co dzień”. Punktowy sposób oceny. Ogólnopolskie Forum Ekonomiczne Młodych odbędzie się w terminie 19-20 maja 2022 roku w Warszawie.

Osoby, które chcą utworzyć zespół i są  chętne do wzięcia udziału w tym konkursie, mogą zapisywać się u P. Ewy Lisak (osobiście lub poprzez dziennik elektroniczny).

Zachęcamy do udziału!

Ewa Lisak,
Koordynator Szkolny konkursu wiedzy ekonomicznej Ogólnopolskie Forum Ekonomiczne Młodych