Szkolny Konkurs “Otrzymaj mnie i nazwij prawidłowo - SOLE” - konkurs przeznaczony dla uczniów klas 8

Konkurs zostanie przeprowadzony wśród zainteresowanych w/w tematyką uczniów, w formie pisemnej - poleceń otwartych. Zadania będą sprawdzały znajomość materiału z zakresu otrzymywania i nazewnictwa soli. Uczestnicy konkursu będą musieli wykazać się następującymi umiejętnościami:

  • Zapisywanie wzorów sumarycznych soli: chlorków, siarczków, siarczanów (IV), siarczanów (VI), azotanów(V), węglanów, fosforanów (V)
  • Tworzenie nazw soli na podstawie ich wzorów sumarycznych i wzorów sumarycznych soli na podstawie nazwy
  • Zapisywanie cząsteczkowo i jonowo równania reakcji zobojętniania i reakcji strąceniowych
  • Zapisywanie cząsteczkowo równania reakcji metali z kwasami, tlenków metali z kwasami, wodorotlenku metalu z kwasami, tlenków kwasowych z tlenkami zasadowymi, metali z niemetalami
  • Przewidywanie wyniku reakcji strąceniowej na podstawie analizy tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków

Cele konkursu:

  • rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień uczniów
  • wdrażanie uczniów do samokształcenia
  • rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu
  • promocja uczniów najzdolniejszych
  • pobudzanie twórczego myślenia

Termin: I półrocze 2021/2022

Koordynatorzy: Kamila Serwicka