Zał. nr 1 do Z Dyr. nr 22/2020

z dn.26.05.2020r.

PROCEDURA ORGANIZACJI I ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODCZAS ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA COVID- 19 OBOWIĄZUJĄCA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 IM. T. KOŚCIUSZKI W KATOWICACH

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczeństwa w szkole przedstawione w niniejszej procedurze obowiązują każdego pracownika, nauczyciela , ucznia niezależnie od formy zajęć, w których uczestniczy (opiekuńcze, konsultacje, rewalidacyjne itd.) rodziców/prawnych opiekunów oraz interesantów szkoły.

 Nadmieniamy, że określone zasady będą obowiązywać w okresie od 26.05.2020r. do 07.06.2020r. W sytuacji przedłużania tego okresu do 26.06.2020r. – z wyłączeniem dni 11.06.2020r. – Boże Ciało, 12.06.2020r. dzień wolny od zajęć dydaktycznych ustalony w porozumieniu z Radą Rodziców na początku roku szkolnego i 16-18.06.2020r. – egzamin ósmoklasisty.

 

§1

Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, uczniom, rodzicom i interesantom przebywającym na terenie szkoły.

 2. Uniknięcie zakażenia pracowników przez osoby z zewnątrz – dostawcy, interesanci.

 3. Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie szkoły.

 4. Maksymalne ograniczenie korzystania z przestrzeni wspólnych.

§2

Ogólne zasady bezpieczeństwa / pracownicy / interesanci/

 1. Dyrektor ogranicza ilość pracowników na terenie szkoły do niezbędnego minimum, wydając stosowne zarządzenia wraz z harmonogramem pracy dla pracowników AiO oraz nauczycieli / w przypadku prowadzenia działań opiekuńczo – wychowawczych, konsultacji, zajęć rewalidacyjnych i innych zleconych prac.

 2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszność, kaszel, gorączka) pracownik/ nauczyciel pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.

 3. Wejścia do budynków szkoły:

 1. budynek przy ul. Dekerta - wejście główne

 2. budynek przy ul. Józefowskiej - wejście bramą wjazdową od ul. Szczecińskiej

 1. Każdy pracownik/nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki
  w Katowicach przychodzący do pracy, zobowiązany jest po wejściu do szkoły, do dokonania pomiaru temperatury i odnotowaniu na wyznaczonej liście oraz dezynfekcji urządzenia /w przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury powyżej 37.5
  0 C osoba ta nie zostanie wpuszczona na teren szkoły/.

 2. Pracownicy/nauczyciele bezwzględnie przy każdym wejściu na teren szkoły, w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk i myją ręce wg instrukcji umieszczonych w widocznych miejscach w szkole.

 3. Pracownicy/nauczyciele nie przemieszczają się zbędnie po placówce.

 4. Pracownicy obsługi przebywają w wyznaczonych pomieszczeniach, stanowiących dla nich zaplecze socjalne / przerwa śniadaniowa/.

 5. W celu ograniczenia wejścia osób z zewnątrz do szkoły, interesanci mogą pozostawić dokumenty w skrzynce podawczej umieszczonej w przedsionku szkoły.

 6. W sytuacji koniecznego załatwienia spraw w sekretariacie szkoły interesant:

 1. korzysta z dzwonka w przedsionku szkoły

 2. bezwzględnie odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk

 3. poddaje się pomiarowi temperatury przez wyznaczonego pracownika obsługi /w przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury powyżej 37.50C osoba ta nie zostanie wpuszczona na teren szkoły/

 4. podaje dyżurującemu przy wejściu pracownikowi obsługi cel przybycia, swoje imię i nazwisko

 5. korzysta z maseczki / przyłbicy oraz rękawiczek

 1. Dyżurujący pracownik obsługi odnotowuje przybycie interesanta w zeszycie wejść/wyjść.

 2. Zapisy punku 9 i 10 obowiązują również w przypadku, kiedy interesantem jest pracownik/nauczyciel szkoły, który w danym dniu nie pracuje zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

 3. Dyżurujący pracownik obsługi kieruje interesanta do sekretariatu szkoły.

 4. Do sekretariatu szkoły wchodzi się pojedynczo.

 5. Przy wejściu głównym umieszcza się numery telefonów do:

   1. właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej: 606 326 142 całodobowy,

   2. oddziału zakaźnego szpitala: Chorzów 32/ 34-63-650,

   3. organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów
    chorobowych:

 • organ prowadzący 32/ 705-41-60,

 • kurator oświaty 32/ 606-30-63

§3

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania ucznia

 1. W trosce o wspólne bezpieczeństwo na czas obowiązujących obostrzeń rodzice/opiekunowie prawni mają całkowity zakaz wchodzenia do budynku szkoły.

 2. Do szkoły dziecko przyprowadza tylko jeden rodzic , w oczekiwaniu na wejście dziecka do szkoły powinien zachować odstęp 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem. Należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe).

 3. Pracownik szkoły mierzy dziecku temperaturę przy użyciu termometru bezdotykowego
  /w przypadku wystąpienia podwyższonej temperatury -powyżej 37,50C lub zaobserwowania przez pracownika u dziecka objawów choroby, dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły/,następnie umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk / w przypadku powzięcia od rodzica/ prawnego opiekuna informacji o alergii na płyn dezynfekujący, dziecko kierowane jest do toalety celem umycia rąk/.

 4. Pracownik obsługi kieruje dziecko do wyznaczonej sali, gdzie znajduje się indywidualne miejsce do przechowywania okryć wierzchnich i przyborów.

 5. Rodzic zgłasza pracownikowi obsługi chęć odebrania dziecka ze szkoły i oczekuje na nie w strefie wejścia do szkoły.

§4

Odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom przebywającym w placówce, rodzic/ prawny opiekun zobowiązany jest do:

 • przyprowadzania do placówki dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych,

 • przekazania informacji o stanie jego zdrowia, w tym objawów alergii,

 • zaniechania posyłania dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, a po zakończeniu odbycia kwarantanny rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest dostarczyć dyrektorowi oświadczenie, iż wszyscy domownicy zostali wyleczeni i pozostają zdrowi. W przypadku pozyskania przez pracownika szkoły informacji, że uczeń przebywa w szkole, dyrektor niezwłocznie zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną oraz, w razie potrzeby, prosi o pomoc policję.

 1. Rodzic ma zaopatrzyć swoje dziecko, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

 2. Dziecko nie może zabierać do szkoły żadnych zbędnych przedmiotów (zabawki, klocki, czasopisma itp.)

 3. Regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, aby unikało dotykania oczu, nosa i ust, często myło ręce wodą z mydłem , nie podawało ręki na powitanie, nie przebywało w pobliżu innych dzieci.

 4. Zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania i kasłania.

 5. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do natychmiastowego odebrania telefonu z placówki.

 6. Na wezwanie rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do natychmiastowego odbioru dziecka.

§5

Organizacja zajęć w szkole

 1. Do szkoły może być przyjęte tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 2. Rodzic/prawny opiekun zgłasza dziecko na zajęcia dwa dni wcześniej, aby można bezpiecznie zorganizować pobyt ucznia w szkole i wypełnia oświadczenia, które stanowią załącznik do niniejszego dokumentu.

 3. Zaleca się, aby nie nosić biżuterii na terenie szkoły – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk.

 4. W grupie może przebywać do 12 dzieci. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).

 5. Każda grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

 6. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m
  (1 uczeń – 1 ławka szkolna).

 7. Z pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować ( dywany, firanki, pluszaki, książeczki, kredki świecowe, gry planszowe, puzzle).

 8. W przypadku użycia przyborów do ćwiczeń wykorzystywanych podczas zajęć należy je
  dezynfekować po każdorazowym użyciu. Nauczyciel jest zobowiązany do zgłaszania tego pracownikowi obsługi.

 9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się
  na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 10. W przypadku korzystania z sali gimnastycznej może przebywać w niej jedna grupa uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte i zdezynfekowane.

 11. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby częściej.

 12. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

 13. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia - zgodnie z załącznikiem do niniejszej procedury. Zgoda może być przekazana za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przekazana w pierwszym dniu pobytu dziecka w szkole.

 14. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

 15. Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe wskazujące na chorobę zakaźną, zaopatrzone w maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia).

 16. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia zapewnia się jeden specjalnie zamykany i opisany koszy na zużyte środki ochrony indywidualnej. Obok kosza lub na nim zamieszcza się informację: „Kosz na zużyte środki ochrony indywidualnej”.

 17. Pracownicy oraz uczniowie wyrzucają zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej  do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w toaletach i salach.

 18. Istnieje możliwość wyłączenia funkcjonowania szkoły w przypadku zaistnienia zagrożenia wynikającego z możliwości rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w szkole.

§6

Organizacja zajęć opiekuńczo – wychowawczych

 1. Uczniowie klas 1-3, których rodzice zgłaszają potrzebę pobytu dziecka w szkole mają możliwość uczestniczenia w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych z elementami dydaktyki. Zajęcia te będą się odbywać w godzinach 7.00- 16.00 zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

 2. Rodzic/prawny opiekun zgłasza dziecko na zajęcia dwa dni wcześniej, aby można bezpiecznie zorganizować pobyt ucznia w szkole ,w świetlicy i wypełnia oświadczenia, które stanowią załącznik do niniejszego dokumentu.

 3. Jeżeli dziecko nie jest zapisane do świetlicy szkolnej, rodzic/prawny opiekun kontaktuje się ze szkołą, wypełnia kartę zgłoszenia i zapisuje dziecko do świetlicy.

 4. Do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.

 5. Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu  na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi, o ile warunki atmosferyczne na to pozwalają.

 6. W przypadku korzystania ze sprzętu na boisku podczas zajęć będzie on regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

 7. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku, wycieczek, innych wyjść poza teren szkoły).

 8. Zajęcia odbywają się z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę.  W razie potrzeby i możliwości mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.

§7

Organizacja zajęć rewalidacyjnych

 1. Rodzic/prawny opiekun zgłasza dziecko na zajęcia dwa dni wcześniej, aby można bezpiecznie zorganizować pobyt ucznia w szkole i wypełnia oświadczenia, które stanowią załącznik do niniejszego dokumentu.

 2. Na zajęciach może przebywać jeden uczestnik.

 3. Nauczyciele lub inne osoby prowadzące zajęcia informują dzieci, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.

 4. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zachowania odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci.

 5. W razie niezbędnej potrzeby w szkole zapewnia się środki ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki, fartuchy) oraz instrukcji prawidłowego ich stosowania.

 6. Każdy uczeń biorący udział w zajęciach powinien posiadać maseczkę lub przyłbicę.

 7. Gdy sytuacja będzie tego wymagać, osoby prowadzące zajęcia powinny używać osłony ust i nosa oraz informować dzieci i młodzieży o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych.

 8. Nauczyciele prowadzący zajęcia informują dzieci, w sposób dostosowany
  do ich możliwości psychofizycznych, o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny oraz przekazują im wskazówki Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.

 §8

Organizacja konsultacji w szkole

 1. Konsultacje stacjonarne nie są obowiązkowe i przeznaczone są dla uczniów.

 2. Rodzic/prawny opiekun zgłasza dziecko na konsultacje dwa dni wcześniej, aby można bezpiecznie zorganizować pobyt ucznia w szkole i wypełnia oświadczenia, które stanowią załącznik do niniejszego dokumentu.

 3. Na podstawie zgłoszeń uczniów i rodziców ustala się harmonogram, który w każdym tygodniu może ulec zmianie.

 4. Nauczyciel prowadzący konsultacje po ich zakończeniu odpowiada za bezpieczne opuszczenie szkoły przez uczniów / pojedynczo, z zachowaniem społecznego dystansu / . 

§9

Biblioteka

 1. Zapewnia się nauczycielom bibliotekarzom, mającym kontakt z użytkownikami, dostęp  do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe)  i preparatów do dezynfekcji rąk.

 2. Pomieszczenie powinno być, w miarę możliwości, wietrzone.

 3. Przed rozpoczęciem pracy w bibliotece, tuż po przyjściu do szkoły obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.

 4. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę podczas kontaktu z uczniami i pracownikami oraz rękawice ochronne podczas udostępniania księgozbioru.

 5. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).

 6. Podczas pracy, regularnie często i dokładnie, myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją, znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

 7. Należy pilnować, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie
  na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.

 8. Uczniom i innym osobom korzystającym z biblioteki ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz katalogów kartkowych.

 9. Wyznacza się salę nr 12 jako miejsce składowania oddawanych książek. Książki te umieszcza się na stolikach oznaczonych datą przyjęcia. Okres kwarantanny dla książki trwa 10 dni.

§10

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Pracownicy obsługi sprzątają pomieszczenia oraz w miarę potrzeb dezynfekują ciągi komunikacyjne, powierzchnie dotykowe ( poręcze, klamki, wyłączniki) i powierzchnie płaskie (blaty w salach i na jadalni, poręcze - oparcia krzeseł) oraz toalety – czynności te wpisują w kartę monitoringu.

 2. Pracownik szkoły po pomiarze temperatury danej grupy dezynfekuje termometr.

 3. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dopilnowania, aby czynności te wykonywali uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

 4. Dyrektor/ wicedyrektor prowadzą monitoring codziennych prac porządkowych, wykonywanych przez pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. W tym celu prowadzona jest : „Karta monitorowania codziennych prac porządkowych”. 

Karta monitorowania codziennych prac porządkowych

POMIESZCZENIE/ .............................................................

 

DATA

Czystość pomieszczenia- sprzątanie

Dezynfekcja powierzchni dotykowych (poręcze, klamki, powierzchnie płaskie, w tym blaty, włączniki itp.)

Dezynfekcja użytego na zajęciach sprzętu

 

godzina

 

czytelny podpis

godzina

czytelny podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących
  się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. Wszyscy pracownicy odpowiedzialni za wydawanie środków do dezynfekcji oraz pracownicy korzystający z nich są zobowiązani do zapoznania się z zaleceniami producenta i zachowania wszelkich zalecanych środków ostrożności.

 2. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcje (plakaty).

 3. Zużyte środki ochrony wyrzucane są do zamykanego kosza. Obok kosza lub na nim zamieszcza się informację: „Kosz na odpady materiałów służących do dezynfekcji”.

§11

Żywienie

 1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna), obok warunków higienicznych
  wymaganych przepisami prawa, odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności:

    1. Pracownicy kuchni zobowiązani są do zachowania odległości stanowisk pracy (co najmniej 1, 5 m).

    2. Pracownicy, o których mowa w pkt 1. stosują środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

    3. Każdy pracownik dba o utrzymanie wysokiej higieny, dokonuje mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

    4. Odpady materiałów służących do dezynfekcji oraz zbędne opakowania niezwłocznie
     po dokonaniu dezynfekcji wyrzucane są specjalne wyznaczonego zamkniętego kosza.
     Obok kosza lub na nim zamieszcza się informację: „Kosz na odpady materiałów służących do dezynfekcji”.

    5. Pracownicy wyrzucają zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się poza kuchnią.

 1. Przy stolikach zachowuje się odległość co najmniej 1,5 m pomiędzy osobami spożywającymi posiłki. Zapewnia się spożywanie posiłków jednej osobie przy jednym stoliku.

 2. Pracownik kuchni wydając posiłek, podaje dziecku sztućce.

 3. Spożywanie posiłków będzie odbywało się w systemie zmianowym celem zachowania bezpiecznej odległości przy stolikach.

 4. Pracownicy obsługi wietrzą pomieszczenie, dokonują dezynfekcji blatów stołów i poręczy krzeseł w jadalni po każdej grupie.

 5. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.

§12

Pracownicy

 1. Dyrektor zapewnia:

  1. Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń szkoły, boiska oraz sprzętów i przedmiotów znajdujących się w szkole;

  2. Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne/osłona na usta i nos dla pracowników szkoły pracowników do wykorzystania w razie zaistnienia takiej potrzeby;

  3. Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem;

  4. Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe wskazujące na chorobę zakaźną, zaopatrzone w maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);

  5. Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom szkoły jak i rodzicom dzieci uczęszczających do szkoły.

  6. Kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi –telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;

  7. Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u ucznia, pracownika szkoły;

  8. Współpracuje ze służbami sanitarnymi;

  9. Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;

  10. Zapewnia taką organizację, która umożliwi przychodzenie/wychodzenie oraz przebywanie uczniów w szkole, uwzględniając zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji;

2. Każdy pracownik/ nauczyciel szkoły zobowiązany jest:

 1. Postępować zgodnie z przepisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa

 2. Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej w formie:

  • regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem
   dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,

  • kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,

  • unikania skupisk ludzi,

  • unikania dotykania oczu, nosa i ust,

  • unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;

 1. Mierzyć temperaturę bezdotykowym termometrem po wejściu do budynku szkoły. Pomiar temperatury ciała jest możliwy po uprzednim uzyskaniu zgody w formie ustnej.

 2. Pracownik/nauczyciel dezynfekuje ręce niezwłocznie po wejściu do budynku szkoły;

 3. Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych, wskazujących na chorobę zakaźną u ucznia;

 4. Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m;

 5. Unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.

3. Pracownicy obsługi przebywają w wyznaczonych pomieszczeniach

4. Pracownicy obsługi w szkole:

  1. Kierują dzieci do wyznaczonych sal zajęć oraz przekazują rodzicowi/opiekunowi
   do strefy wejścia po skończonych zajęciach.

  2. Pracują w rękawiczkach;

  3. Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;

  4. Pełnią dyżur w toalecie, w czasie korzystania z niej przez uczniów;

  5. Dezynfekują toalety – na bieżąco, i po każdym dniu pracy szkoły;

  6. W przypadku skorzystania z sali gimnastycznej myją i dezynfekują używany sprzęt sportowy oraz podłogę;

  7. Po każdym dniu myją i/lub dezynfekują:

   • ciągi komunikacyjne – myją;

   • poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, biurek z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują;

   • sprzęt wykorzystywany na boisku– myją/dezynfekują;

   • wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani pracowników na wdychanie oparów.

  1. Przeprowadzając dezynfekcję postępują zgodnie z instrukcją i zaleceniami wskazanymi na opakowaniu przez producenta środka dezynfekującego.

5. Nauczyciele odbywający zajęcia z uczniami:

 1. Sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba uczniów zgodnie z wytycznymi, objawy chorobowe u uczniów, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;

 2. Organizują przerwy w czasie zajęć zgodnie z potrzebami uczniów, jednak nie rzadziej niż co 45 minut;

 3. Sprawują opiekę nad uczniami w czasie przerw;

 4. Edukują uczniów z zasad profilaktyki zdrowotnej oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących na ternie szkoły;

 5. Dbają o to, by uczniowie regularnie myli ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, zgodnie z instrukcją wywieszoną przy dozownikach z płynem;

 6. Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;

 7. Dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z uczniami z drugiej grupy;

 8. Ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami;

 9. Dbają o to, by uczniowie w ramach grupy nie wymieniali się przyborami szkolnymi, a swoje rzeczy (podręczniki, przybory szkolne) trzymali na przypisanej ławce, w swoim tornistrze,

 10. Zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m;

 11. Wyrzucają zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej do zamykanych, wyłożonych workiem foliowy koszy znajdujących się w łazienkach.

 12. Utrzymują kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów za pomocą środków komunikacji na odległość.

6. Szatniarz:

 1. Pełni dyżur przy wejściu do szkoły i wypełnia zadania ujęte w Ogólnych Zasadach Bezpieczeństwa niniejszej procedury.

 2. Dba o to, by uczniowie / pracownicy/ interesanci dezynfekowali ręce przy wejściu
  do szkoły zgodnie z instrukcją zamieszczoną przy dozowniku mydła), zachowując przy tym dystans społeczny między uczniami co najmniej 2 metry;

 3. Wpuszcza na teren placówki osoby, o których mowa w pkt 9 Ogólnych Zasadach Bezpieczeństwa niniejszej procedury.

§13

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w środki ochrony i płyn dezynfekujący.

 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, które wskazują na chorobę zakaźną (w przypadku COVID-19 takich jak kaszel, gorączka, duszności), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.

 3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.

 4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/ opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.

 5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.

 6. Wskazany przez dyrektora pracownik (sekretarz, nauczyciel) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.

 7. Nauczyciel opiekujący się grupą, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – biurek, krzeseł).

 8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.

 9. Rodzice izolowanego ucznia odbierają ucznia ze szkoły przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.

 10. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku niepokojących
  objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.

 11. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do szkoły kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.

 12. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń ) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych.

 13. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.

 14. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.

 15. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby je poinformować lub w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 16. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.

 17. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

 18. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

 19. Zawsze, w przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia, należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.  

INSTRUKCJA MYCIA RĄK

 

  INSTRUKCJA DEZYNFEKCJI RĄK

 

INSTRUKCJA NAKŁADANIA I ZDEJMOWANIA MASECZKI

 

INSTRUKCJA NAKŁADANIA I ZDEJMOWANIA RĘKAWIC

 

ZAŁĄCZNIK- OŚWIADCZENIE PDF

 

ZAŁĄCZNIK- OŚWIADCZENIE DOC