W dniu 04.10.2019 r. w godzinach 8.00 – 16.00 uczniowie klasy VIIIa i VIIIb uczestniczyli w zajęciach terenowych z ekologii prowadzonych przez pracowników Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – panią dr Teresę Nowak z katedry botaniki i pana dr Marcina Walczaka z katedry zoologii. Zajęcia dotyczyły „Naturalnych i antropogenicznych form ukształtowania powierzchni terenu w wybranych rejonach GOP oraz kierunków ich zagospodarowania i różnorodności biologicznej”. Aby zgłębić temat uczniowie pokonali trasę prawie 100 km na trasie: Katowice – Strzyżowice – Wojkowice – Dąbrowa Górnicza – Jaworzno – Katowice.

Podczas zajęć uczniowie obserwowali takie naturalne formy ukształtowanie powierzchni jak: garby (Garb Tarnogórski), wzgórza (Góra Doroty), doliny (dolina Czarnej Przemszy). Jako antropogeniczne formy ukształtowania terenu mogli obserwować: hałdy (przy elektrowni Łagisza), wyrobiska piasku (zbiornik Pogoria IV) i kamieniołom wapienny Sadowa Góra w Jaworznie. Przykładem zagospodarowania terenu po nieczynnym kamieniołomie jest Ośrodek Edukacji Ekologiczno - Geologicznej i Stacja Badawcza UŚ pod nazwą Geosfera w Jaworznie, w którym można pospacerować po dnie morza triasowego i zobaczyć skamieniałe fragmenty szkarłupni, małży, głowonogów, ryb gadów żyjących tu 260 mln lat temu. Dodatkową atrakcją była dla uczniów tężnia solankowa, plac zabaw i kącik piknikowy, w którym upiekliśmy kiełbaski.

Dzięki obecności pracowników UŚ uczniowie mogli poznać różnorodność biologiczną swojego regionu i nauczyć się rozpoznawania wielu gatunków rośli, grzybów i owadów, zobaczyć naturalne zbiorowiska roślinne (buczynę, łąkę kserotermiczną) i agrocenozy czyli pola uprawne oraz zaobserwować proces wtórnej sukcesji ekologicznej na przykładzie pola w lasu.

Dokumentacja fotograficzna sporządzona przez uczniów umożliwi im zrealizowanie projektu edukacyjnego z ekologii, który został ujęty w planie dydaktycznym z biologii w tym roku szkolnym.

Wycieczka sprzyjała również integracji klas i była ciekawą propozycją aktywnego spędzania czasu w gronie rodzinnym.

Kierownik wycieczki - Mirosława Malczewska